Показалец 
Протокол
PDF 295kWORD 281k
Четвъртък, 15 декември 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция)
 3.Последни решения на Съвета и преглед на Комисията на регламента за ЕФПГ - Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) (разискване)
 4.Програма "Интелигентна енергия - Европа" (разискване)
 5.Политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 6.Международен ден на момичето (писмена декларация)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Политиката на ЕС в областта на конкуренцията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
 8.Обръщение на председателя Йежи Бузек – преглед на мандата му на тази длъжност
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) (гласуване)
  
9.2.Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия ***I (гласуване)
  
9.3.Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност ***I (гласуване)
  
9.4.Положението в Сирия (гласуване)
  
9.5.Проект на таблица за наблюдение на макроикономическите неравновесия (гласуване)
  
9.6.Eдинно европейско транспортно пространство (гласуване)
  
9.7.Условията за задържане в рамките на ЕС (гласуване)
  
9.8.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия (гласуване)
  
9.9.Свободно движение на работници в рамките на Европейския съюз (гласуване)
  
9.10.Стратегията на ЕС за Централна Азия (гласуване)
  
9.11.Здравословни и безопасни условия на труд (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
13.1.Азербайджан и по-специално случаят на Rafiq Tagi
  
13.2.Положението на жените в Афганистан и Пакистан
  
13.3.Тунис: случаят на Zakaria Bouguira
 14.Време за гласуване
  
14.1.Азербайджан и по-специално случаят на Rafiq Tagi (гласуване)
  
14.2.Положението на жените в Афганистан и Пакистан (гласуване)
  
14.3.Тунис: случаят на Zakaria Bouguira (гласуване)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Внесени документи
 18.Решения относно някои документи
 19.Писмени декларации (внасяне)
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Международен ден на момичето (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.35 ч.


2. Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия

Разискването се състоя на 13 декември 2011 (точка 13 от протокола от 13.12.2011).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim и Charles Tannock, от името на групата ECR, относно положението в Сирия (2011/2880(RSP)) (B7-0721/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Кристиан Вигенин и Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, относно положението в Сирия (2011/2880(RSP)) (B7-0722/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Сирия (2011/2880(RSP)) (B7-0723/2011);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно положението в Сирия (2011/2880(RSP)) (B7-0724/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Надежда Нейнски и Dominique Vlasto, от името на групата PPE, относно положението в Сирия (2011/2880(RSP)) (B7-0725/2011);

- Willy Meyer, Sabine Lösing и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Сирия (2011/2880(RSP)) (B7-0726/2011).

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 15.12.2011.


3. Последни решения на Съвета и преглед на Комисията на регламента за ЕФПГ - Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) (разискване)

Изявление на Комисията: Последни решения на Съвета и преглед на Комисията на регламента за ЕФПГ

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0396/2011)

Barbara Matera представи доклада.

Janusz Lewandowski (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ Silvia-Adriana Ţicău и Estelle Grelier, Frédéric Daerden, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, José Manuel Fernandes, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ Ilda Figueiredo и Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Alexander Alvaro, който/която отговаря също така на два въпроса „синя карта“ Paul Rübig и Silvia-Adriana Ţicău, Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Damien Abad, Pervenche Berès, Paul Murphy, Estelle Grelier и Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Barbara Matera и Janusz Lewandowski

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 15.12.2011.


4. Програма "Интелигентна енергия - Европа" (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000244/2011) зададен от Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera и Romana Jordan, от името на групата PPE, Fiona Hall и Graham Watson, от името на групата ALDEClaude Turmes, от името на групата Verts/ALEAnni Podimata, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Silvia-Adriana Ţicău и Britta Thomsen, от името на групата S&D, към Комисията: Програма "Интелигентна енергия - Европа" в рамките на МФР (B7-0668/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000322/2011) зададен от Rolandas Paksas и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, към Комисията: Програмата "Интелигентна енергия - Европа II" и многогодишната финансова рамка (B7-0672/2011)

Maria Da Graça Carvalho, Graham Watson, Claude Turmes, Teresa Riera Madurell и Rolandas Paksas развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Janusz Lewandowski (член на Комисията) отговори на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Béla Kovács, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog и Mario Pirillo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Mairead McGuinness, Iosif Matula, Judith A. Merkies, Zigmantas Balčytis, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се Janusz Lewandowski.

Разискването приключи.


5. Политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)

Доклад относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2011/2094(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

Andreas Schwab представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Ashley Fox (докладчик по становището на комисията IMCO), Marian-Jean Marinescu (докладчик по становището на комисията TRAN), Markus Ferber, от името на групата PPE, Peter Skinner, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan и Tomasz Piotr Poręba.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Joaquín Almunia и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 15.12.2011.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

6. Международен ден на момичето (писмена декларация)

Писмена декларация № 0039/2011, внесена от членовете на ЕП Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová в подкрепа на Международния ден на момичето е събрала подписите на мнозинството на членовете на Парламента и във връзка с това, съгласно член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на своите адресати и ще бъде публикувана в приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2011)0593), с посочени в протокола имената на подписалите я членове на ЕП. (Вж. приложение 1).

Изказа се Edite Estrela.

°
° ° °

Изказа се Lothar Bisky, който уведоми, че мароканските власти са попречили физически на Willy Meyer, който през октомври е бил в Западна Сахара, да слезе от самолета, и изрази протест срещу подобно поведение (Председателят го увери в солидарността на Парламента).

Изказаха се: Nicole Sinclaire относно процедурата за писмените декларации и Sonia Alfano относно наводненията, които наскоро са засегнали Сицилия.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно бюджетния контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан [2011/2014(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Jens Geier (A7-0388/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0578)


7.2. Политиката на ЕС в областта на конкуренцията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2011/2094(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказаха се: Andreas Schwab, преди гласуването и след консултация с политическите групи, за да поиска, в съответствие с член 177, параграф 4 от Правилника за дейността, отлагане на гласуването за месечната сесия през февруари 2012 г. и Udo Bullmann, който подкрепи искането.

Парламентът одобри искането.

(Времето за гласуване беше прекъснато. Ще бъде възобновено след обръщението на председателя на Парламента).


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

8. Обръщение на председателя Йежи Бузек – преглед на мандата му на тази длъжност

Jerzy Buzek направи обръщение по повод края на своя мандат в качеството на председател на Европейския парламент.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

9. Време за гласуване (продължение)

9.1. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0396/2011)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0579)

Изказване

Estelle Grelier, която предложи устно изменение на параграф 7, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид.


9.2. Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработен текст) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michael Cashman (A7-0426/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0580)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0580)

Изказване

Michael Cashman (докладчик).


9.3. Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския праламнет и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0581)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0581)


9.4. Положението в Сирия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 et B7-0725/2011.

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0721/2011

(за замяна на B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 и B7-0725/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino и Arnaud Danjean, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen и Graham Watson, от името на групата ALDE;

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Eva Joly, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, José Bové и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2011)0582)

(Предложението за резолюция B7-0726/2011 отпада.)


9.5. Проект на таблица за наблюдение на макроикономическите неравновесия (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0690/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0583)


9.6. Eдинно европейско транспортно пространство (гласуване)

Доклад относно „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ [2011/2096(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0584)


9.7. Условията за задържане в рамките на ЕС (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0687/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0585)

Изказвания

Birgit Sippel, която представи устно изменение за добавяне на нов параграф 4а, което беше прието, и William (The Earl of) Dartmouth, който представи устно изменение на параграф 6, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид.


9.8. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия (гласуване)

Междинен доклад относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на разпоредбите на Споразумението по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия, с оглед на изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0586)


9.9. Свободно движение на работници в рамките на Европейския съюз (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011 et B7-0731/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0727/2011

(за замяна на B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011 et B7-0730/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Илиaна Ивaнова и Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE;

Rovana Plumb, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Kinga Göncz, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan Enciu, Илияна Маринова Йотова, Ивайло Калфин, Cătălin Sorin Ivan, George Sabin Cutaş, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru и Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D;

Marian Harkin, Renate Weber и Филиз Хакъева Хюсменова, от името на групата ALDE;

Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2011)0587)

(Предложението за резолюция B7-0731/2011 отпада.)


9.10. Стратегията на ЕС за Централна Азия (гласуване)

Доклад относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия [2011/2008(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0588)

Изказване

Nicole Kiil-Nielsen, която представи устно изменение на параграф 20, което беше прието.


9.11. Здравословни и безопасни условия на труд (гласуване)

Доклад относно междинния преглед на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г. [2011/2147(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Karima Delli (A7-0409/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0589)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jens Geier - A7-0388/2011
Iva Zanicchi, Elena Băsescu и Kay Swinburne

Доклад Barbara Matera - A7-0396/2011
Ashley Fox, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire и Syed Kamall

Доклад Michael Cashman - A7-0426/2011
Peter Jahr, Kay Swinburne и Syed Kamall

Доклад Knut Fleckenstein - A7-0372/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Kay Swinburne

Положението в Сирия - RC-B7-0721/2011
Mitro Repo и Elena Băsescu

Проект на таблица за наблюдение на макроикономическите неравновесия - RC-B7-0690/2011
Elena Băsescu, Kay Swinburne и Daniel Hannan

Доклад Mathieu Grosch - A7-0425/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Peter Jahr и Kay Swinburne

Доклад George Sabin Cutaş - A7-0427/2011
Mitro Repo, Kay Swinburne и Daniel Hannan

Свободно движение на работници в рамките на Европейския съюз - RC-B7-0727/2011
Peter Jahr и Martin Kastler

Доклад Nicole Kiil-Nielsen - A7-0338/2011
Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Paul Murphy, Elena Băsescu и Kay Swinburne

Доклад Karima Delli - A7-0409/2011
Mitro Repo, Elena Băsescu, Kay Swinburne и Martin Kastler


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.35 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 13.12.2011)


13.1. Азербайджан и по-специално случаят на Rafiq Tagi

Предложения за резолюция B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 и B7-0709/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Mitro Repo.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai и Jaroslav Paška.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 15.12.2011.


13.2. Положението на жените в Афганистан и Пакистан

Предложения за резолюция B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 и B7-0713/2011

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Raül Romeva i Rueda, Paul Murphy, Cristian Dan Preda и Norica Nicolai представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Joanna Senyszyn, от името на групата S&D, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Ana Gomes, Rui Tavares и Mitro Repo.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2 от протокола от 15.12.2011.


13.3. Тунис: случаят на Zakaria Bouguira

Предложения за резолюция B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 и B7-0720/2011

Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Monica Luisa Macovei и Eija-Riitta Korhola.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik и Ana Gomes.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 15.12.2011.


14. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


14.1. Азербайджан и по-специално случаят на Rafiq Tagi (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 и B7-0709/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0701/2011

(за замяна на B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 и B7-0709/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, María Muñiz De Urquiza и Mitro Repo, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen и Graham Watson, от името на групата ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR;

Jaroslav Paška, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2011)0590)


14.2. Положението на жените в Афганистан и Пакистан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 и B7-0713/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0702/2011

(за замяна на B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0711/2011 и B7-0713/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska и Filip Kaczmarek, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou и Silvia Costa, от името на групата S&D;

Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki и Graham Watson, от името на групата ALDE;

Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański и Andrea Češková, от името на групата ECR;

Fiorello Provera и Jaroslav Paška, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2011)0591)

(Предложението за резолюция B7-0710/2011 отпада.)


14.3. Тунис: случаят на Zakaria Bouguira (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 и B7-0720/2011.

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0712/2011

(за замяна на B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 и B7-0720/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik и Paul Rübig, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE;

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi и Franziska Katharina Brantner, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR;

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

Jaroslav Paška, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2011)0592)


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


16. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

комисия AFET: György Schöpflin на мястото на Othmar Karas

комисия DEVE: Jean Roatta на мястото на András Gyürk

комисия CONT: Eva Ortiz Vilella, Jan Olbrycht вече не са членове на комисията.

комисия EMPL: Frank Engel вече не е член на комисията.

комисия ENVI: Zofija Mazej Kukovič, Kārlis Šadurskis

комисия ITRE: András Gyürk, Salvador Sedó i Alabart

комисия IMCO: Gino Trematerra

комисия LIBE: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frank Engel, Светослав Христов Малинов

комисия AFCO: György Schöpflin вече не е член на комисията.

подкомисия SEDE: Othmar Karas


17. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и гражданство“ за периода 2014—2020година (COM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище и миграция“ и за инструмента за финансово подпомагане за полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност (COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наземните услуги на летищата на Съюза и за отмяна на Директива 96/67/EО (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, EMPL, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство [за отмяна на Регламент(ЕО)№1198/2006 на Съвета, Регламент(ЕО)№861/2006 на Съвета и Регламент(ЕС)№XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика] (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, BUDG, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ITRE, ECON, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (COM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG, ITRE, REGI

- Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM, ECON

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Предложение за регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на собствения ресурс на база данък върху финансовите сделки (COM(2011)0738 - C7-0503/2011 - 2011/0334(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Предложение за регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на собствения ресурс на база данък добавена стойност (COM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

JURI, ECON, CONT

- Проект на решение на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейския съюз, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите за изменение на Решение 2009/496/ЕО, Евратом относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (SEC(2011)1507 - C7-0505/2011 - 2011/2314(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

2) от членовете на ЕП: Предложение за изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент (член 212 от Правилника за дейността)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni и Diana Wallis. Предложение за изменения в Правилника за дейността на Европейския парламент Добавяне на нови членове 42a и 203a (Прилагане на Регламента относно Европейската гражданска инициатива) (B7-0732/2011)
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: PETI


18. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

комисия CULT

- Разпространяването он лайн на аудио-визуални творби в Европейския съюз(2011/2313(INI))
(подпомагаща: JURI, ITRE)

комисия ENVI

- Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт (2011/2308(INI))

- Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (2011/2307(INI))
(подпомагаща: PECH, AGRI, ITRE, REGI)

- Прилагане на законодателството на ЕС относно водите преди приемането на необходимия цялостен подход към предизвикателствата пред Европа в областта на водите (2011/2297(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия INTA

- Търговски аспекти на Източното партньорство (2011/2306(INI))

комисия ITRE

- Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт (2011/2309(INI))

комисия REGI

- Оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване (2011/2312(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Приносът на градското преустройство за икономическия растеж в рамките на политиката на сближаване на ЕС (2011/2311(INI))

- Стратегия за района на Атлантическия океан в рамките на политиката на сближаване на Съюза (2011/2310(INI))

Асоциирани комисии

комисия ENVI

- Географски указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
(подпомагаща: IMCO)
Асоциирани комисии ENVI, AGRI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 08.12.2011)

Сезиране на комисии

комисия DEVE, комисия ITRE

- Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО (преработена) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: DEVE, ITRE, JURI

комисия INTA

- Изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA

комисия CONT

- Изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : REGI
подпомагаща: EMPL, ECON, CONT


19. Писмени декларации (внасяне)

Следните членове на Парламента представиха писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

0036/2011

Valdemar Tomaševski

43

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

365

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Мария Неделчева

104

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

110

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

321

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

239

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

22

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

75

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

156

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

66

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

109

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

60

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

119

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

112

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

63

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

100


20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


21. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 16 до 19 януари 2012


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.20 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Международен ден на момичето (писмена декларация)

Писмена декларация № 0039/2011, внесена от членовете на ЕП Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová в подкрепа на Международния ден на момичето (точка 6 от протокола от 15.12.2011 и P7_TA(2011)0593) е получила 404 подписа:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Raimon Obiols, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност