Показалец 
Протокол
PDF 285kWORD 250k
Сряда, 18 януари 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Избор на заместник-председатели на Европейския парламент
 3.Програма на датското председателство (разискване)
 4.Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (продължение)
 5.Програма на датското председателство (продължeние на разискването)
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Състав на политическите групи
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 10.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 11.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 12.Внесени документи
 13.Заключения от заседанието на Европейския съвет (8-9 декември 2011 г.) относно проекта на международно споразумение относно Съюза за фискална стабилност (внесени предложения за резолюция)
 14.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 15.Ред на работа
 16.Време за гласуване
  
16.1.Числен състав на постоянните комисии (гласуване)
  
16.2.Заключения от заседанието на Европейския съвет (8-9 декември 2011 г.) относно проекта на международно споразумение относно Съюза за фискална стабилност (гласуване)
 17.Обяснениe на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Избор на квестори на Европейския парламент
 20.Избор на квестори на Европейския парламент (продължение)
 21.Неотдавнашни политически събития в Унгария (разискване)
 22.Последващи действия след провеждането на конференцията по изменението на климата в Дърбан (разискване)
 23.Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***II (разискване)
 24.Пускане на пазара и използване на биоциди ***II (разискване)
 25.Назначения в парламентарните комисии (Предложения на Председателския съвет)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Избор на заместник-председатели на Европейския парламент
 Приложение 2 - Избор на квестори на Европейския парламент


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Избор на заместник-председатели на Европейския парламент

Председателят припомня, че вчера нито един кандидат не е получил абсолютно мнозинство от подадените гласове.

Изказа се Indrek Tarand, който уведомява, че оттегля своята кандидатура.

Изказаха се: Robert Atkins, Daniel Cohn-Bendit и Thomas Mann (председателят припомня разпоредбите на член 13, параграф 1 от Правилника за дейността).

Тъй като броят на кандидатите не превишава броя на постовете, които трябва да бъдат заети, след оттеглянето на Indrek Tarand, председателят предлага заместник-председателите да бъдат избрани чрез акламация, в съответствие с член 15 от Правилника за дейността, и да се пристъпи към гласуване, за да се определи старшинството на заместник-председателите.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

Председателят предлага Doris Pack да заеме мястото на преброител на Владко Тодоров Панайотов.

Пристъпва се към гласуване.

(Заседанието, прекъснато в 9.30 ч. с цел преброяване на бюлетините, е възставовено в 10.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
председател


3. Програма на датското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Програма на датското председателство

Изказа се Licia Ronzulli.

Helle Thorning-Schmidt (действащ председател на Съвета) направи изявление.


4. Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (продължение)

Председателят прочете резултатите от гласуването:

- брой на гласувалите:       672

- празни или невалидни бюлетини:    17

- подадени гласове:          655

(Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол: приложение 1 от протокола от 18.1.2012 г.)

Кандидатите са получили следния брой гласове, в низходящ ред:

- Gianni Pittella:   319 гласа

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 гласа

- Anni Podimata:    281 гласа

- Alejo Vidal-Quadras:    269 гласа

-Georgios Papastamkos:    248 гласа

- Roberta Angelilli:    246 гласа

- Othmar Karas:    244 гласа

- Edward McMillan-Scott:    239 гласа

- Isabelle Durant:    238 гласа

- Alexander Alvaro:    235 гласа

- Rainer Wieland:    230 гласа

- Oldřich Vlasák:    223 гласа

- Jacek Protasiewicz:    206 гласа

- László Surján:    188 гласа

Четиринадесетте кандидата са избрани за заместник-председатели на Европейския парламент с относително мнозинство.

В съответствие с член 15, параграф 2 от Правилника за дейността, старшинството на заместник-председателите се определя съгласно реда, в който са избрани.


5. Програма на датското председателство (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Програма на датското председателство

José Manuel Barroso (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Martin Callanan, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Morten Messerschmidt, от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, Barry Madlener, независим член на ЕП, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes и Mara Bizzotto.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
председател

Изказаха се: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark и Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie и Frédéric Daerden.

Изказаха се: José Manuel Barroso и Helle Thorning-Schmidt (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.


6. Състав на Парламента

Председателят приветства с добре дошли Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda и Younous Omarjee (точка 3 от протокола от 16.1.2012 "Състав на Парламента")

°
° ° °

Компетентните органи на Португалия уведомяват за назначаването на Inês Cristina Quintas Zuber като член на Европейския парламент на мястото на Ilda Figueiredo, считано от 18 януари 2012 г..

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Inês Cristina Quintas Zuber участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите ALDE и GUE/NGL следните искания за назначаване:

комисия REGI: Younous Omarjee

комисия PETI: Nikolaos Chountis на мястото на Bairbre de Brún

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Younous Omarjee

Делегация за връзки с Израел: Alexandra Thein на мястото на Michael Theurer

Делегация за връзки със страните от Машрека: Alexandra Thein на мястото на Andrea Zanoni

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


8. Състав на политическите групи

Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz и Zbigniew Ziobro са членове на групата EFD, считано от 29 декември 2011 г.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета е подписал днес, сряда, следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите отчети във връзка с автомобилен превоз на товари (преработен текст) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD))


10. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията от 21.12.2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1569/2007 за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - (C(2011)9585) - срок: 21.3.2012 г.
разглеждане в комисия: ECON
становище: JURI

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията от 21.12.2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и реклами - (C(2011)9591) - срок : 21.3.2012 г.
разглеждане в комисия: ECON
становище: JURI

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията от 6.1.2012 г. за изменение на Приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с източника и параметрите на данните, които следва да се докладват от държавите-членки - (C(2011)9986) - срок: 06.03.2012 г.
разглеждане в комисия: ENVI
становище: ITRE

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията от 16.1.2012 г. за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти - (C(2011)10050) - срок: 16.3.2012 г.
разглеждане в комисия: ITRE


11. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията година за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (D016983/03 - 2012/2507(RPS) - срок: 11/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 относно изискванията за типово одобрение за моторни превозни средства, задвижвани от водород и смеси от водород и природен газ, по отношение на емисиите и включването на специфична информация относно превозни средства, оборудвани с електрическо силово предаване, в информационния документ за целите на типовото одобрение на ЕО (D016995/01 - 2012/2508(RPS) - срок: 11/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на приложения I и IX и замяна на приложение VIII към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива), и за изменение на приложения I и XII към Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (D017002/01 - 2012/2510(RPS) - срок: 12/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 62/2006 относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“ на Трансевропейската конвенционална железопътна система (D017247/02 - 2012/2503(RPS) - срок: 05/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Директива .../.../ЕС на Комисията година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метилнонилкетон като активно вещество в приложение I към нея (D017345/02 - 2012/2518(RPS) - срок: 12/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията относно невключването на дихлорвос към продуктов тип 18 в приложение І или ІА или ІБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (D017594/01 - 2012/2514(RPS) - срок: 12/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията относно невключването на веществото налед за продуктов тип 18 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (D017613/01 - 2012/2515(RPS) - срок: 12/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива .../.../ЕС на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на солната киселина като активно вещество (D017615/02 - 2012/2516(RPS) - срок: 12/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива .../.../ЕС на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на екстракт от маргоза като активно вещество в приложение I към нея (D017619/02 - 2012/2517(RPS) - срок: 12/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията относно втория комплект общи критерии за безопасност във връзка с железопътната система (D017639/02 - 2012/2504(RPS) - срок: 10/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за формулиране, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила за изчисляване на рециклиращата ефективност на процесите на рециклиране на отпадъчни батерии и акумулатори (текст от значение за ЕИП) (D017728/01 - 2012/2502(RPS) - срок: 05/04/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI


12. Внесени документи

Внесен е следният документ от членове на ЕП: предложение за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно закрилата на историческото, икономическото, производителното и културно наследство на използваните от стадата пътеки в Средиземноморския регион (B7-0002/2012)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

TRAN


13. Заключения от заседанието на Европейския съвет (8-9 декември 2011 г.) относно проекта на международно споразумение относно Съюза за фискална стабилност (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет (8-9 декември 2011 г.) относно проекта на международно споразумение относно Съюза за фискална стабилност

Разискването се състоя на 13 декември 2011 (точка 5 от протокола от 13.12.2011).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok и Marietta Giannakou, от името на групата PPE,относно Европейския съвет от 8 и 9 декември 2011 г. (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom и Udo Bullmann, от името на групата S&D,относно Европейския съвет от 8 и 9 декември 2011 г. (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE,относно Европейския съвет от 8 и 9 декември 2011 г.(B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE,относно Европейския съвет от 8 и 9 декември 2011 г. (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat и Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL,относно заключенията от заседанието на Европейския съвет (8-9 декември 2011 г.) във връзка с проекта на международно споразумение за фискален съюз за стабилност (B7-0012/2012).

Гласуване: точка 16.2 от протокола от 18.1.2012.


14. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Barry Madlener уведоми, че е присъствал на заседанието, състояло се на 1 декември 2011 г., но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

Carl Schlyter уведоми, че е присъствал на заседанието, състояло се на 16 януари 2012 г., но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

°
° ° °

Протоколите от заседанията от 15 декември 2011 г., 16 и 17 януари 2012 г. бяха одобрени.


15. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на януари 2012 (PE 477.709/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Сряда

В съгласие с политическите групи председателят предлага заседанието да продължи до 21.00 ч., вместо до 20.00 ч.

Парламентът одобри това предложение.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


16. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Председателят предлага обясненията на вот да се състоят утре. Парламентът одобрява предложението.


16.1. Числен състав на постоянните комисии (гласуване)

предложение за решение, внесено в съответствие с член 183 от Правилника за дейността от Председателски съвет относно числения състав на комисиите (B7-0001/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2012)0001)

Изказвания

Jean-Pierre Audy, avant le vote.


16.2. Заключения от заседанието на Европейския съвет (8-9 декември 2011 г.) относно проекта на международно споразумение относно Съюза за фискална стабилност (гласуване)

Разискването се състоя на 13 декември 2011 (точка 5 от протокола от 13.12.2011).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 18 януари 2012 (точка 13 от протокола от 18.1.2012).

Изказа се Daniel Cohn-Bendit.

Гласуването се предшества от изказвания на всички политически групи.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, и Andreas Mölzer, независим член на ЕП.

Изказа се José Manuel Barroso (председател на Комисията).

Предложения за резолюция B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 и B7-0012/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0003/2012

(за замяна на B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012 и B7-0011/2012)

внесени от следните членове на ЕП:

- Elmar Brok, от името на групата PPE;

- Roberto Gualtieri, от името на групата S&D;

- Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE;

- Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE;

приема се (P7_TA(2012)0002)

(Предложението за резолюция B7-0012/2012 отпада.)

Изказвания

Elmar Brok, който направи устно предложение за изменение на § 4, което е одобрено.


17. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.


18. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Piotr Borys уведоми, че неговият апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по предложение за обща резолюция RC-B7-0003/2012.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

19. Избор на квестори на Европейския парламент

Председателят обяви, че е получил шест кандидатури.

Тъй като броят на кандидатите превишава броя на постовете, които трябва да се запълнят, председателят предлага квесторите да се изберат с тайно гласуване в съответствие с член 16 от Правилника за дейността.

Председателят уточнява, че Владко Тодоров Панайотов замества Doris Pack като преброител.

Пристъпва се към гласуване.

(Заседанието, прекъснато в 13.30 ч., с цел преброяване на бюлетините, бе възобновено в 15.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
председател

20. Избор на квестори на Европейския парламент (продължение)

Председателят прочита резултатите от първия тур на гласуването.

брой на гласувалите:          684

празни или недействителни бюлетини:    15

подадени гласове:          669

абсолютно мнозинство: 3      35

Кандидатите са получили следните гласове, в низходящ ред:

- Astrid Lulling:         297 гласа

- Jim Higgins:         284 гласа

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   237 гласа

- Jiří Maštálka:         232 гласа

- Bogusław Liberadzki:         222 гласа

- Bill Newton Dunn:         177 гласа

- Francesco Enrico Speroni:      106 гласа

Председателят констатира, че нито един кандидат не е получил абсолютно мнозинство от гласовете и че се налага втори тур на гласуване.

Председателят констатира, че нито една кандидатура не е оттеглена.

Той предлага да се пристъпи към електронно гласуване. Парламентът одобрява това предложение.

Председателят уточнява процедурата на гласуване.

Пристъпва се към електронно тайно гласуване.

Председателят прочита резултатите от втория тур на гласуването.

брой на гласувалите:          606

празни или недействителни бюлетини:    13

подадени гласове:          593

абсолютно мнозинство:       297

Кандидатите са получили следните гласове, в низходящ ред:

- Astrid Lulling:         280 гласа

- Jim Higgins:         263 гласа

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   234 гласа

- Jiří Maštálka:         226 гласа

- Bogusław Liberadzki:         209 гласа

- Bill Newton Dunn:         170 гласа

- Francesco Enrico Speroni:      114 гласа

Председателят констатира, че нито един кандидат не е получил абсолютно мнозинство от гласовете и че се налага втори тур на гласуване.

Председателят констатира, че нито една кандидатура не е оттеглена.

IПристъпва се към електронно тайно гласуване.

Председателят прочита резултатите от третия тур на гласуването.

брой на гласувалите:          613

празни или недействителни бюлетини:    13

подадени гласове:          600

абсолютно мнозинство:       301

Кандидатите са получили следните гласове, в низходящ ред::

- Astrid Lulling:         273 гласа

- Jim Higgins:         254 гласа

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   235 гласа

- Bogusław Liberadzki:         216 гласа

- Jiří Maštálka:         207 гласа

- Bill Newton Dunn:         182 гласа

- Francesco Enrico Speroni:      104 гласа

(Списъкът на участниците в гласуването е приложен към протокола: приложение 2 от протокола от 18.1.2012 г.)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki и Jiří Maštálka са обявени за квестори на Европейския парламент.

В съответствие с член 15, параграф 2 и член 16 от Правилника за дейността, старшинството на квесторите се определя от реда, в който са избрани.

°
° ° °

Съставът на новото Бюро ще бъде обявен на председателите на институциите на Европейския съюз.


21. Неотдавнашни политически събития в Унгария (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Неотдавнашни политически събития в Унгария

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Viktor Orbán (министър-председател на Унгария).

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joseph Daul, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mario Mauro, Lajos Bokros, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi и Renate Weber.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, Kyriacos Triantaphyllides, Jacek Olgierd Kurski, Philip Claeys, Manfred Weber, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, József Szájer който направи лично изявление, вследствие изказването на Manfred Weber, Juan Fernando López Aguilar който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff и Ulrike Lunacek който/която отговаря също така на два въпроса „синя карта“ János Áder и Peter van Dalen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
председател

Изказаха се: Mario Borghezio който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sonia Alfano, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Jaroslav Paška, Vytautas Landsbergis, Tanja Fajon, Louis Michel, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvie Guillaume, Mario Mauro, Anna Hedh, Mário David, Birgit Sippel, Krzysztof Lisek, Britta Thomsen, Kinga Gál, Ивайло Калфин, Giuseppe Gargani, Corina Creţu, Michael Gahler, Илияна Малинова Йотова, Frank Engel, Victor Boştinaru, András Gyürk, Pino Arlacchi и Kyriacos Triantaphyllides.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cornelia Ernst, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Charles Goerens, Boris Zala, Rui Tavares, Mirosław Piotrowski и Carlo Casini.

Изказаха се: Viviane Reding (заместник-председател на Комисията ), Nicolai Wammen и Viktor Orbán.

Изказаха се: Hannes Swoboda, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Manfred Weber, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

След кратко изказване на председателя, се изказват Joseph Daul, от името на групата PPE, и Oreste Rossi относно протичането на разискването.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


22. Последващи действия след провеждането на конференцията по изменението на климата в Дърбан (разискване)

Изявление на Комисията: Последващи действия след провеждането на конференцията по изменението на климата в Дърбан

Connie Hedegaard (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho и Seán Kelly.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Miroslav Mikolášik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се Connie Hedegaard.

Разискването приключи.


23. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Преработен текст) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz представи препоръката за второ четене.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Владко Тодоров Панайотов, от името на групата ALDE, Michail Tremopoulos, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner и Sophie Auconie.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Miroslav Mikolášik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy и Åsa Westlund.

Изказаха се: Janez Potočnik и Karl-Heinz Florenz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 19.1.2012.


24. Пускане на пазара и използване на биоциди ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Christa Klaß (A7-0336/2011)

Christa Klaß представи препоръката за второ четене.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Dan Jørgensen, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Miroslav Ouzký, Amalia Sartori, Mario Pirillo и Struan Stevenson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik и Jaroslav Paška.

Изказа се Janez Potočnik.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 19.1.2012.


25. Назначения в парламентарните комисии (Предложения на Председателския съвет)

Председателят посочва, че предложението на Председателския съвет относно назначенията в парламентарните комисии ще бъде обявено с електронно гласуване на членовете на ЕП и публикувано на сайта на Парламента.

Окончателният списък е в приложение към протокола от утрешното заседание.

Срок за внасяне на изменения: четвъртък, 19 януари 2012 г., 10.00 ч.

Гласуване: четвъртък, 19 януари 2012 г., 12.00 ч.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 477.709/OJJE).


27. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 20.50 ч.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Избор на заместник-председатели на Европейския парламент

ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ (Трети тур на гласуване)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka.


Приложение 2 - Избор на квестори на Европейския парламент

ИЗБОР НА КВЕСТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ (Първи тур)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee , Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

ИЗБОР НА КВЕСТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(втори тур)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Winkler I., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

ИЗБОР НА КВЕСТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ (трети тур)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lechner, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, van Baalen, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност