Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 december 2011 - Strasbourg

17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 (KOM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar (KOM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden (KOM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (KOM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (KOM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om deras finansiella stabilitet i euroområdet (KOM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd strategi och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv2002/30/EG (KOM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marktjänster på flygplatser inom unionen och om upphävande av rådets direktiv 96/67/EG (KOM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik (KOM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen (KOM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (KOM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ITRE, ECON, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om motorfordons ljudnivå (KOM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

IMCO, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) (KOM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, REGI

- Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (KOM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (KOM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på en skatt på finansiella transaktioner (KOM(2011)0738 - C7-0503/2011 - 2011/0334(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt (KOM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

JURI, ECON, CONT

- Utkast till Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommittèns och Regionkommittèns beslut om ändring av beslut 2009/496/EG, Euratom om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (SEK(2011)1507 - C7-0505/2011 - 2011/2314(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

2) från ledamöterna, förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 202 i arbetsordningen)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni och Diana Wallis. Förslag till ändring av Parlamentets arbetsordning - Tillägg av en ny artikel 42a och en ny artikel 203a (genomförande av förordningen om det europeiska medborgarinitiativet) (B7-0732/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: PETI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy