Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

20. Val av Europaparlamentets kvestorer (fortsättning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen redogjorde för omröstningsresultatet av första valomgången:

antal röstdeltagande:    684

blanka eller ogiltiga valsedlar:     15

avgivna röster:       669

absolut majoritet:       335

Röstfördelning, med sjunkande röstetal:

- Astrid Lulling:         297 röster

- Jim Higgins:         284 röster

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:      237 röster

- Jiří Maštálka:         232 röster

- Bogusław Liberadzki:         222 röster

- Bill Newton Dunn:         177 röster

- Francesco Enrico Speroni:      106 röster

Talmannen konstaterade att ingen kandidat hade fått absolut majoritet, och att det sålunda krävdes en andra valomgång.

Talmannen konstaterade att ingen kandidatur hade dragits tillbaka.

Han föreslog att det skulle hållas en elektronisk omröstning. Parlamentet godkände detta förslag.

Talmannen redogjorde för valförfarandet.

En elektronisk sluten omröstning inleddes.

Talmannen redogjorde för omröstningsresultatet av andra valomgången:

antal röstdeltagande:       606

blanka eller ogiltiga valsedlar:     13

avgivna röster:       593

absolut majoritet:       297

Röstfördelning, med sjunkande röstetal:

- Astrid Lulling:         280 röster

- Jim Higgins         263 röster

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:      234 röster

- Jiří Maštálka:         226 röster

- Bogusław Liberadzki:         209 röster

- Bill Newton Dunn:         170 röster

- Francesco Enrico Speroni:      114 röster

Talmannen konstaterade att ingen kandidat hade fått absolut majoritet, och att det sålunda krävdes en tredje valomgång.

Talmannen konstaterade att ingen kandidatur hade dragits tillbaka.

En elektronisk sluten omröstning inleddes.

Talmannen redogjorde för omröstningsresultatet av tredje valomgången:

antal röstdeltagande:       613

blanka eller ogiltiga valsedlar:     13

avgivna röster:       600

absolut majoritet:       301

Röstfördelning, med sjunkande röstetal:

- Astrid Lulling:         273 röster

- Jim Higgins:         254 röster

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:      235 röster

- Bogusław Liberadzki:         216 röster

- Jiří Maštálka:         207 röster

- Bill Newton Dunn:         182 röster

- Francesco Enrico Speroni:      104 röster

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll: bilaga 2 i protokollet av den 18.1.2012)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki och Jiří Maštálka förklarades för Europaparlamentets kvestorer.

Enligt artiklarna 15.2 och 16 i arbetsordningen bestäms kvestorernas rangordning utifrån den ordning i vilken de valdes.

°
° ° °

Presidiets nya sammansättning kommer att meddelas ordförandena för Europeiska unionens institutioner.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy