Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. sausio 18 d. - Strasbūras

10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotų aktų projektai:

- 2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr.1569/2007, nustatantis trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų taikomų apskaitos standartų lygiavertiškumo nustatymo mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB - - (C(2011)9585) - terminas : 21.03.2012
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- 2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl elementų, susijusių su prospektais ir reklama - (C(2011)9591) - terminas : 21.03.2012
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- 2012 m. sausio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo nuostatos dėl duomenų šaltinio ir duomenų parametrų, kuriuos turi pateikti valstybės narės - (C(2011)9986) - terminas: 06.03.2012
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė : ITRE

- 2012 m. sausio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija), nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalaus pastatams ir pastato dalims taikomų minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygio skaičiavimo lyginamosios metodikos principus - (C(2011)10050) - terminas: 16.03.2012
perduota atsakingam komitetui: ITRE

Teisinė informacija - Privatumo politika