Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 януари 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
председател

20. Избор на квестори на Европейския парламент (продължение)
Пълни стенографски протоколи

Председателят прочита резултатите от първия тур на гласуването.

брой на гласувалите:          684

празни или недействителни бюлетини:    15

подадени гласове:          669

абсолютно мнозинство: 3      35

Кандидатите са получили следните гласове, в низходящ ред:

- Astrid Lulling:         297 гласа

- Jim Higgins:         284 гласа

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   237 гласа

- Jiří Maštálka:         232 гласа

- Bogusław Liberadzki:         222 гласа

- Bill Newton Dunn:         177 гласа

- Francesco Enrico Speroni:      106 гласа

Председателят констатира, че нито един кандидат не е получил абсолютно мнозинство от гласовете и че се налага втори тур на гласуване.

Председателят констатира, че нито една кандидатура не е оттеглена.

Той предлага да се пристъпи към електронно гласуване. Парламентът одобрява това предложение.

Председателят уточнява процедурата на гласуване.

Пристъпва се към електронно тайно гласуване.

Председателят прочита резултатите от втория тур на гласуването.

брой на гласувалите:          606

празни или недействителни бюлетини:    13

подадени гласове:          593

абсолютно мнозинство:       297

Кандидатите са получили следните гласове, в низходящ ред:

- Astrid Lulling:         280 гласа

- Jim Higgins:         263 гласа

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   234 гласа

- Jiří Maštálka:         226 гласа

- Bogusław Liberadzki:         209 гласа

- Bill Newton Dunn:         170 гласа

- Francesco Enrico Speroni:      114 гласа

Председателят констатира, че нито един кандидат не е получил абсолютно мнозинство от гласовете и че се налага втори тур на гласуване.

Председателят констатира, че нито една кандидатура не е оттеглена.

IПристъпва се към електронно тайно гласуване.

Председателят прочита резултатите от третия тур на гласуването.

брой на гласувалите:          613

празни или недействителни бюлетини:    13

подадени гласове:          600

абсолютно мнозинство:       301

Кандидатите са получили следните гласове, в низходящ ред::

- Astrid Lulling:         273 гласа

- Jim Higgins:         254 гласа

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   235 гласа

- Bogusław Liberadzki:         216 гласа

- Jiří Maštálka:         207 гласа

- Bill Newton Dunn:         182 гласа

- Francesco Enrico Speroni:      104 гласа

(Списъкът на участниците в гласуването е приложен към протокола: приложение 2 от протокола от 18.1.2012 г.)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki и Jiří Maštálka са обявени за квестори на Европейския парламент.

В съответствие с член 15, параграф 2 и член 16 от Правилника за дейността, старшинството на квесторите се определя от реда, в който са избрани.

°
° ° °

Съставът на новото Бюро ще бъде обявен на председателите на институциите на Европейския съюз.

Правна информация - Политика за поверителност