Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0241(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0334/2011

Внесени текстове :

A7-0334/2011

Разисквания :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Гласувания :

PV 19/01/2012 - 10.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0009

Протокол
Сряда, 18 януари 2012 г. - Страсбург

23. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Преработен текст) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz представи препоръката за второ четене.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Владко Тодоров Панайотов, от името на групата ALDE, Michail Tremopoulos, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner и Sophie Auconie.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Miroslav Mikolášik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy и Åsa Westlund.

Изказаха се: Janez Potočnik и Karl-Heinz Florenz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 19.1.2012.

Правна информация - Политика за поверителност