Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2945(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0701/2011

Συζήτηση :

PV 15/12/2011 - 13.1
CRE 15/12/2011 - 13.1

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0590

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

14.1. Αζερμπαϊτζάν, ειδικότερα η περίπτωση του Rafiq Tagi (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 και B7-0709/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0701/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 και B7-0709/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0590)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου