Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση του Σώματος

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τους Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda και Younous Omarjee (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2012 "Σύνθεση του Κοινοβουλίου")

°
° ° °

Οι αρμόδιες πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Inês Cristina Quintas Zuber ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη θέση της Ilda Figueiredo, με ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της βουλευτού ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Inês Cristina Quintas Zuber καταλαμβάνει την έδρα της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου