Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg

13. Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) om förslaget till en internationell överenskommelse om en union för finanspolitisk stabilitet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) om förslaget till en internationell överenskommelse om en union för finanspolitisk stabilitet

Debatten hölls den 13 december 2011 (punkt 5 i protokollet av den 13.12.2011).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok och Carlo Casini för PPE-gruppen,om Europeiska rådets möte den 8–9 december 2011 (B7-0003/2012),

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom och Udo Bullmann för S&D-gruppen,om Europeiska rådets möte den 8–9 december 2011 (B7-0004/2012),

- Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen,om Europeiska rådets möte den 8–9 december 2011 (B7-0005/2012),

- Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen,om Europeiska rådets möte den 8–9 december 2011 (B7-0011/2012),

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen,om slutsatserna från Europeiska rådets möte (den 8–9 december 2011) om ett utkast till internationellt avtal om en union för finanspolitisk stabilitet (B7-0012/2012).

Omröstning: punkt 16.2 i protokollet av den 18.1.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy