Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 3.Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
 5.Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 11.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1.Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)
  
16.2.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (ψηφοφορία)
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 20.Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
 21.Πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 22.Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 23.Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II (συζήτηση)
 24.Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***II (συζήτηση)
 25.Ορισμός μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές (προτάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Συνοπτικά πρακτικά (202 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (59 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (21 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (252 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (72 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (69 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (279 kb) Κατάσταση παρόντων (74 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (304 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (306 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου