Rodyklė 
Protokolas
PDF 266kWORD 273k
Ketvirtadienis, 2011 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Padėtis Sirijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Naujausi Tarybos sprendimai dėl EGF reglamento ir Komisijos peržiūra - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas (Prancūzijos paraiška EGF/2009/019 FR/Renault) (diskusijos)
 4.Programa „Pažangi energetika Europai“ (diskusijos)
 5.ES konkurencijos politika (diskusijos)
 6.Tarptautinė mergaičių diena (rašytinis pareiškimas)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Biudžetinė ES finansinės paramos Afganistanui kontrolė (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.ES konkurencijos politika (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
 8.Pirmininko Jerzy Buzek kalba. Jo kadencijos apžvalga
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
9.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Prancūzijos paraiška EGF/2009/019 FR/Renault) (balsavimas)
  
9.2.Visuomenės galimybė susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ***I (balsavimas)
  
9.3.Europos jūrų saugumo agentūra ***I (balsavimas)
  
9.4.Padėtis Sirijoje (balsavimas)
  
9.5.Rezultatų suvestinės projektas dėl makroekonominio disbalanso priežiūros (balsavimas)
  
9.6.Bendra Europos transporto erdvė (balsavimas)
  
9.7.Laisvės atėmimo sąlygos ES (balsavimas)
  
9.8.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (balsavimas)
  
9.9.Laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje (balsavimas)
  
9.10.ES strategija dėl Centrinės Azijos (balsavimas)
  
9.11.Darbuotojų sveikata ir sauga (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
13.1.Azerbaidžanas, ypač Rafigo Tagi atvejis
  
13.2.Moterų padėtis Afganistane ir Pakistane
  
13.3.Tunisas: Zakarios Bouguiros atvejis
 14.Balsuoti skirtas laikas
  
14.1.Azerbaidžanas, ypač Rafigo Tagi atvejis (balsavimas)
  
14.2.Moterų padėtis Afganistane ir Pakistane (balsavimas)
  
14.3.Tunisas: Zakarios Bouguiros atvejis (balsavimas)
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17.Gauti dokumentai
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 19.Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 20.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Tarptautinė mergaičių diena (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Padėtis Sirijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. gruodžio 13 d. (punktas 13 protokolo 13.12.2011).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2011/2880(RSP)) (B7-0721/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin ir Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2011/2880(RSP)) (B7-0722/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2011/2880(RSP)) (B7-0723/2011);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2011/2880(RSP)) (B7-0724/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky ir Dominique Vlasto PPE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2011/2880(RSP)) (B7-0725/2011);

- Willy Meyer, Sabine Lösing ir Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2011/2880(RSP)) (B7-0726/2011).

Balsavimas: punktas 9.4 protokolo 15.12.2011.


3. Naujausi Tarybos sprendimai dėl EGF reglamento ir Komisijos peržiūra - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas (Prancūzijos paraiška EGF/2009/019 FR/Renault) (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Naujausi Tarybos sprendimai dėl EGF reglamento ir Komisijos peržiūra

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2009/019 FR/Renault“) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0396/2011).

Barbara Matera pristatė savo pranešimą.

Janusz Lewandowski (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Silvia-Adriana Ţicău ir Estelle Grelier pateiktus klausimus), Frédéric Daerden S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, José Manuel Fernandes (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Ilda Figueiredo ir Pervenche Berès pateiktus klausimus), Sergio Gutiérrez Prieto, Alexander Alvaro (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig ir Silvia-Adriana Ţicăupateiktus klausimus), Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Damien Abad, Pervenche Berès, Paul Murphy, Estelle Grelier ir Mairead McGuinness.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Barbara Matera ir Janusz Lewandowski

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.1 protokolo 15.12.2011.


4. Programa „Pažangi energetika Europai“ (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000244/2011) kurį pateikė Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera ir Romana Jordan PPE frakcijos vardu, Fiona Hall ir Graham Watson ALDE frakcijos varduClaude Turmes Verts/ALE frakcijos varduAnni Podimata, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Silvia-Adriana Ţicău ir Britta Thomsen S&D frakcijos vardu Komisijai: Programa Pažangi energetika Europai (IEE) ir daugiametė finansinė programa (B7-0668/2011)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000322/2011) kurį pateikė Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu Komisijai: Programa „Pažangi energetika Europai II“ ir daugiametė finansinė perspektyva (B7-0672/2011)

Maria Da Graça Carvalho, Graham Watson, Claude Turmes, Teresa Riera Madurell ir Rolandas Paksas pateikė žodinius klausimus.

Janusz Lewandowski (Komisijos narys) atsakė į žodinius klausimus.

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Francisco Sosa Wagner , nepriklausomas Parlamento narys, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Béla Kovács, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog ir Mario Pirillo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Mairead McGuinness, Iosif Matula, Judith A. Merkies, Zigmantas Balčytis, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo Janusz Lewandowski.

Diskusijos baigtos.


5. ES konkurencijos politika (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos [2011/2094(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

Andreas Schwab pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Ashley Fox (IMCO komiteto nuomonės referentas), Marian-Jean Marinescu (TRAN komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Peter Skinner S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan ir Tomasz Piotr Poręba.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Joaquín Almunia ir Andreas Schwab.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.2 protokolo 15.12.2011.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

6. Tarptautinė mergaičių diena (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová pateiktą rašytinį pareiškimą 0039/2011dėl paramos Tarptautinei mergaičių dienai pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2011)0593) Priimtuose tekstuose protokole nurodant pasirašiusiųjų pavardes (žr. 1 priedą).

Kalbėjo Edite Estrela.

°
° ° °

Kalbėjo Lothar Bisky; jis pranešė, kad š. m. spalio mėn. Vakarų Sacharoje Maroko valdžios institucijos Willy Meyer fiziškai neleido išlipti iš savo lėktuvo, ir pasipiktino tokiu elgesiu (pirmininkė jam patikino, kad Parlamentas solidarus su juo).

Kalbėjo: Nicole Sinclaire dėl rašytinių pareiškimų procedūros ir Sonia Alfano dėl neseniai Sicilijoje įvykusių potvynių.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Biudžetinė ES finansinės paramos Afganistanui kontrolė (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl biudžetinės ES finansinės paramos Afganistanui kontrolės [2011/2014(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A7-0388/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0578).


7.2. ES konkurencijos politika (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos [2011/2094(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A7-0424/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Kalbėjo: prieš balsavimo pradžią Andreas Schwab, pasikonsultavęs su frakcijomis, paprašė perkelti balsavimą į 2012 m. vasario mėn. sesiją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 177 straipsnio 4 dalį), Udo Bullmann palaikė šį prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

(Balsuoti skirtas laikas sustabdytas. Vėl bus balsuojama po Parlamento Pirmininko kalbos).


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

8. Pirmininko Jerzy Buzek kalba. Jo kadencijos apžvalga

Jerzy Buzek pasakė kalbą baigiantis jo, kaip Europos Parlamento Pirmininko, kadencijai.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

9. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

9.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Prancūzijos paraiška EGF/2009/019 FR/Renault) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2009/019 FR/Renault“) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0396/2011).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0579).

Kalbėjo

Estelle Grelier pateikė žodinį 7 dalies pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo.


9.2. Visuomenės galimybė susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja redakcija) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Cashman (A7-0426/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0580)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0580).

Kalbėjo

Michael Cashman (pranešėjas).


9.3. Europos jūrų saugumo agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0581).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0581).


9.4. Padėtis Sirijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 ir B7-0725/2011.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0721/2011

(keičiama B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 ir B7-0725/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino ir Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu;

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Eva Joly, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, José Bové ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0582).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0726/2011 anuliuotas.)


9.5. Rezultatų suvestinės projektas dėl makroekonominio disbalanso priežiūros (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0690/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0583).


9.6. Bendra Europos transporto erdvė (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros Europos transporto erdvės kūrimo plano. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas [2011/2096(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Mathieu Grosch (A7-0425/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0584).


9.7. Laisvės atėmimo sąlygos ES (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0687/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0585)

Kalbėjo:

Birgit Sippel pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo įterpiama nauja 4a dalis, kuris buvo priimtas, ir William (The Earl of) Dartmouth pateikė žodinį 6 dalies pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo.


9.8. EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo, susijusio su Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, pagal kurį iš dalies pakeičiamas susitarimas ir jo nuostatos pradedamos taikyti dvišalei prekybai tekstilės gaminiais atsižvelgiant į dvišalio prekybos tekstilės gaminiais susitarimo galiojimo pabaigą, sudarymu, projekto [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0586).


9.9. Laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011 et B7-0731/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0727/2011

(keičiama B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011 et B7-0730/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova ir Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu;

Rovana Plumb, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Kinga Göncz, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Ivailo Kalfin, Cătălin Sorin Ivan, George Sabin Cutaş, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru ir Silvia-Adriana Ţicău S&D frakcijos vardu;

Marian Harkin, Renate Weber ir Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE frakcijos vardu;

Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos varduMarian Harkin, Renate Weber ir Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0587)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0731/2011 anuliuotas.)


9.10. ES strategija dėl Centrinės Azijos (balsavimas)

ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eiga [2011/2008(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0588)

Kalbėjo

Nicole Kiil-Nielsen pateikė žodinį 20 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.


9.11. Darbuotojų sveikata ir sauga (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007–2012 m. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vidurio laikotarpio peržiūros [2011/2147(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A7-0409/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0589).


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Jens Geier - A7-0388/2011
Iva Zanicchi, Elena Băsescu ir Kay Swinburne

Pranešimas: Barbara Matera - A7-0396/2011
Ashley Fox, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire ir Syed Kamall

Pranešimas: Michael Cashman - A7-0426/2011
Peter Jahr, Kay Swinburne ir Syed Kamall

Pranešimas: Knut Fleckenstein - A7-0372/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Kay Swinburne

Padėtis Sirijoje - RC-B7-0721/2011
Mitro Repo ir Elena Băsescu

Rezultatų suvestinės projektas dėl makroekonominio disbalanso priežiūros - RC-B7-0690/2011
Elena Băsescu, Kay Swinburne ir Daniel Hannan

Pranešimas: Mathieu Grosch - A7-0425/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Peter Jahr ir Kay Swinburne

Pranešimas: George Sabin Cutaş - A7-0427/2011
Mitro Repo, Kay Swinburne ir Daniel Hannan

Laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje - RC-B7-0727/2011
Peter Jahr ir Martin Kastler

Pranešimas: Nicole Kiil-Nielsen - A7-0338/2011
Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Paul Murphy, Elena Băsescu ir Kay Swinburne

Pranešimas: Karima Delli - A7-0409/2011
Mitro Repo, Elena Băsescu, Kay Swinburne ir Martin Kastler


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 3 protokolo 13.12.2011)


13.1. Azerbaidžanas, ypač Rafigo Tagi atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ir B7-0709/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu ir Mitro Repo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 14.1 protokolo 15.12.2011.


13.2. Moterų padėtis Afganistane ir Pakistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 ir B7-0713/2011

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Raül Romeva i Rueda, Paul Murphy, Cristian Dan Preda ir Norica Nicolai pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Joanna Senyszyn S&D frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ana Gomes, Rui Tavares ir Mitro Repo.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 14.2 protokolo 15.12.2011.


13.3. Tunisas: Zakarios Bouguiros atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 ir B7-0720/2011

Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Monica Luisa Macovei ir Eija-Riitta Korhola.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik ir Ana Gomes.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 14.3 protokolo 15.12.2011.


14. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


14.1. Azerbaidžanas, ypač Rafigo Tagi atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ir B7-0709/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0701/2011

(keičiama B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ir B7-0709/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu;

Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0590)


14.2. Moterų padėtis Afganistane ir Pakistane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 ir B7-0713/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0702/2011

(keičiama B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0711/2011 ir B7-0713/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska ir Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou ir Silvia Costa S&D frakcijos vardu,

Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu;

Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański ir Andrea Češková ECR frakcijos vardu;

Fiorello Provera ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0591).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0710/2011 anuliuotas.)


14.3. Tunisas: Zakarios Bouguiros atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 ir B7-0720/2011.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0712/2011

(keičiama B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 ir B7-0720/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik ir Paul Rübig PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi ir Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0592).


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


16. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

AFET komitetas: György Schöpflin vietoj Othmar Karas

DEVE komitetas: Jean Roatta vietoj András Gyürk

CONT komitetas: Eva Ortiz Vilella, Jan Olbrycht jau nėra tikrieji nariai.

EMPL komitetas: Frank Engel jau nėra tikras narys.

ENVI komitetas: Zofija Mazej Kukovič, Kārlis Šadurskis

ITRE komitetas: András Gyürk, Salvador Sedó i Alabart

IMCO komitetas: Gino Trematerra

LIBE komitetas: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frank Engel, Svetoslav Hristov Malinov

AFCO komitetas: György Schöpflin jau nėra tikrasis narys.

SEDE pakomitetis: Othmar Karas


17. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020m. Teisių ir pilietybės programa (COM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio ir migracijos fondas (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Prieglobsčio ir migracijos fondo bendrosios nuostatos ir policijos bendradarbiavimo, kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonė (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo (COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl antžeminių paslaugų Sąjungos oro uostuose, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 96/67/EB (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI, EMPL, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos] (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įrengimo ir eksploatavimo (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AFET, BUDG, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ITRE, ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių garso lygio (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

IMCO, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimo (COM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

BUDG, ITRE, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų finansinių sandorių mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos (COM(2011)0738 - C7-0503/2011 - 2011/0334(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos (COM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

JURI, ECON, CONT

- Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo (2009/496/EB, Euratomas), projektas (SEC(2011)1507 - C7-0505/2011 - 2011/2314(ACI))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

2) Parlamento narių: pasiūlymas keisti Darbo tvarkos taisykles (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni ir Diana Wallis. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių keitimo. Naujų 42a ir 203a straipsnių įtraukimas (Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimas) (B7-0732/2011)
perduota atsakingam komitetui: AFCO
nuomonė: PETI


18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

CULT komitetas

- Audiovizualinių kūrinių platinimas internetu Europos Sąjungoje (2011/2313(INI))
(avis: JURI, ITRE)

ENVI komitetas

- Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai (2011/2308(INI))

- Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. (2011/2307(INI))
(nuomonė: PECH, AGRI, ITRE, REGI)

- ES vandens teisės aktų įgyvendinimas prieš nustatant būtiną bendrą požiūrį į Europos vandens problemas (2011/2297(INI))
(nuomonė: ITRE)

INTA komitetas

- Rytų partnerystės prekybos aspektai (2011/2306(INI))

ITRE komitetas

- Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoniniai, energetiniai ir kiti aspektai (2011/2309(INI))

REGI komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Optimising the role of territorial development in Cohesion policy (2011/2312(INI))
(nuomonė: EMPL)

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Urban re-development as contribution to economic growth in the framework of the EU Cohesion Policy (2011/2311(INI))

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. EU Cohesion Policy Strategy for the Atlantic Area (2011/2310(INI))

Susiję komitetai

ENVI komitetas

- Aromatizuotų vyno produktų geografinės nuorodos (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
(nuomonė: IMCO)
Susiję komitetai ENVI, AGRI
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2011 12 08)

Perdavimas komitetams

DEVE komitetas, ITRE komitetas

- Finansinių priemonių rinkos ir Direktyvos 2004/39/EB  (nauja redakcija) panaikinimas (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: DEVE, ITRE, JURI

INTA komitetas

- Direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyvos 2007/14/EB keitimas (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA

CONT komitetas

- Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 dalinis keitimas dėl tam tikrų rizikos pasidalijimo priemonių nuostatų, taikytinų valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: EMPL, ECON, CONT


19. Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Šie Parlamento nariai pateikė tokius rašytinius pareiškimus, kurie turi būti įrašyti į registrą (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0036/2011

Valdemar Tomaševski

43

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

365

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

104

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

110

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

321

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

239

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

22

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

75

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

156

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

66

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

109

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

60

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

119

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

112

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

63

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

100


20. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


21. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2012 m. sausio 16–19 d..


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.20 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1 priedas. Tarptautinė mergaičių diena (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 0039/2011 dėl paramos Tarptautinei mergaičių dienai (punktas 6 protokolo 15.12.2011 ir P7_TA(2011)0593) pasirašė 404 Parlamento nariai:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Raimon Obiols, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika