Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 januari 2012 - Strasbourg

5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott, betänkanden:

- *Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt i förhållande till utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om fotgängarsäkerhet och utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om lysdiodljuskällor (LED) (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0004/2012)

- *Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till föreskrifter nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på skyddet för passagerare i hytter i kommersiella fordon (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0005/2012)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett samarbetsmemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen om en ram för utökat samarbete, och om fastställande av förfaranderegler (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Brian Simpson (A7-0391/2011)

- Betänkande om att ändra artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden (2011/2168(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

- Betänkande om försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket: uppbyggnad och konsekvenser (2011/2114(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: José Bové (A7-0421/2011)

- Betänkande om kvinnors situation i krig (2011/2198(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

- Betänkande om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst (2011/2148(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Louis Michel (A7-0441/2011)

- Betänkande om EU:s utvecklingssamarbete till stöd för målet om tillgång till energi för alla senast 2030 (2011/2112(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Brian Simpson (A7-0448/2011)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2) från ledamöterna, ett resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Sandra Kalniete och Vytautas Landsbergis. Förslag till resolution om 20-årsjubileet av Sovjetunionens fall (B7-0733/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy