Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

22. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την αλλαγή του κλίματος

Η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Κρίτων Αρσένης, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου