Kazalo 
Zapisnik
PDF 256kWORD 266k
Četrtek, 15. december 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Siriji (vloženi predlogi resolucij)
 3.Nedavni sklepi Sveta in pregled Uredbe ESPG, ki ga je opravila Komisija - Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) (razprava)
 4.Program Inteligentna energija – Evropa (razprava)
 5.Politika konkurence EU (razprava)
 6.Mednarodni dan deklet (pisna izjava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Proračunski nadzor finančne pomoči EU v Afganistanu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Politika konkurence EU (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
 8.Nagovor predsednika Jerzyja Buzka – pregled njegovega mandata
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
9.1.Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) (glasovanje)
  
9.2.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ***I (glasovanje)
  
9.3.Evropska agencija za pomorsko varnost ***I (glasovanje)
  
9.4.Razmere v Siriji (glasovanje)
  
9.5.Osnutek preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij (glasovanje)
  
9.6.Enotni evropski prometni prostor (glasovanje)
  
9.7.Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (glasovanje)
  
9.8.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES/Uzbekistan ter dvostranska trgovina s tekstilom (glasovanje)
  
9.9.Prost pretok delavcev znotraj Evropske unije (glasovanje)
  
9.10.Strategija EU za osrednjo Azijo (glasovanje)
  
9.11.Zdravje in varnost pri delu (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
13.1.Azerbajdžan, predvsem zadeva Rafika Tagija
  
13.2.Položaj žensk v Afganistanu in Pakistanu
  
13.3.Tunizija: zadeva Zakarie Buguire
 14.Čas glasovanja
  
14.1.Azerbajdžan, predvsem zadeva Rafika Tagija (glasovanje)
  
14.2.Položaj žensk v Afganistanu in Pakistanu (glasovanje)
  
14.3.Tunizija: zadeva Zakarie Buguire (glasovanje)
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Predložitev dokumentov
 18.Sklepi o določenih dokumentih
 19.Pisne izjave (predložitev)
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 21.Datum naslednjih sej
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Journée internationale des filles (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Razmere v Siriji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji

Razprava je potekala 13. decembra 2011 (točka 13 zapisnika z dne 13.12.2011).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim in Charles Tannock v imenu skupine ECR o razmerah v Siriji (2011/2880 (RSP)) (B7-0721/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin in Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D o razmerah v Siriji (2011/2880 (RSP)) (B7-0722/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Siriji (2011/2880 (RSP)) (B7-0723/2011);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen in Graham Watson v imenu skupine ALDE o razmerah v Siriji (2011/2880 (RSP)) (B7-0724/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky in Dominique Vlasto v imenu skupine PPE o razmerah v Siriji (2011/2880 (RSP)) (B7-0725/2011);

- Willy Meyer, Sabine Lösing in Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Siriji (2011/2880 (RSP)) (B7-0726/2011).

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 15.12.2011.


3. Nedavni sklepi Sveta in pregled Uredbe ESPG, ki ga je opravila Komisija - Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) (razprava)

Izjava Komisije: Nedavni sklepi Sveta in pregled Uredbe ESPG, ki ga je opravila Komisija

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0396/2011)

Barbara Matera je predstavila poročilo.

Janusz Lewandowski (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Silvia-Adriana Ţicău in Estelle Grelier, Frédéric Daerden v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, José Manuel Fernandes, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Ilda Figueiredo in Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Alexander Alvaro, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Paul Rübig in Silvia-Adriana Ţicău, Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Damien Abad, Pervenche Berès, Paul Murphy, Estelle Grelier in Mairead McGuinness.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila sta Barbara Matera in Janusz Lewandowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 15.12.2011.


4. Program Inteligentna energija – Evropa (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000244/2011), ki so ga postavili Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera in Romana Jordan v imenu skupine PPE, Fiona Hall in Graham Watson v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALEAnni Podimata, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Silvia-Adriana Ţicău in Britta Thomsen v imenu skupine S&D Komisiji: Program Inteligentna energija - Evropa (IEE) znotraj večletnega finančnega okvira (B7-0668/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000322/2011), ki sta ga postavila Rolandas Paksas in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD Komisiji: Program "Inteligentna energija - Evropa II" ter večletna finančna perspektiva (B7-0672/2011)

Maria Da Graça Carvalho, Graham Watson, Claude Turmes, Teresa Riera Madurell in Rolandas Paksas so predstavili vprašanji za ustni odgovor.

Janusz Lewandowski (član Komisije) je odgovoril na vprašanji za ustni odgovor.

Govorili so Pilar del Castillo Vera v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Béla Kovács, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog in Mario Pirillo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Mairead McGuinness, Iosif Matula, Judith A. Merkies, Zigmantas Balčytis, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski in Silvia-Adriana Ţicău.

Govoril je Janusz Lewandowski.

Razprava se je zaključila.


5. Politika konkurence EU (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU [2011/2094(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

Andreas Schwab je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govoril je Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ashley Fox (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Marian-Jean Marinescu (pripravljalec mnenja odbora TRAN), Markus Ferber v imenu skupine PPE, Peter Skinner v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Krišjānis Kariņš, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan in Tomasz Piotr Poręba.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău in Petru Constantin Luhan.

Govorila sta Joaquín Almunia in Andreas Schwab.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 15.12.2011.


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

6. Mednarodni dan deklet (pisna izjava)

Pisno izjavo 0039/2011 o mednarodnem dnevu deklet, ki so jo vložili poslanci Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert in Katarína Neveďalová, je podpisala večina poslancev Parlamenta in bo zato v skladu s členom 123(3) in (4) poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena v Sprejetih besedilih te seje P7_TA(2011)0593), imena podpisnikov pa navedena v zapisniku (glej prilogo 1).

Govorila je Edite Estrela.

°
° ° °

Govoril je Lothar Bisky, ki je opozoril, da so maroške oblasti Willyju Meyerju oktobra v Zahodni Sahari fizično preprečile sestop z letala, in je izrazil nestrinjanje s takim ravnanjem (predsednica mu je zagotovila solidarnost Parlamenta).

Govorili sta Nicole Sinclaire o postopku pisnih izjav in Sonia Alfano o poplavah, ki so nedavno prizadele Sicilijo.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Proračunski nadzor finančne pomoči EU v Afganistanu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o proračunskem nadzoru finančne pomoči EU v Afganistanu [2011/2014(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Jens Geier (A7-0388/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0578)


7.2. Politika konkurence EU (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU [2011/2094(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Govorila sta Andreas Schwab pred glasovanjem in po posvetovanju s političnimi skupinami, ki je v skladu s členom 177(4) zahteval preložitev glasovanja na delno zasedanje februarja 2012, in Udo Bullmann, ki je zahtevo podprl.

Parlament je odobril zahtevo.

(Čas glasovanja se je po tej točki prekinil. Ponovno se je začel po nagovoru predsednika Parlamenta).


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

8. Nagovor predsednika Jerzyja Buzka – pregled njegovega mandata

Jerzy Buzek je imel nagovor ob koncu svojega mandata predsednika Evropskega parlamenta.


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

9. Čas glasovanja (nadaljevanje)

9.1. Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0396/2011)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0579)

Govorila je

Estelle Grelier, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 7, ki ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.


9.2. Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michael Cashman (A7-0426/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0580)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0580)

Govoril je

Michael Cashman (poročevalec).


9.3. Evropska agencija za pomorsko varnost ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0581)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0581)


9.4. Razmere v Siriji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 in B7-0725/2011.

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0721/2011

(ki nadomešča B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 in B7-0725/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino in Arnaud Danjean v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López in Kristian Vigenin v imenu skupine S&D;

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen in Graham Watson v imenu skupine ALDE;

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Eva Joly, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, José Bové in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0582)

(Predlog resolucije B7-0726/2011 je brezpredmeten.)


9.5. Osnutek preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0690/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0583)


9.6. Enotni evropski prometni prostor (glasovanje)

Poročilo o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu [2011/2096(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0584)


9.7. Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0687/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0585)

Govorila sta

Birgit Sippel, ki je podala ustni predlog spremembe, da bi se dodal odstavek 4a (novo), ki je bil upoštevan, in William, grof Dartmouthski, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 6, ki ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.


9.8. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES/Uzbekistan ter dvostranska trgovina s tekstilom (glasovanje)

Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi sporazuma z namenom razširitve določb sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0586)


9.9. Prost pretok delavcev znotraj Evropske unije (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011 in B7-0731/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0727/2011

(ki nadomešča B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011 in B7-0730/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova in Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE;

Rovana Plumb, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Kinga Göncz, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Ivailo Kalfin, Cătălin Sorin Ivan, George Sabin Cutaş, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru in Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine S&D;

Marian Harkin, Renate Weber in Filiz Hakaeva Hyusmenova v imenu skupine ALDE;

Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P7_TA(2011)0587)

(Predlog resolucije B7-0731/2011 je brezpredmeten.)


9.10. Strategija EU za osrednjo Azijo (glasovanje)

Stanje izvajanja strategije EU za osrednjo Azijo [2011/2008(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0588)

Govorila je

Nicole Kiil-Nielsen, ki je predstavila ustni predlog spremembe k odstavku 20, ki je bil upoštevan.


9.11. Zdravje in varnost pri delu (glasovanje)

Poročilo o vmesnem pregledu evropske strategije 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu [2011/2147(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Karima Delli (A7-0409/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0589)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Jens Geier - A7-0388/2011
Iva Zanicchi, Elena Băsescu in Kay Swinburne

Poročilo: Barbara Matera - A7-0396/2011
Ashley Fox, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire in Syed Kamall

Poročilo: Michael Cashman - A7-0426/2011
Peter Jahr, Kay Swinburne in Syed Kamall

Poročilo: Knut Fleckenstein - A7-0372/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Kay Swinburne

Razmere v Siriji - RC-B7-0721/2011
Mitro Repo in Elena Băsescu

Osnutek preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij - RC-B7-0690/2011
Elena Băsescu, Kay Swinburne in Daniel Hannan

Poročilo: Mathieu Grosch - A7-0425/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Peter Jahr in Kay Swinburne

Poročilo: George Sabin Cutaş - A7-0427/2011
Mitro Repo, Kay Swinburne in Daniel Hannan

Prost pretok delavcev znotraj Evropske unije - RC-B7-0727/2011
Peter Jahr in Martin Kastler

Poročilo: Nicole Kiil-Nielsen - A7-0338/2011
Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Paul Murphy, Elena Băsescu in Kay Swinburne

Poročilo: Karima Delli - A7-0409/2011
Mitro Repo, Elena Băsescu, Kay Swinburne in Martin Kastler


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 13.12.2011)


13.1. Azerbajdžan, predvsem zadeva Rafika Tagija

Predlogi resolucij B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 in B7-0709/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Kristian Vigenin v imenu skupine S&D, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, in Mitro Repo.

Po "catch the eye" postopku so govorili Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai in Jaroslav Paška.

Govoril je Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.1 zapisnika z dne 15.12.2011.


13.2. Položaj žensk v Afganistanu in Pakistanu

Predlogi resolucij B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 in B7-0713/2011

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Raül Romeva i Rueda, Paul Murphy, Cristian Dan Preda in Norica Nicolai so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Joanna Senyszyn v imenu skupine S&D, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Po "catch the eye" postopku so govorili Ana Gomes, Rui Tavares in Mitro Repo.

Govoril je Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.2 zapisnika z dne 15.12.2011.


13.3. Tunizija: zadeva Zakarie Buguire

Predlogi resolucij B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 in B7-0720/2011

Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Monica Luisa Macovei in Eija-Riitta Korhola.

Po "catch the eye" postopku so govorili Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik in Ana Gomes.

Govoril je Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.3 zapisnika z dne 15.12.2011.


14. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


14.1. Azerbajdžan, predvsem zadeva Rafika Tagija (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 in B7-0709/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0701/2011

(ki nadomešča B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 in B7-0709/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza in Mitro Repo v imenu skupine S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen in Graham Watson v imenu skupine ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR;

Jaroslav Paška v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2011)0590)


14.2. Položaj žensk v Afganistanu in Pakistanu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 in B7-0713/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0702/2011

(ki nadomešča B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0711/2011 in B7-0713/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska in Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou in Silvia Costa v imenu skupine S&D,

Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki in Graham Watson v imenu skupine ALDE;

Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański in Andrea Češková v imenu skupine ECR;

Fiorello Provera in Jaroslav Paška v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2011)0591)

(Predlog resolucije B7-0710/2011 je brezpredmeten.)


14.3. Tunizija: zadeva Zakarie Buguire (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 in B7-0720/2011.

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0712/2011

(ki nadomešča B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 in B7-0720/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik in Paul Rübig v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi in Franziska Katharina Brantner v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR;

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

Jaroslav Paška v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2011)0592)


15. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


16. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel sledeče zahteve za imenovanje:

odbor AFET: György Schöpflin namesto Othmarja Karasa

odbor DEVE: Jean Roatta namesto Andrása Gyürka

odbor CONT: Eva Ortiz Vilella, Jan Olbrycht ni več član.

odbor EMPL: Frank Engel ni več član.

odbor ENVI: Zofija Mazej Kukovič, Kārlis Šadurskis

odbor ITRE: András Gyürk, Salvador Sedó i Alabart

odbor IMCO: Gino Trematerra

odbor LIBE: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frank Engel, Svetoslav Hristov Malinov

odbor AFCO: György Schöpflin ni več član.

pododbor SEDE: Othmar Karas


17. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za pravice in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (COM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za migracije in azil (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije in azil ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članic euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

EMPL, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah zemeljske oskrbe na letališčih Unije in razveljavitvi Direktive Sveta 96/67/ES (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ENVI, EMPL, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št.1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št.861/2006 in Uredbe Sveta št.XXX/2011 o celostni pomorski politiki] (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ITRE, ECON, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih vozil (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

IMCO, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) (COM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

BUDG, ITRE, REGI

- Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM, ECON

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslova davka na finančne transakcije na razpolago (COM(2011)0738 - C7-0503/2011 - 2011/0334(CNS))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslova davka na dodano vrednost na razpolago (COM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

JURI, ECON, CONT

- Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropske unije, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij o spremembi Sklepa 2009/496/ES, Euratom o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije (SEC(2011)1507 - C7-0505/2011 - 2011/2314(ACI))

posredovano

pristojni :

AFCO

2) od poslancev Parlamenta predlog spremembe poslovnika (člen 212 poslovnika)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni in Diana Wallis. Predlog spremembe poslovnika evropskega Parlamenta Vnos novih členov 42a in 203 a (Izvajanje uredbe o evropski državljanski pobudi) (B7-0732/2011)
posredovano pristojni: AFCO
mnenje: PETI


18. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 48 poslovnika)

odbor CULT

- Spletna distribucija avdiovizualnih del v Evropski uniji (2011/2313(INI))
(mnenje: JURI, ITRE)

odbor ENVI

- Vplivi črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje (2011/2308(INI))

- Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 (2011/2307(INI))
(mnenje: PECH, AGRI, ITRE, REGI)

- Izvajanje zakonodaje EU o vodah pred potrebnim celovitim pristopom k evropskim izzivom na področju vode (2011/2297(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor INTA

- Trgovinski vidiki vzhodnega partnerstva (2011/2306(INI))

odbor ITRE

- Industrijski, energetski in drugi vidiki v zvezi s plinom in nafto iz skrilavca (2011/2309(INI))

odbor REGI

- Optimizacija vloge teritorialnega razvoja v kohezijski politiki (2011/2312(INI))
(mnenje: EMPL)

- Urbana prenova kot prispevek k gospodarski rasti v okviru kohezijske politike EU (2011/2311(INI))

- Strategija kohezijske politike EU za atlantsko regijo (2011/2310(INI))

Pridruženi odbori

odbor ENVI

- Geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
(mnenje: IMCO)
Pridruženi odbori ENVI, AGRI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8.12.2011)

Napotitev na odbore

odbor DEVE, odbor ITRE

- Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES (prenovitev) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
posredovano pristojni: ECON
mnenje: DEVE, ITRE, JURI

odbor INTA

- Sprememba Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu in Direktive Komisije 2007/14/ES (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA

odbor CONT

- Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: EMPL, ECON, CONT


19. Pisne izjave (predložitev)

Naslednji poslanci so vložili pisne izjave za zabeležbo v register (člen 123 poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

0036/2011

Valdemar Tomaševski

43

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

365

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

104

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

110

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

321

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

239

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

22

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

75

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

156

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

66

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

109

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

60

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

119

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

112

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

63

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

100


20. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


21. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 16. do 19. januarja 2012.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Priloga 1 - Journée internationale des filles (pisna izjava)

Pisno izjavo 0039/2011, ki so jo vložili poslanci Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová, o mednarodnem dnevu deklet (točka 6 zapisnika z dne 15.12.2011 in P7_TA(2011)0593) je podpisalo 404 poslancev:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Raimon Obiols, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov