Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. tammikuuta 2012 - Strasbourg

10. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus (EU), annettu 21.12.2011, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 1569/2007 muuttamisesta - (C(2011)9585) - määräaika: 21.3.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission delegoitu asetus (EU), annettu 21.12.2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta - (C(2011)9591) - määräaika: 21.3.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission delegoitu asetus (EU), annettu 6.1.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen II muuttamisesta niiden tietojen lähteiden ja tietoparametrien osalta, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava - (C(2011)9986) - määräaika: 6.3.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Komission delegoitu asetus (EU), annettu 16.1.2012, rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU (uudelleenlaadittu) täydentämisestä vahvistamalla vertailumenetelmäkehys rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa varten - (C(2011)10050) - määräaika: 16.3.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö