Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

4. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
CRE

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου γύρου της ψηφοφορίας:

- Ψηφίσαντες:       672

- Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια:    17

- Έγκυρες ψήφοι:       655

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά: Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2012)

Έλαβαν κατά φθίνουσα σειρά:

- Gianni Pittella:   319 ψήφους

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 ψήφους

- Άννυ Ποδηματά:    281 ψήφους

- Alejo Vidal-Quadras:    269 ψήφους

-Γεώργιος Παπαστάμκος:    248 ψήφους

- Roberta Angelilli:    246 ψήφους

- Othmar Karas:    244 ψήφους

- Edward McMillan-Scott:    239 ψήφους

- Isabelle Durant:    238 ψήφους

- Alexander Alvaro:    235 ψήφους

- Rainer Wieland:    230 ψήφους

- Oldřich Vlasák:    223 ψήφους

- Jacek Protasiewicz:    206 ψήφους

- László Surján:    188 ψήφους

Οι 14 υποψήφιοι εκλέγονται Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δια βοής.

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η σειρά κατάταξης των Αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά της εκλογής τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου