Index 
Protokoll
PDF 262kWORD 240k
Torsdagen den 15 december 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag)
 3.Rådets senaste beslut och EU-kommissionens omarbetning av förordningen om Europeiska globaliseringsfonden - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2009/019 FR/Renault från Frankrike) (debatt)
 4.Programmet Intelligent energi för Europa (debatt)
 5.EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 6.En internationell dag för flickor (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  
7.1.Budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.EU:s konkurrenspolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
 8.Anförande av talman Jerzy Buzek – återblick på ämbetsperioden
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2009/019 FR/Renault från Frankrike) (omröstning)
  
9.2.Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ***I (omröstning)
  
9.3.Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå ***I (omröstning)
  
9.4.Situationen i Syrien (omröstning)
  
9.5.Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (omröstning)
  
9.6.Ett gemensamt europeiskt transportområde (omröstning)
  
9.7.Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (omröstning)
  
9.8.Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter (omröstning)
  
9.9.Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen (omröstning)
  
9.10.EU:s strategi för Centralasien (omröstning)
  
9.11.Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
13.1.Azerbajdzjan, särskilt fallet Rafiq Tagi
  
13.2.Situationen för kvinnor i Afghanistan och Pakistan
  
13.3.Tunisien: fallet Zakaria Bouguira
 14.Omröstning
  
14.1.Azerbajdzjan, särskilt fallet Rafiq Tagi (omröstning)
  
14.2.Situationen för kvinnor i Afghanistan och Pakistan (omröstning)
  
14.3.Tunisien: fallet Zakaria Bouguira (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Inkomna dokument
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - En internationell dag för flickor (skriftlig förklaring)


ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien

Debatten hölls den 13 december 2011 (punkt 13 i protokollet av den 13.12.2011).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim och Charles Tannock för ECR-gruppen, om situationen i Syrien (2011/2880(RSP)) (B7-0721/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin och Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, om situationen i Syrien (2011/2880(RSP)) (B7-0722/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini och Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Syrien (2011/2880(RSP)) (B7-0723/2011);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen och Graham Watson för ALDE-gruppen, om situationen i Syrien (2011/2880(RSP)) (B7-0724/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky och Dominique Vlasto för PPE-gruppen, om situationen i Syrien (2011/2880(RSP)) (B7-0725/2011);

- Willy Meyer, Sabine Lösing och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Syrien (2011/2880(RSP)) (B7-0726/2011).

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 15.12.2011.


3. Rådets senaste beslut och EU-kommissionens omarbetning av förordningen om Europeiska globaliseringsfonden - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2009/019 FR/Renault från Frankrike) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Rådets senaste beslut och EU-kommissionens omarbetning av förordningen om Europeiska globaliseringsfonden

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/019 FR/Renault från Frankrike) [KOM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0396/2011)

Barbara Matera redogjorde för sitt betänkande.

Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, vilken även besvarade två frågor ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău och Estelle Grelier, Frédéric Daerden för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, José Manuel Fernandes, vilken även besvarade två frågor ("blått kort") från Ilda Figueiredo och Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Alexander Alvaro, vilken även besvarade två frågor ("blått kort") från Paul Rübig och Silvia-Adriana Ţicău, Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Damien Abad, Pervenche Berès, Paul Murphy, Estelle Grelier och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Barbara Matera och Janusz Lewandowski

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 15.12.2011.


4. Programmet Intelligent energi för Europa (debatt)

Muntlig fråga (O-000244/2011) från Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera och Romana Jordan för PPE-gruppen, Fiona Hall och Graham Watson för ALDE-gruppenClaude Turmes för Verts/ALE-gruppenAnni Podimata, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Silvia-Adriana Ţicău och Britta Thomsen för S&D-gruppen, till kommissionen: Programmet Intelligent energi för Europa inom den fleråriga budgetramen (B7-0668/2011)

Muntlig fråga (O-000322/2011) från Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, till kommissionen: Programmet "Intelligent energi - Europa II" och den fleråriga budgetplanen (B7-0672/2011)

Maria Da Graça Carvalho, Graham Watson, Claude Turmes, Teresa Riera Madurell och Rolandas Paksas utvecklade de muntliga frågorna.

Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Béla Kovács, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog och Mario Pirillo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Mairead McGuinness, Iosif Matula, Judith A. Merkies, Zigmantas Balčytis, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Janusz Lewandowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. EU:s konkurrenspolitik (debatt)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2011/2094(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ashley Fox (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Marian-Jean Marinescu (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Markus Ferber för PPE-gruppen, Peter Skinner för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Krišjānis Kariņš, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan och Tomasz Piotr Poręba.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău och Petru Constantin Luhan.

Talare: Joaquín Almunia och Andreas Schwab.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 15.12.2011.


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

6. En internationell dag för flickor (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0039/2011, som ingivits av Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert och Katarína Neveďalová, om en internationell dag för flickor hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7-TA(2011)0593) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 1).

Talare: Edite Estrela.

°
° ° °

Talare: Lothar Bisky, som informerade parlamentet om att Willy Meyer i oktober 2011 hindrats fysiskt av de marockanska myndigheterna från att gå ut ur flygplanet i Västsahara, och protesterade mot detta uppträdande (talmannen försäkrade att parlamentet står bakom protesten).

Talare: Nicole Sinclaire om förfarandet för skriftliga förklaringar och Sonia Alfano om de översvämningar som nyligen drabbat Sicilien.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan [2011/2014(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Jens Geier (A7-0388/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0578)


7.2. EU:s konkurrenspolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2011/2094(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Talare: Andreas Schwab, före omröstningen och efter samråd med de politiska grupperna, för att i enlighet med artikel 177.4 i arbetsordningen begära att omröstningen skulle skjutas upp till samanträdesperioden i februari 2012, och Udo Bullmann, för att stödja denna begäran. Parlamentet godkände begäran.

(Vid denna tidpunkt avbröts omröstningen. Den återupptogs efter talmannens anförande).


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

8. Anförande av talman Jerzy Buzek – återblick på ämbetsperioden

Jerzy Buzek höll ett anförande med anledning av hans ämbetsperiod som Europaparlamentets talman går mot sitt slut.


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

9. Omröstning (fortsättning)

9.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2009/019 FR/Renault från Frankrike) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/019 FR/Renault från Frankrike) [KOM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0396/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0579)

Inlägg

Estelle Grelier, för att lägga fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 7, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


9.2. Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michael Cashman (A7-0426/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0580)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0580)

Inlägg

Michael Cashman, efter omröstningen om förslaget till förordning, för att begära att parlamentet tillägnar detta betänkande Emilio de Capitani, enhetschef på sekretariatet på utskottet LIBE.


9.3. Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå [KOM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0581)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0581)


9.4. Situationen i Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 et B7-0725/2011.

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0721/2011

(ersätter B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 et B7-0725/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki och Sajjad Karim för ECR-gruppen;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin och Roberto Gualtieri för S&D-gruppen;

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Eva Joly, Reinhard Bütikofer och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen och Graham Watson för ALDE-gruppen;

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky och Dominique Vlasto för PPE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0582)

(Resolutionsförslag B7-0726/2011 bortföll.)


9.5. Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0690/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0583)


9.6. Ett gemensamt europeiskt transportområde (omröstning)

Betänkande om färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem [2011/2096(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0584)


9.7. Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0687/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0585)

Inlägg:

Birgit Sippel, för att lägga fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till en punkt 4a (ny), vilket beaktades, och William (The Earl of) Dartmouth, för att lägga fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


9.8. Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0586)


9.9. Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011 och B7-0731/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0727/2011

(ersätter B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011 et B7-0730/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova och Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen;

Rovana Plumb och Stephen Hughes för S&D-gruppen;

Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen;

Marian Harkin, Renate Weber och Filiz Hakaeva Hyusmenova för ALDE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0587)

(Resolutionsförslag B7-0731/2011 bortföll.)


9.10. EU:s strategi för Centralasien (omröstning)

Betänkande om hur genomförandet av EU:s strategi för Centralasien framskrider [2011/2008(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0588)

Inlägg

Nicole Kiil-Nielsen, för att lägga fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 20, vilket beaktades.


9.11. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (omröstning)

Betänkande om översynen efter halva tiden av den europeiska strategin 2007−2012 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen [2011/2147(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Karima Delli (A7-0409/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0589)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jens Geier - A7-0388/2011
Iva Zanicchi, Elena Băsescu och Kay Swinburne

Betänkande Barbara Matera - A7-0396/2011
Ashley Fox, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire och Syed Kamall

Betänkande Michael Cashman - A7-0426/2011
Peter Jahr, Kay Swinburne och Syed Kamall

Betänkande Knut Fleckenstein - A7-0372/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Kay Swinburne

Situationen i Syrien - RC-B7-0721/2011
Mitro Repo och Elena Băsescu

Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser - RC-B7-0690/2011
Elena Băsescu, Kay Swinburne och Daniel Hannan

Betänkande Mathieu Grosch - A7-0425/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Peter Jahr och Kay Swinburne

Betänkande George Sabin Cutaş - A7-0427/2011
Mitro Repo, Kay Swinburne och Daniel Hannan

Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen - RC-B7-0727/2011
Peter Jahr och Martin Kastler

Betänkande Nicole Kiil-Nielsen - A7-0338/2011
Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Paul Murphy, Elena Băsescu och Kay Swinburne

Betänkande Karima Delli - A7-0409/2011
Mitro Repo, Elena Băsescu, Kay Swinburne och Martin Kastler


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 13.12.2011).


13.1. Azerbajdzjan, särskilt fallet Rafiq Tagi

Resolutionsförslag B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 och B7-0709/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Mitro Repo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai och Jaroslav Paška.

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 15.12.2011.


13.2. Situationen för kvinnor i Afghanistan och Pakistan

Resolutionsförslag B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 och B7-0713/2011

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Raül Romeva i Rueda, Paul Murphy, Cristian Dan Preda och Norica Nicolai redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Joanna Senyszyn för S&D-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes, Rui Tavares och Mitro Repo.

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.2 i protokollet av den 15.12.2011.


13.3. Tunisien: fallet Zakaria Bouguira

Resolutionsförslag B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 och B7-0720/2011

Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Monica Luisa Macovei och Eija-Riitta Korhola.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik och Ana Gomes.

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.3 i protokollet av den 15.12.2011.


14. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


14.1. Azerbajdzjan, särskilt fallet Rafiq Tagi (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 och B7-0709/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0701/2011

(ersätter B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 och B7-0709/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza och Mitro Repo för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen och Graham Watson för ALDE-gruppen;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen;

Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0590)


14.2. Situationen för kvinnor i Afghanistan och Pakistan (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 och B7-0713/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0702/2011

(ersätter B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0711/2011 och B7-0713/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska och Filip Kaczmarek för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou och Silvia Costa för S&D-gruppen,

Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki och Graham Watson för ALDE-gruppen;

Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański och Andrea Češková för ECR-gruppen;

Fiorello Provera och Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0591)

(Resolutionsförslag B7-0710/2011 bortföll.)


14.3. Tunisien: fallet Zakaria Bouguira (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 och B7-0720/2011.

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0712/2011

(ersätter B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 och B7-0720/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik och Paul Rübig för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser och Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen;

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi och Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0592)


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


16. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet AFET: György Schöpflin i stället för Othmar Karas

utskottet DEVE: Jean Roatta i stället för András Gyürk

utskottet CONT: Eva Ortiz Vilella, Jan Olbrycht var inte längre ledamot i utskottet.

utskottet EMPL: Frank Engel var inte längre ledamot i utskottet.

utskottet ENVI: Zofija Mazej Kukovič, Kārlis Šadurskis

utskottet ITRE: András Gyürk, Salvador Sedó i Alabart

utskottet IMCO: Gino Trematerra

utskottet LIBE: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frank Engel, Svetoslav Hristov Malinov

utskottet AFCO: György Schöpflin var inte längre ledamot i utskottet.

utskottet SEDE: Othmar Karas


17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 (KOM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar (KOM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden (KOM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (KOM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (KOM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om deras finansiella stabilitet i euroområdet (KOM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd strategi och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv2002/30/EG (KOM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marktjänster på flygplatser inom unionen och om upphävande av rådets direktiv 96/67/EG (KOM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik (KOM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen (KOM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (KOM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ITRE, ECON, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om motorfordons ljudnivå (KOM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

IMCO, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) (KOM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, REGI

- Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (KOM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (KOM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på en skatt på finansiella transaktioner (KOM(2011)0738 - C7-0503/2011 - 2011/0334(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt (KOM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

JURI, ECON, CONT

- Utkast till Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommittèns och Regionkommittèns beslut om ändring av beslut 2009/496/EG, Euratom om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (SEK(2011)1507 - C7-0505/2011 - 2011/2314(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

2) från ledamöterna, förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 202 i arbetsordningen)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni och Diana Wallis. Förslag till ändring av Parlamentets arbetsordning - Tillägg av en ny artikel 42a och en ny artikel 203a (genomförande av förordningen om det europeiska medborgarinitiativet) (B7-0732/2011)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: PETI


18. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet CULT

- Distribution på internet av audiovisuella verk inom EU(2011/2313(INI))
(avis: JURI, ITRE)

utskottet ENVI

- Miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja (2011/2308(INI))

- Vår livförsäkring, vårt naturkapital ­- en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (2011/2307(INI))
(rådgivande utskott: PECH, AGRI, ITRE, REGI)

- Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning, i väntan på ett nödvändigt övergripande synsätt på europeiska vattenutmaningar (2011/2297(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

utskottet INTA

- Handelsaspekter på det östliga partnerskapet (2011/2306(INI))

utskottet ITRE

- Industriella, energimässiga och andra aspekter på skiffergas och skifferolja (2011/2309(INI))

utskottet REGI

- Optimera den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken (2011/2312(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik (2011/2311(INI))

- EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet (2011/2310(INI))

Associerade utskott

utskottet ENVI

- Geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
(rådgivande utskott: IMCO)
Associerade utskott ENVI, AGRI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 08.12.2011)

Hänvisningar till utskott

utskottet DEVE, utskottet ITRE

- Marknader för finansiella instrument och upphävande av direktiv 2004/39/EG (Omarbetning) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: DEVE, ITRE, JURI

utskottet INTA

- Ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, och kommissionens direktiv 2007/14/EG (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA

utskottet CONT

- Ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: EMPL, ECON, CONT


19. Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)

Talmannen hade från följande ledamöter mottagit skriftliga förklaringar som skulle införas i registret (artikel 123 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

0036/2011

Valdemar Tomaševski

43

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

365

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

104

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

110

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

321

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

239

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

22

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

75

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

156

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

66

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

109

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

60

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

119

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

112

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

63

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

100


20. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1619 januari 2012.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - En internationell dag för flickor (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 0039/2011 som ingivits av ledamöterna Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert och Katarína Neveďalová om en internationell dag för flickor (punkt 6 i protokollet av den 15.12.2011 och P7_TA(2011)0593) hade undertecknats av 404 ledamöter:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Raimon Obiols, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver och Tadeusz Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy