Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 258kWORD 244k
Torstai 15. joulukuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Syyrian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Viimeaikaiset neuvoston päätökset ja EGR-asetuksen tarkistaminen komission toimesta - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2009/019 FR/Renault, Ranska (keskustelu)
 4.Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma (keskustelu)
 5.EU:n kilpailupolitiikka (keskustelu)
 6.Kansainvälinen tyttöjen päivä (kirjallinen kannanotto)
 7.Äänestykset
  
7.1.EU:n Afganistanille antaman taloudellisen tuen valvonta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.EU:n kilpailupolitiikka (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
 8.Parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin puhe – katsaus toimikauteen
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2009/019 FR/Renault, Ranska (äänestys)
  
9.2.Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi ***I (äänestys)
  
9.3.Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I (äänestys)
  
9.4.Syyrian tilanne (äänestys)
  
9.5.Luonnos tulostauluksi makrotalouden epätasapainon valvontaa varten (äänestys)
  
9.6.Yhtenäinen Euroopan liikennealue (äänestys)
  
9.7.Vankeusolosuhteet EU:ssa (äänestys)
  
9.8.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (äänestys)
  
9.9.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (äänestys)
  
9.10.EU:n Keski-Aasian strategia (äänestys)
  
9.11.Työterveys ja työturvallisuus (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
13.1.Azerbaidžan, erityisesti Rafig Tagin tapaus
  
13.2.Naisten tilanne Afganistanissa ja Pakistanissa
  
13.3.Tunisia: Zakaria Bouguiran tapaus
 14.Äänestykset
  
14.1.Azerbaidžan, erityisesti Rafig Tagin tapaus (äänestys)
  
14.2.Naisten tilanne Afganistanissa ja Pakistanissa (äänestys)
  
14.3.Tunisia: Zakaria Bouguiran tapaus (äänestys)
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Kansainvälinen tyttöjen päivä (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Syyrian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne

Keskustelu käytiin 13. joulukuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 13.12.2011, kohta 13).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2011/2880(RSP)) (B7-0721/2011)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin ja Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2011/2880(RSP)) (B7-0722/2011)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2011/2880(RSP)) (B7-0723/2011)

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2011/2880(RSP)) (B7-0724/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky ja Dominique Vlasto PPE-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2011/2880(RSP)) (B7-0725/2011)

- Willy Meyer, Sabine Lösing ja Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2011/2880(RSP)) (B7-0726/2011).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.4.


3. Viimeaikaiset neuvoston päätökset ja EGR-asetuksen tarkistaminen komission toimesta - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2009/019 FR/Renault, Ranska (keskustelu)

Komission julkilausuma: Viimeaikaiset neuvoston päätökset ja EGR-asetuksen tarkistaminen komission toimesta

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/019 FR/Renault, Ranska) [KOM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0396/2011)

Barbara Matera esitteli laatimansa mietinnön.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău ja Estelle Grelier, Frédéric Daerden S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Ilda Figueiredo ja Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Alexander Alvaro, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Silvia-Adriana Ţicău, Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Damien Abad, Pervenche Berès, Paul Murphy, Estelle Grelier ja Mairead McGuinness.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Barbara Matera ja Janusz Lewandowski

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.1.


4. Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000244/2011) Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera ja Romana Jordan PPE-ryhmän puolesta, Fiona Hall ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anni Podimata, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Silvia-Adriana Ţicău ja Britta Thomsen S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma monivuotisessa rahoituskehyksessä (B7-0668/2011)

Suullinen kysymys (O-000322/2011) Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta komissiolle: "Älykäs energiahuolto Euroopassa II" -ohjelma ja monivuotiset rahoitusnäkymät (B7-0672/2011)

Maria Da Graça Carvalho, Graham Watson, Claude Turmes, Teresa Riera Madurell ja Rolandas Paksas esittelivät suulliset kysymykset.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Béla Kovács, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog ja Mario Pirillo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Mairead McGuinness, Iosif Matula, Judith A. Merkies, Zigmantas Balčytis, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski ja Silvia-Adriana Ţicău.

Janusz Lewandowski käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. EU:n kilpailupolitiikka (keskustelu)

Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2010 [2011/2094(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

Andreas Schwab esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Joaquín Almunia (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ashley Fox (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marian-Jean Marinescu (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Peter Skinner S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan ja Tomasz Piotr Poręba.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Joaquín Almunia ja Andreas Schwab.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 7.2.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

6. Kansainvälinen tyttöjen päivä (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0039/2011, jonka aiheena on kansainvälinen tyttöjen päivä ja jonka Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2011)0593). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (ks. liite 1).

Edite Estrela käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Lothar Bisky käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että viime lokakuussa Länsi-Saharassa Marokon viranomaiset estivät Willy Meyeriä fyysisesti poistumasta lentokoneesta, sekä arvosteli kyseistä toimintaa (puhemies vakuutti parlamentin olevan solidaarinen tässä asiassa).

Puheenvuorot: Nicole Sinclaire kirjallisia kannanottoja koskevasta menettelystä ja Sonia Alfano tulvista, joista Sisilia on kärsinyt viime aikoina.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. EU:n Afganistanille antaman taloudellisen tuen valvonta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n Afganistanille antaman taloudellisen tuen valvonnasta [2011/2014(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A7-0388/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0578)


7.2. EU:n kilpailupolitiikka (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2010 [2011/2094(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Puheenvuorot: ennen äänestystä Andreas Schwab, joka poliittisia ryhmiä kuultuaan pyysi työjärjestyksen 177 artiklan 4 kohdan mukaisesti äänestyksen lykkäämistä helmikuun 2012 istuntojaksolle, ja Udo Bullmann, joka kannatti tätä pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

(Äänestykset keskeytettiin tässä vaiheessa. Niitä jatkettiin parlamentin puhemiehen puheen jälkeen).


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

8. Parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin puhe – katsaus toimikauteen

Jerzy Buzek piti puheen Euroopan parlamentin puhemiehen toimikautensa päättymisen johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

9. Äänestykset (jatkoa)

9.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2009/019 FR/Renault, Ranska (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/019 FR/Renault, Ranska) [KOM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0396/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0579)

Puheenvuoro:

Estelle Grelier esitti 7 kohtaan suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


9.2. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michael Cashman (A7-0426/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0580)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0580)

Puheenvuoro:

Michael Cashman (esittelijä).


9.3. Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta [KOM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0581)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0581)


9.4. Syyrian tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 et B7-0725/2011.

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0721/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 ja B7-0725/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino ja Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Eva Joly, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, José Bové ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0582)

(Päätöslauselmaesitys B7-0726/2011 raukesi.)


9.5. Luonnos tulostauluksi makrotalouden epätasapainon valvontaa varten (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0690/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0583)


9.6. Yhtenäinen Euroopan liikennealue (äänestys)

Mietintö valkoisesta kirjasta "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää" [2011/2096(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0584)


9.7. Vankeusolosuhteet EU:ssa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0687/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0585)

Puheenvuorot:

Birgit Sippel esitti uuden 4 a kohdan lisäämiseksi suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin, ja William (The Earl of) Dartmouth esitti 6 kohtaan suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


9.8. EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (äänestys)

Väliaikainen mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0586)


9.9. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011 et B7-0731/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0727/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011 ja B7-0730/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova ja Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta

Rovana Plumb, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Kinga Göncz, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Ivailo Kalfin, Cătălin Sorin Ivan, George Sabin Cutaş, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru ja Silvia-Adriana Ţicău S&D-ryhmän puolesta

Marian Harkin, Renate Weber ja Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marian Harkin, Renate Weber ja Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0587)

(Päätöslauselmaesitys B7-0731/2011 raukesi.)


9.10. EU:n Keski-Aasian strategia (äänestys)

Mietintö EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta [2011/2008(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0588)

Puheenvuoro:

Nicole Kiil-Nielsen esitti 20 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.11. Työterveys ja työturvallisuus (äänestys)

Mietintö EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista [2011/2147(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Karima Delli (A7-0409/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0589)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jens Geier - A7-0388/2011
Iva Zanicchi, Elena Băsescu ja Kay Swinburne

Mietintö Barbara Matera - A7-0396/2011
Ashley Fox, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire ja Syed Kamall

Mietintö Michael Cashman - A7-0426/2011
Peter Jahr, Kay Swinburne ja Syed Kamall

Mietintö Knut Fleckenstein - A7-0372/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Kay Swinburne

Syyrian tilanne - RC-B7-0721/2011
Mitro Repo ja Elena Băsescu

Luonnos tulostauluksi makrotalouden epätasapainon valvontaa varten - RC-B7-0690/2011
Elena Băsescu, Kay Swinburne ja Daniel Hannan

Mietintö Mathieu Grosch - A7-0425/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Peter Jahr ja Kay Swinburne

Mietintö George Sabin Cutaş - A7-0427/2011
Mitro Repo, Kay Swinburne ja Daniel Hannan

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa - RC-B7-0727/2011
Peter Jahr ja Martin Kastler

Mietintö Nicole Kiil-Nielsen - A7-0338/2011
Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Paul Murphy, Elena Băsescu ja Kay Swinburne

Mietintö Karima Delli - A7-0409/2011
Mitro Repo, Elena Băsescu, Kay Swinburne ja Martin Kastler


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.12.2011, kohta 3)


13.1. Azerbaidžan, erityisesti Rafig Tagin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ja B7-0709/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Mitro Repo.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai ja Jaroslav Paška.

Joaquín Almunia (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 14.1.


13.2. Naisten tilanne Afganistanissa ja Pakistanissa

Päätöslauselmaesitykset B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 ja B7-0713/2011

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Raül Romeva i Rueda, Paul Murphy, Cristian Dan Preda ja Norica Nicolai esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Joanna Senyszyn S&D-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Ana Gomes, Rui Tavares ja Mitro Repo.

Joaquín Almunia (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 14.2.


13.3. Tunisia: Zakaria Bouguiran tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 ja B7-0720/2011

Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Monica Luisa Macovei ja Eija-Riitta Korhola.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik ja Ana Gomes.

Joaquín Almunia (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 14.3.


14. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


14.1. Azerbaidžan, erityisesti Rafig Tagin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ja B7-0709/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0701/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ja B7-0709/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0590)


14.2. Naisten tilanne Afganistanissa ja Pakistanissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 ja B7-0713/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0702/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0711/2011 ja B7-0713/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska ja Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou ja Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta

Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański ja Andrea Češková ECR-ryhmän puolesta

Fiorello Provera ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0591)

(Päätöslauselmaesitys B7-0710/2011 raukesi.)


14.3. Tunisia: Zakaria Bouguiran tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 ja B7-0720/2011.

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0712/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 ja B7-0720/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik ja Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi ja Franziska Katharina Brantner Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0592)


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


16. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Othmar Karasin tilalle György Schöpflin

DEVE-valiokunta: András Gyürkin tilalle Jean Roatta

CONT-valiokunta: Eva Ortiz Vilella, Jan Olbrycht ei ole varsinainen jäsen.

EMPL-valiokunta: Frank Engel ei ole varsinainen jäsen.

ENVI-valiokunta: Zofija Mazej Kukovič, Kārlis Šadurskis

ITRE-valiokunta: András Gyürk, Salvador Sedó i Alabart

IMCO-valiokunta: Gino Trematerra

LIBE-valiokunta: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frank Engel, Svetoslav Hristov Malinov

AFCO-valiokunta: György Schöpflin ei ole varsinainen jäsen.

SEDE-alivaliokunta: Othmar Karas


17. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020 (KOM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (KOM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (KOM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (KOM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (KOM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella (KOM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ECON

lausuntoa varten :

EMPL, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta (KOM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

TRAN

lausuntoa varten :

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahuolintapalveluista unionin lentoasemilla ja neuvoston direktiivin 96/67/EY kumoamisesta (KOM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

TRAN

lausuntoa varten :

ENVI, EMPL, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] (KOM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

PECH

lausuntoa varten :

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ITRE

lausuntoa varten :

AFET, BUDG, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista (KOM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

lausuntoa varten :

ITRE, ECON, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen äänitasosta (KOM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ENVI

lausuntoa varten :

IMCO, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta (KOM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ENVI

lausuntoa varten :

BUDG, ITRE, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (KOM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

EMPL

lausuntoa varten :

FEMM, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (KOM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ITRE

lausuntoa varten :

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Ehdotus neuvoston asetukseksi finanssitransaktioveroon perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä (KOM(2011)0738 - C7-0503/2011 - 2011/0334(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

lausuntoa varten :

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäveroon perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä (KOM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

lausuntoa varten :

JURI, ECON, CONT

- Luonnos Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätökseksi Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta tehdyn päätöksen 2009/496/EY, Euratom muuttamisesta (SEC(2011)1507 - C7-0505/2011 - 2011/2314(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AFCO

2) jäseniltä: ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi (212 artikla)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni ja Diana Wallis. Ehdotus Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamiseksi uuden 42 a artiklan ja uuden 203 a artiklan lisäämisestä (eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen täytäntöönpano) (B7-0732/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: PETI


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 48 artikla)

CULT-valiokunta

- Audiovisuaalisten teosten sähköinen jakelu Euroopan unionissa (2011/2313(INI))
(lausuntoa varten: JURI, ITRE)

ENVI-valiokunta

- Liuskekaasun ja liuskeöljyn louhinnan ympäristövaikutukset (2011/2308(INI))

- Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 (2011/2307(INI))
(lausuntoa varten: PECH, AGRI, ITRE, REGI)

- EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano odoteltaessa veteen liittyviä haasteita Euroopassa koskevaa tarpeellista yhteistä lähestymistapaa (2011/2297(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

INTA-valiokunta

- Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat (2011/2306(INI))

ITRE-valiokunta

- Liuskekaasun ja -öljyn teollisuuteen, energiaan ja muihin seikkoihin liittyvät näkökohdat (2011/2309(INI))

REGI-valiokunta

- Aluekehityksen roolin optimointi koheesiopolitiikassa (2011/2312(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

- Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana EU:n koheesiopolitiikassa (2011/2311(INI))

- EU:n koheesiopolitiikan strategia Atlantin alueella (2011/2310(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely

ENVI-valiokunta

- Maustettujen viinituotteiden maantieteelliset merkinnät (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
(lausuntoa varten: IMCO)
valiokuntien yhteistyömenettely ENVI, AGRI
(puheenjohtajakokouksen päätös 8.12.2011)

Valiokuntaan lähettäminen

DEVE-valiokunta, ITRE-valiokunta

- Rahoitusvälineiden markkinat ja direktiivin 2004/39/EY kumoaminen (uudelleenlaadittu) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: DEVE, ITRE, JURI

INTA-valiokunta

- Säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA

CONT-valiokunta

- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttaminen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä koskevien tiettyjen säännösten osalta (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: EMPL, ECON, CONT


19. Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat jäsenet ovat toimittaneet kirjallisen kannanoton luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

0036/2011

Valdemar Tomaševski

43

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

365

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

104

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

110

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

321

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

239

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

22

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

75

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

156

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

66

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

109

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

60

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

119

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

112

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

63

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

100


20. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 16 - 19. tammikuuta 2012.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Liite 1 - Kansainvälinen tyttöjen päivä (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto n:o 0039/2011, jonka aiheena on kansainvälinen tyttöjen päivä ja jonka Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová ovat jättäneet käsiteltäväksi (istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 6 ja P7_TA(2011)0593), on kerännyt seuraavan 404 jäsenen allekirjoituksen:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Raimon Obiols, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö