Seznam 
Zápis
PDF 264kWORD 267k
Čtvrtek, 15. prosince 2011 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Situace v Sýrii (předložené návrhy usnesení)
 3.Nedávná rozhodnutí Rady o revizi nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci Komisí – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2009/019 FR/Renault z Francie (rozprava)
 4.Program Inteligentní energie pro Evropu (rozprava)
 5.Politika hospodářské soutěže EU (rozprava)
 6.Mezinárodní den dívek (písemné prohlášení)
 7.Hlasování
  
7.1.Rozpočtová kontrola finanční pomoci EU Afghánistánu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Politika hospodářské soutěže EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
 8.Projev předsedy Jerzyho Buzka – hodnocení jeho funkčního období
 9.Hlasování (pokračování)
  
9.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2009/019 FR/Renault z Francie (hlasování)
  
9.2.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (hlasování)
  
9.3.Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I (hlasování)
  
9.4.Situace v Sýrii (hlasování)
  
9.5.Návrh srovnávacího přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou (hlasování)
  
9.6.Jednotný evropský dopravní prostor (hlasování)
  
9.7.Vazební podmínky v EU (hlasování)
  
9.8.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a bilaterální obchod s textilními výrobky (hlasování)
  
9.9.Volný pohyb pracovníků uvnitř Evropská unie (hlasování)
  
9.10.Strategie EU pro Střední Asii (hlasování)
  
9.11.Bezpečnost a zdraví při práci (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
13.1.Ázerbájdžán, zejména případ Rafika Tagiho
  
13.2.Situace žen v Afghánistánu a Pákistánu
  
13.3.Tunisko: případ Zakaríji Búghiry
 14.Hlasování
  
14.1.Ázerbájdžán, zejména případ Rafika Tagiho (hlasování)
  
14.2.Situace žen v Afghánistánu a Pákistánu (hlasování)
  
14.3.Tunisko: případ Zakaríji Búghiry (hlasování)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Předložení dokumentů
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Písemná prohlášení (předložení)
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Mezinárodní den dívek (písemné prohlášení)


ZÁPIS

ČTVRTEK 15. PROSINCE 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Situace v Sýrii (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii

Rozprava se konala dne 13. prosince 2011 (bod 13 zápisu ze dne 13.12.2011).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim a Charles Tannock za skupinu ECR o situaci v Sýrii (2011/2880(RSP)) (B7-0721/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin a Roberto Gualtieri za skupinu S&D o situaci v Sýrii (2011/2880(RSP)) (B7-0722/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE o situaci v Sýrii (2011/2880(RSP)) (B7-0723/2011);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen a Graham Watson za skupinu ALDE o situaci v Sýrii (2011/2880(RSP)) (B7-0724/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky a Dominique Vlasto za skupinu PPE o situaci v Sýrii (2011/2880(RSP)) (B7-0725/2011);

- Willy Meyer, Sabine Lösing a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL o situaci v Sýrii (2011/2880(RSP)) (B7-0726/2011).

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 15.12.2011.


3. Nedávná rozhodnutí Rady o revizi nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci Komisí – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2009/019 FR/Renault z Francie (rozprava)

Prohlášení Komise: Nedávná rozhodnutí Rady o revizi nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci Komisí

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2009/019 FR/Renault z Francie) [KOM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0396/2011)

Barbara Matera uvedla zprávu.

Janusz Lewandowski (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Silvia-Adriana Ţicău a Estelle Grelier, Frédéric Daerden za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, José Manuel Fernandes, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Ilda Figueiredo a Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Alexander Alvaro, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Paul Rübig a Silvia-Adriana Ţicău, Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Damien Abad, Pervenche Berès, Paul Murphy, Estelle Grelier a Mairead McGuinness.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Barbara Matera a Janusz Lewandowski

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 15.12.2011.


4. Program Inteligentní energie pro Evropu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000244/2011), kterou pokládají Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera a Romana Jordan za skupinu PPE, Fiona Hall a Graham Watson za skupinu ALDEClaude Turmes za skupinu Verts/ALEAnni Podimata, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Silvia-Adriana Ţicău a Britta Thomsen za skupinu S&D Komisi: Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE) ve VFR (B7-0668/2011)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000322/2011), kterou pokládají Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas za skupinu EFD Komisi: Program "Inteligentní energie - Evropa II" a víceletý finanční výhled (B7-0672/2011)

Maria Da Graça Carvalho, Graham Watson, Claude Turmes, Teresa Riera Madurell a Rolandas Paksas rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Janusz Lewandowski (člen Komise) odpověděl na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Béla Kovács, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog a Mario Pirillo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Mairead McGuinness, Iosif Matula, Judith A. Merkies, Zigmantas Balčytis, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupil Janusz Lewandowski.

Rozprava byla ukončena.


5. Politika hospodářské soutěže EU (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU [2011/2094(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

Andreas Schwab uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ashley Fox (navrhovatel výboru IMCO), Marian-Jean Marinescu (navrhovatel výboru TRAN), Markus Ferber za skupinu PPE, Peter Skinner za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Claudio Morganti za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezařazený, Krišjānis Kariņš, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan a Tomasz Piotr Poręba.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău a Petru Constantin Luhan.

Vystoupili: Joaquín Almunia a Andreas Schwab.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 15.12.2011.


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

6. Mezinárodní den dívek (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0039/2011 o Mezinárodním dni dívek, které předložily Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA(2011)0593), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (viz příloha 1).

Vystoupila Edite Estrela.

°
° ° °

Vystoupil Lothar Bisky, který oznámil, že marocké úřady letos v říjnu silou zabránily Willymu Meyerovi, aby vystoupil z letadla v Západní Sahaře, a ohradil se proti tomuto jednání (předsedající poslance ujistila o solidaritě Parlamentu).

Vystoupily: Nicole Sinclaire k postupu předkládání písemných prohlášení a Sonia Alfano k záplavám, které nedávno postihly Sicílii.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Rozpočtová kontrola finanční pomoci EU Afghánistánu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o rozpočtové kontrole finanční pomoci EU Afghánistánu [2011/2014(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Jens Geier (A7-0388/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0578)


7.2. Politika hospodářské soutěže EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU [2011/2094(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

Vystoupili: Andreas Schwab (zpravodaj), který před hlasováním a po konzultaci s politickými skupinami požádal, aby bylo hlasování odloženo v souladu s čl. 177 odst. 4 jednacího řádu na únorové dílčí zasedání v roce 2012, a Udo Bullmann, aby tuto žádost podpořil.

Parlament žádost schválil.

(Hlasování bylo v tomto bodě přerušeno. Bude pokračovat po projevu předsedy Parlamentu).


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

8. Projev předsedy Jerzyho Buzka – hodnocení jeho funkčního období

Jerzy Buzek vystoupil s prohlášením u příležitosti ukončení svého mandátu předsedy Evropského parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

9. Hlasování (pokračování)

9.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2009/019 FR/Renault z Francie (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2009/019 FR/Renault z Francie) [KOM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0396/2011)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0579)

Vystoupení

Estelle Grelier, aby předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 7, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


9.2. Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracované znění) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michael Cashman (A7-0426/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0580)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0580)

Vystoupení

Michael Cashman (zpravodaj).


9.3. Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost [KOM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0581)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0581)


9.4. Situace v Sýrii (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 a B7-0725/2011.

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0721/2011

(nahrazující B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 a B7-0725/2011):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino a Arnaud Danjean za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López a Kristian Vigenin za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen a Graham Watson za skupinu ALDE;

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Eva Joly, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, José Bové a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2011)0582)

(Návrh usnesení B7-0726/2011 se nebere v potaz.)


9.5. Návrh srovnávacího přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou (hlasování)

Návrh usnesení B7-0690/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0583)


9.6. Jednotný evropský dopravní prostor (hlasování)

Zpráva na téma „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenčního dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ [2011/2096(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0584)


9.7. Vazební podmínky v EU (hlasování)

Návrh usnesení B7-0687/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0585)

Vystoupení

Birgit Sippel, aby předložila ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá bod 4a (nový) a který byl vzat v potaz, a William (The Earl of) Dartmouth, aby předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 6, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


9.8. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a bilaterální obchod s textilními výrobky (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0586)


9.9. Volný pohyb pracovníků uvnitř Evropská unie (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011 a B7-0731/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0727/2011

(nahrazující B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011 a B7-0730/2011):

předložen těmito poslanci:

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova a Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE;

Rovana Plumb, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Kinga Göncz, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Ivailo Kalfin, Cătălin Sorin Ivan, George Sabin Cutaş, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru a Silvia-Adriana Ţicău za skupinu S&D;

Marian Harkin, Renate Weber a Filiz Hakaeva Hyusmenova za skupinu ALDE;

Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE.

přijat (P7_TA(2011)0587)

(Návrh usnesení B7-0731/2011 se nebere v potaz.)


9.10. Strategie EU pro Střední Asii (hlasování)

Stav provádění strategie EU pro Střední Asii [2011/2008(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0588)

Vystoupení

Nicole Kiil-Nielsen, aby předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 20, který byl vzat v potaz.


9.11. Bezpečnost a zdraví při práci (hlasování)

Zpráva o přezkumu evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 v polovině období [2011/2147(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Karima Delli (A7-0409/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0589)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Jens Geier - A7-0388/2011
Iva Zanicchi, Elena Băsescu a Kay Swinburne

zpráva Barbara Matera - A7-0396/2011
Ashley Fox, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire a Syed Kamall

zpráva Michael Cashman - A7-0426/2011
Peter Jahr, Kay Swinburne a Syed Kamall

zpráva Knut Fleckenstein - A7-0372/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Kay Swinburne

Situace v Sýrii - RC-B7-0721/2011
Mitro Repo a Elena Băsescu

Návrh srovnávacího přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou - RC-B7-0690/2011
Elena Băsescu, Kay Swinburne a Daniel Hannan

zpráva Mathieu Grosch - A7-0425/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Peter Jahr a Kay Swinburne

zpráva George Sabin Cutaş - A7-0427/2011
Mitro Repo, Kay Swinburne a Daniel Hannan

Volný pohyb pracovníků uvnitř Evropská unie - RC-B7-0727/2011
Peter Jahr a Martin Kastler

zpráva Nicole Kiil-Nielsen - A7-0338/2011
Norica Nicolai za skupinu ALDE, Paul Murphy, Elena Băsescu a Kay Swinburne

zpráva Karima Delli - A7-0409/2011
Mitro Repo, Elena Băsescu, Kay Swinburne a Martin Kastler


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 13.12.2011)


13.1. Ázerbájdžán, zejména případ Rafika Tagiho

Návrhy usnesení B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 a B7-0709/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S&D, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, a Mitro Repo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai a Jaroslav Paška.

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 14.1 zápisu ze dne 15.12.2011.


13.2. Situace žen v Afghánistánu a Pákistánu

Návrhy usnesení B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 a B7-0713/2011

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Raül Romeva i Rueda, Paul Murphy, Cristian Dan Preda a Norica Nicolai uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Joanna Senyszyn za skupinu S&D, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ana Gomes, Rui Tavares a Mitro Repo.

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 14.2 zápisu ze dne 15.12.2011.


13.3. Tunisko: případ Zakaríji Búghiry

Návrhy usnesení B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 a B7-0720/2011

Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Monica Luisa Macovei a Eija-Riitta Korhola.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik a Ana Gomes.

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 14.3 zápisu ze dne 15.12.2011.


14. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


14.1. Ázerbájdžán, zejména případ Rafika Tagiho (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 a B7-0709/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0701/2011

(nahrazující B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 a B7-0709/2011):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza a Mitro Repo za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen a Graham Watson za skupinu ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR;

Jaroslav Paška za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2011)0590)


14.2. Situace žen v Afghánistánu a Pákistánu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 a B7-0713/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0702/2011

(nahrazující B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0711/2011 a B7-0713/2011):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska a Filip Kaczmarek za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou a Silvia Costa za skupinu S&D,

Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki a Graham Watson za skupinu ALDE;

Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański a Andrea Češková za skupinu ECR;

Fiorello Provera a Jaroslav Paška za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2011)0591)

(Návrh usnesení B7-0710/2011 se nebere v potaz.)


14.3. Tunisko: případ Zakaríji Búghiry (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 a B7-0720/2011.

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0712/2011

(nahrazující B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 a B7-0720/2011):

předložen těmito poslanci:

Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik a Paul Rübig za skupinu PPE;

Véronique De Keyser a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi a Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

Jaroslav Paška za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2011)0592)


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


16. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: György Schöpflin, kterým je nahrazen Othmar Karas

výbor DEVE: Jean Roatta, kterým je nahrazen András Gyürk

výbor CONT: Eva Ortiz Vilella, Jan Olbrycht již není stálým členem.

výbor EMPL: Frank Engel již není stálým členem.

výbor ENVI: Zofija Mazej Kukovič, Kārlis Šadurskis

výbor ITRE: András Gyürk, Salvador Sedó i Alabart

výbor IMCO: Gino Trematerra

výbor LIBE: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frank Engel, Svetoslav Hristov Malinov

výbor AFCO: György Schöpflin již není stálým členem.

podvýbor SEDE: Othmar Karas


17. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Práva a občanství (KOM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (KOM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zřizuje Azylový a migrační fond (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních ohledně Azylového a migračního fondu a ohledně nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (KOM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (KOM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy (KOM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/30/ES (KOM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách pozemního odbavování na letištích Unie a o zrušení směrnice Rady 96/67/ES (KOM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, EMPL, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice] (KOM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich provozu (KOM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (KOM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ITRE, ECON, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku motorových vozidel (KOM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (KOM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady ro hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (KOM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (KOM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Návrh nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z finančních transakcí (KOM(2011)0738 - C7-0503/2011 - 2011/0334(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Návrh nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty (KOM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

JURI, ECON, CONT

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora Evropské unie, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, kterým se mění rozhodnutí 2009/496/ES, Euratom o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie (SEK(2011)1507 - C7-0505/2011 - 2011/2314(ACI))

předáno

věcně příslušný výbor :

AFCO

2) od poslanců – návrh změny jednacího řádu (článek 202 jedacího řádu)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni a Diana Wallis: Návrh změny jednacího řádu Evropského parlamentu - Vložení nového článku 42a a článku 203a (provádění nařízení o evropské občanské iniciativě) (B7-0732/2011)
předáno věcně příslušný výbor: AFCO
stanovisko: PETI


18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu(článek 48 jednacího řádu)

výbor CULT

- On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské unii (2011/2313(INI))
(stanovisko: JURI, ITRE)

výbor ENVI

- Dopady těžby plynu a ropy z břidlic na životní prostředí (2011/2308(INI))

- Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (2011/2307(INI))
(stanovisko: PECH, AGRI, ITRE, REGI)

- Provádění vodohospodářských právních předpisů EU v očekávání nezbytného globálního přístupu k evropských výzvám v oblasti vodohospodářství (2011/2297(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor INTA

- Obchodní aspekty Východního partnerství (2011/2306(INI))

výbor ITRE

- Průmyslové, energetické a další aspekty plynu a ropy těžených z břidlic (2011/2309(INI))

výbor REGI

- Optimalizace úlohy územního rozvoje v politice soudržnosti (2011/2312(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Městský rozvoj jako příspěvek k hospodářskému růstu v rámci politiky soudržnosti EU (2011/2311(INI))

- Strategie politiky soudržnosti EU pro atlantickou oblast (2011/2310(INI))

Postup s přidruženými výbory

výbor ENVI

- Zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
(stanovisko: IMCO)
Postup s přidruženými výbory ENVI, AGRI
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8.12.2011)

Postoupení výborům

výbor DEVE, výbor ITRE

- Trhy finančních nástrojů a zrušení směrnice 2004/39/ES (přepracované znění) (KOM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: DEVE, ITRE, JURI

výbor INTA

- Změna směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES (KOM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA

výbor CONT

- Změna nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
předáno věcně příslušný výbor: REGI
stanovisko: EMPL, ECON, CONT


19. Písemná prohlášení (předložení)

Tito poslanci předložili písemná prohlášení k uložení do rejstříku (článek 123 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0036/2011

Valdemar Tomaševski

43

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

365

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

104

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

110

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

321

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

239

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

22

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

75

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

156

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

66

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

109

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

60

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

119

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

112

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

63

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

100


20. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem, kterým jsou určeny.


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 16. do 19. ledna 2012.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Příloha 1 – Mezinárodní den dívek (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0039/2011 o Mezinárodním dni dívek, které předložily Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová (bod 6 zápisu ze dne 15.12.2011 a P7_TA(2011)0593), podepsalo 404 poslanců:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Raimon Obiols, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí