Indekss 
Protokols
PDF 264kWORD 274k
Ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Sīrijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 3.Nesen pieņemtie Padomes lēmumi un EGF regulas pārskatīšana Komisijā - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Francijas pieteikums EGF/2009/019 FR/Renault) (debates)
 4.Programma „Saprātīga enerģija Eiropai” (debates)
 5.ES konkurences politika (debates)
 6.Starptautiskā meiteņu diena (rakstiska deklarācija)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Afganistānai sniegtās ES finansiālās palīdzības budžeta kontrole (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.2.ES konkurences politika (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
 8.Parlamenta priekšsēdētāja Jerzy Buzek uzruna - atskats uz pilnvaru laikā paveikto
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
9.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Francijas pieteikums EGF/2009/019 FR/Renault) (balsošana)
  
9.2.Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***I (balsošana)
  
9.3.Eiropas Jūras drošības aģentūra ***I (balsošana)
  
9.4.Stāvoklis Sīrijā (balsošana)
  
9.5.Rādītāju kopsavilkuma projekts makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai (balsošana)
  
9.6.Vienotā Eiropas transporta telpa (balsošana)
  
9.7.Apcietinājuma apstākļi Eiropas Savienībā (balsošana)
  
9.8.EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (balsošana)
  
9.9.Darba ņēmēju brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā (balsošana)
  
9.10.ES stratēģija attiecībā uz Vidusāziju (balsošana)
  
9.11.Drošība un veselības aizsardzība darbā (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
13.1.Azerbaidžāna — it īpaši Rafiq Tagi lieta
  
13.2.Sieviešu stāvoklis Afganistānā un Pakistānā
  
13.3.Tunisija — Zakaria Bouguira lieta
 14.Balsošanas laiks
  
14.1.Azerbaidžāna — it īpaši Rafiq Tagi lieta (balsošana)
  
14.2.Sieviešu stāvoklis Afganistānā un Pakistānā (balsošana)
  
14.3.Tunisija — Zakaria Bouguira lieta (balsošana)
 15.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Starptautiskā meiteņu diena (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Stāvoklis Sīrijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā.

Debates notika 2011. gada 13. decembrī (2011. gada 13. decembra sēdes protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim un Charles Tannock ECR grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2011/2880(RSP)) (B7-0721/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin un Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2011/2880(RSP)) (B7-0722/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2011/2880(RSP)) (B7-0723/2011);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen un Graham Watson ALDE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2011/2880(RSP)) (B7-0724/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky un Dominique Vlasto PPE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2011/2880(RSP)) (B7-0725/2011);

- Willy Meyer, Sabine Lösing un Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2011/2880(RSP)) (B7-0726/2011).

Balsojums: 2011. gada 15. decembra sēdes protokola 9.4. punkts.


3. Nesen pieņemtie Padomes lēmumi un EGF regulas pārskatīšana Komisijā - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Francijas pieteikums EGF/2009/019 FR/Renault) (debates)

Komisijas paziņojums: Nesen pieņemtie Padomes lēmumi un EGF regulas pārskatīšana Komisijā.

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2009/019 FR/Renault) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0396/2011).

Barbara Matera iepazīstināja ar ziņojumu.

Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Silvia-Adriana Ţicău un Estelle Grelier, Frédéric Daerden S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, José Manuel Fernandes, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Ilda Figueiredo un Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Alexander Alvaro, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Paul Rübig un Silvia-Adriana Ţicău, Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Damien Abad, Pervenche Berès, Paul Murphy, Estelle Grelier un Mairead McGuinness.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Barbara Matera un Janusz Lewandowski

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. decembra sēdes protokola 9.1. punkts.


4. Programma „Saprātīga enerģija Eiropai” (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000244/2011) un kuru uzdeva Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera un Romana Jordan PPE grupas vārdā, Fiona Hall un Graham Watson ALDE grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Anni Podimata, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Silvia-Adriana Ţicău un Britta Thomsen S&D grupas vārdā Komisijai: Programma "Saprātīga enerģija Eiropai" daudzgadu finanšu shēmā (B7-0668/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000322/2011) un kuru uzdeva Rolandas Paksas un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā Komisijai: Programma "Saprātīga enerģija - Eiropa II" un daudzgadu finanšu shēma (B7-0672/2011).

Maria Da Graça Carvalho, Graham Watson, Claude Turmes, Teresa Riera Madurell un Rolandas Paksas izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutiskajiem jautājumiem.

Uzstājās Pilar del Castillo Vera PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Béla Kovács, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog un Mario Pirillo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Mairead McGuinness, Iosif Matula, Judith A. Merkies, Zigmantas Balčytis, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Janusz Lewandowski.

Debates tika slēgtas.


5. ES konkurences politika (debates)

Ziņojums par gadskārtējo ziņojumu par ES konkurences politiku [2011/2094(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Andreas Schwab (A7-0424/2011).

Andreas Schwab iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ashley Fox (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Marian-Jean Marinescu (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Ferber PPE grupas vārdā, Peter Skinner S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Krišjānis Kariņš, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan un Tomasz Piotr Poręba.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Joaquín Almunia un Andreas Schwab.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. decembra sēdes protokola 7.2. punkts.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

6. Starptautiskā meiteņu diena (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0039/2011 par Starptautisko meiteņu dienu, kuru iesniedza deputātes Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert un Katarína Neveďalová, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, protokolā norādot parakstītāju vārdus (sk. 1. pielikumu), publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2011)0593).

Uzstājās Edite Estrela.

°
° ° °

Uzstājās Lothar Bisky, informējot, ka pagājušā gada oktobrī Rietumsahārā Marokas iestāžu pārstāvji deputātam Willy Meyer liedza izkāpt no lidmašīnas, viņu fiziski ietekmējot, un pauda sašutumu par šādu izturēšanos (sēdes vadītāja apliecināja Parlamenta solidaritāti šajā jautājumā).

Uzstājās Nicole Sinclaire par rakstisko deklarāciju iesniegšanas procedūru un Sonia Alfano par nesenajiem plūdiem Sicīlijā.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Afganistānai sniegtās ES finansiālās palīdzības budžeta kontrole (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Afganistānai sniegtās ES finansiālās palīdzības budžeta kontroli [2011/2014(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Jens Geier (A7-0388/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0578).


7.2. ES konkurences politika (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par gadskārtējo ziņojumu par ES konkurences politiku [2011/2094(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Andreas Schwab (A7-0424/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pirms balsošanas un pēc politisko grupu apspriešanās uzstājās Andreas Schwab, saskaņā ar Reglamenta 177. panta 4. punktu prasot pārcelt balsošanu uz 2012. gada februāra sesiju, un Udo Bullmann, kurš atbalstīja šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

(Šajā brīdī balsošanas laiks tika pārtraukts. Balsošana turpināsies pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja uzrunas.)


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

8. Parlamenta priekšsēdētāja Jerzy Buzek uzruna - atskats uz pilnvaru laikā paveikto

Noslēdzoties pilnvaru laikam Parlamenta priekšsēdētāja amatā, Jerzy Buzek uzstājās ar uzrunu.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

9. Balsošanas laiks (turpinājums)

9.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Francijas pieteikums EGF/2009/019 FR/Renault) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2009/019 FR/Renault) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0396/2011).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0579).

Uzstāšanās

Estelle Grelier ierosināja mutisku grozījumu 7. punktam, taču tas netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


9.2. Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (pārstrādāta redakcija) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michael Cashman (A7-0426/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0580).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0580).

Uzstāšanās

Uzstājās Michael Cashman (referents).


9.3. Eiropas Jūras drošības aģentūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0581).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0581).


9.4. Stāvoklis Sīrijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 un B7-0725/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0721/2011

(aizstāj B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 un B7-0725/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino un Arnaud Danjean PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen un Graham Watson ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Eva Joly, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, José Bové un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0582).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0726/2011 vairs nav spēkā.)


9.5. Rādītāju kopsavilkuma projekts makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0690/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0583).


9.6. Vienotā Eiropas transporta telpa (balsošana)

Ziņojums par tēmu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” [2011/2096(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Mathieu Grosch (A7-0425/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0584).


9.7. Apcietinājuma apstākļi Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0687/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0585).

Uzstāšanās

Birgit Sippel ierosināja mutisku grozījumu jauna 4.a punkta iekļaušanai, un tas tika pieņemts, un William (The Earl of) Dartmouth ierosināja mutisko grozījumu 6. punktam, taču tas netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


9.8. EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (balsošana)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0586).


9.9. Darba ņēmēju brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011 un B7-0731/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0727/2011

(aizstāj B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011 un B7-0730/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova un Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā,

Rovana Plumb, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Kinga Göncz, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Ivailo Kalfin, Cătălin Sorin Ivan, George Sabin Cutaş, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru un Silvia-Adriana Ţicău S&D grupas vārdā,

Marian Harkin, Renate Weber un Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE grupas vārdā,

Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0587).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0731/2011 vairs nav spēkā.)


9.10. ES stratēģija attiecībā uz Vidusāziju (balsošana)

Ziņojums par ES panākto progresu Vidusāzijas stratēģijas īstenošanā [2011/2008(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0588).

Uzstāšanās

Nicole Kiil-Nielsen ierosināja mutisku grozījumu 20. punktam, un tas tika pieņemts.


9.11. Drošība un veselības aizsardzība darbā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas stratēģijas drošībai un veselības aizsardzībai darbā laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam termiņa vidusposma pārskatīšanu [2011/2147(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Karima Delli (A7-0409/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0589).


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Jens Geier ziņojums - A7-0388/2011
Iva Zanicchi, Elena Băsescu un Kay Swinburne

Barbara Matera ziņojums - A7-0396/2011
Ashley Fox, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire un Syed Kamall

Michael Cashman ziņojums - A7-0426/2011
Peter Jahr, Kay Swinburne un Syed Kamall

Knut Fleckenstein ziņojums - A7-0372/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Kay Swinburne

Stāvoklis Sīrijā - RC-B7-0721/2011
Mitro Repo un Elena Băsescu

Rādītāju kopsavilkuma projekts makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai - RC-B7-0690/2011
Elena Băsescu, Kay Swinburne un Daniel Hannan

Mathieu Grosch ziņojums - A7-0425/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Peter Jahr un Kay Swinburne

George Sabin Cutaş ziņojums - A7-0427/2011
Mitro Repo, Kay Swinburne un Daniel Hannan

Darba ņēmēju brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā - RC-B7-0727/2011
Peter Jahr un Martin Kastler

Nicole Kiil-Nielsen ziņojums - A7-0338/2011
Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Paul Murphy, Elena Băsescu un Kay Swinburne

Karima Delli ziņojums - A7-0409/2011
Mitro Repo, Elena Băsescu, Kay Swinburne un Martin Kastler


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un autori ir norādīti 2011. gada 13. decembra sēdes protokola 3. punktā.)


13.1. Azerbaidžāna — it īpaši Rafiq Tagi lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 un B7-0709/2011.

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā, Kristian Vigenin S&D grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā un Mitro Repo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai un Jaroslav Paška.

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. decembra sēdes protokola 14.1. punkts.


13.2. Sieviešu stāvoklis Afganistānā un Pakistānā

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 un B7-0713/2011.

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Raül Romeva i Rueda, Paul Murphy, Cristian Dan Preda un Norica Nicolai iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Joanna Senyszyn S&D grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ana Gomes, Rui Tavares un Mitro Repo.

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. decembra sēdes protokola 14.2. punkts.


13.3. Tunisija — Zakaria Bouguira lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 un B7-0720/2011.

Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Monica Luisa Macovei un Eija-Riitta Korhola.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik un Ana Gomes.

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. decembra sēdes protokola 14.3. punkts.


14. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


14.1. Azerbaidžāna — it īpaši Rafiq Tagi lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 un B7-0709/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0701/2011

(aizstāj B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 un B7-0709/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza un Mitro Repo S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen un Graham Watson ALDE grupas vārdā,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā,

Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0590).


14.2. Sieviešu stāvoklis Afganistānā un Pakistānā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 un B7-0713/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0702/2011

(aizstāj B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0711/2011 un B7-0713/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska un Filip Kaczmarek PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou un Silvia Costa S&D grupas vārdā,

Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki un Graham Watson ALDE grupas vārdā,

Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański un Andrea Češková ECR grupas vārdā,

Fiorello Provera un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0591).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0710/2011 vairs nav spēkā.)


14.3. Tunisija — Zakaria Bouguira lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 un B7-0720/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0712/2011

(aizstāj B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 un B7-0720/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik un Paul Rübig PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi un Franziska Katharina Brantner Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0592).


15. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


16. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

AFET komiteja: György Schöpflin, aizstājot Othmar Karas.

DEVE komiteja: Jean Roatta, aizstājot András Gyürk.

CONT komiteja: Eva Ortiz Vilella, Jan Olbrycht vairs nav pilntiesīgais loceklis.

EMPL komiteja: Frank Engel vairs nav pilntiesīgais loceklis.

ENVI komiteja: Zofija Mazej Kukovič, Kārlis Šadurskis.

ITRE komiteja: András Gyürk, Salvador Sedó i Alabart.

IMCO komiteja: Gino Trematerra.

LIBE komiteja: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frank Engel, Svetoslav Hristov Malinov.

AFCO komiteja: György Schöpflin vairs nav pilntiesīgais loceklis.

SEDE apakškomiteja: Othmar Karas.


17. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu „Tiesības un pilsonība” laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam (COM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 – 2011/0365(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Patvēruma un migrācijas fondu (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma un migrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 – 2011/0367(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 – 2011/0368(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības (COM(2011)0819 - C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 – 2011/0398(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 – 2011/0397(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, EMPL, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu [ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku] (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 – 2011/0392(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ITRE, ECON, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu trokšņu līmeni (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 – 2011/0409(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi (COM(2011)0874 - C7-0498/2011 – 2011/0428(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG, ITRE, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2011)0813 - C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir finanšu darījumu nodoklis (COM(2011)0738 - C7-0503/2011 – 2011/0334(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis (COM(2011)0737 - C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

JURI, ECON, CONT

- Projekts Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Eiropas Savienības Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2009/496/EK, Euratom par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību (SEC(2011)1507 - C7-0505/2011 – 2011/2314(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

2. Deputāti — priekšlikums grozījumu izdarīšanai Reglamentā (Reglamenta 212. pants)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni un Diana Wallis. Eiropas Parlamenta Reglamenta grozījuma priekšlikums - Jauna 42.a panta un jauna 203.a panta iekļaušana (Regulas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu īstenošana) (B7-0732/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: PETI


18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

CULT komiteja

- Audiovizuālo darbu izplatīšana tiešsaistē Eiropas Savienībā (2011/2313(INI))
(atzinums: JURI, ITRE)

ENVI komiteja

- Slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radītā ietekme uz vidi (2011/2308(INI))

- Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls — ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam (2011/2307(INI))
(atzinums: PECH, AGRI, ITRE, REGI)

- ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā, pirms tiek pieņemta nepieciešamā vispārējā pieeja ar ūdeni saistītajai problemātikai Eiropā (2011/2297(INI))
(atzinums: ITRE)

INTA komiteja

- Tirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā (2011/2306(INI))

ITRE komiteja

- Slānekļa gāze un slānekļa eļļa — rūpnieciskie, enerģētiskie u.c. aspekti (2011/2309(INI))

REGI komiteja

- Optimāla teritoriālās attīstības nozīme kohēzijas politikā (2011/2312(INI))
(atzinums: EMPL)

- Pilsētvides atjaunošanas ieguldījums ekonomikas izaugsmē, īstenojot ES kohēzijas politiku (2011/2311(INI))

- ES kohēzijas politikas stratēģija Atlantijas okeāna reģioniem (2011/2310(INI))

Iesaistītās komitejas

ENVI komiteja

- Aromatizēto vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
(atzinums: IMCO)
Iesaistītās komitejas: ENVI, AGRI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu (08.12.2011.))

Nodošana komitejām

DEVE komiteja, ITRE komiteja

- Finanšu instrumentu tirgi un Direktīvas 2004/39/EK atcelšana (pārstrādāta redakcija) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: DEVE, ITRE, JURI

INTA komiteja

- Grozījumi Direktīvā 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvā 2007/14/EK (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA

CONT komiteja

- Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 grozīšana attiecībā uz dažiem noteikumiem, kuri skar riska dalīšanas instrumentu dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finansiālo stabilitāti (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: EMPL, ECON, CONT


19. Rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Turpmāk minētie deputāti ir iesnieguši rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0036/2011

Valdemar Tomaševski

43

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

365

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

104

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

110

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

321

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

239

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

22

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

75

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

156

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

66

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

109

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

60

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

119

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

112

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

63

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

100


20. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2012. gada 16. janvāra līdz 19. janvārim.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. pielikums. Starptautiskā meiteņu diena (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija 0039/2011 par Starptautisko meiteņu dienu (2011. gada 15. decembra protokola 6. punkts un P7_TA(2011)0593), kuru iesniedza deputātes Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová un kuru parakstījuši 404 deputāti:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Raimon Obiols, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika