Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0241(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0334/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0334/2011

Συζήτηση :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

23. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Αναδιατύπωση) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Ο Karl-Heinz Florenz παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner και Sophie Auconie.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy και Åsa Westlund.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Karl-Heinz Florenz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου