Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

5. Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Krisztina Morvai, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Nicole Sinclaire, Barry Madlener, μη εγγεγραμμένος, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Νίκη Τζαβέλα, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes και Mara Bizzotto.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark και Krišjānis Kariņš.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Νικόλαος Σαλαβράκος, Margrete Auken, Sophie Auconie και Frédéric Daerden.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Barroso και Helle Thorning-Schmidt (Πρόεδρος του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου