Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 279kWORD 252k
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 3.Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
 5.Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 11.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1.Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)
  
16.2.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (ψηφοφορία)
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 20.Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)
 21.Πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 22.Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 23.Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II (συζήτηση)
 24.Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***II (συζήτηση)
 25.Ορισμός μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές (προτάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι καμία υποψηφιότητα δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Παρεμβαίνει ο Indrek Tarand, ο οποίος ανακοινώνει ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Παρεμβαίνουν οι Robert Atkins, Daniel Cohn-Bendit και Thomas Mann (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 1, του Κανονισμού).

Δεδομένου ότι ο αριθμός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση εδρών μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Indrek Tarand, ο Πρόεδρος προτείνει να εκλεγούν οι Αντιπρόεδροι δια βοής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, και να διεξαχθεί ψηφοφορία για να καθοριστεί η σειρά κατάταξης των Αντιπροέδρων.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Doris Pack ορίζεται ψηφολέκτρια στη θέση του Vladko Todorov Panayotov.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.30 για την καταμέτρηση των ψήφων και επαναλαμβάνεται στις 10.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


3. Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας

Παρεμβαίνει η Licia Ronzulli.

Η Helle Thorning-Schmidt (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.


4. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου γύρου της ψηφοφορίας:

- Ψηφίσαντες:       672

- Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια:    17

- Έγκυρες ψήφοι:       655

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά: Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2012)

Έλαβαν κατά φθίνουσα σειρά:

- Gianni Pittella:   319 ψήφους

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 ψήφους

- Άννυ Ποδηματά:    281 ψήφους

- Alejo Vidal-Quadras:    269 ψήφους

-Γεώργιος Παπαστάμκος:    248 ψήφους

- Roberta Angelilli:    246 ψήφους

- Othmar Karas:    244 ψήφους

- Edward McMillan-Scott:    239 ψήφους

- Isabelle Durant:    238 ψήφους

- Alexander Alvaro:    235 ψήφους

- Rainer Wieland:    230 ψήφους

- Oldřich Vlasák:    223 ψήφους

- Jacek Protasiewicz:    206 ψήφους

- László Surján:    188 ψήφους

Οι 14 υποψήφιοι εκλέγονται Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δια βοής.

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η σειρά κατάταξης των Αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά της εκλογής τους.


5. Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Krisztina Morvai, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Nicole Sinclaire, Barry Madlener, μη εγγεγραμμένος, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Νίκη Τζαβέλα, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes και Mara Bizzotto.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark και Krišjānis Kariņš.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Νικόλαος Σαλαβράκος, Margrete Auken, Sophie Auconie και Frédéric Daerden.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Barroso και Helle Thorning-Schmidt (Πρόεδρος του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.


6. Σύνθεση του Σώματος

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τους Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda και Younous Omarjee (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2012 "Σύνθεση του Κοινοβουλίου")

°
° ° °

Οι αρμόδιες πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Inês Cristina Quintas Zuber ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη θέση της Ilda Figueiredo, με ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της βουλευτού ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Inês Cristina Quintas Zuber καταλαμβάνει την έδρα της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες ALDE και GUE/NGL τις ακόλουθες αιτήσεις ορισμών:

επιτροπή REGI: Younous Omarjee

επιτροπή PETI: Νικόλαος Χουντής αντί της Bairbre de Brún

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Younous Omarjee

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ: Alexandra Thein αντί του Michael Theurer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ: Alexandra Thein αντί του Andrea Zanoni

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


8. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Οι Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz και Zbigniew Ziobro έχουν ενταχθεί στην Ομάδα EFD από τις 29 Δεκεμβρίου 2011.


9. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προέβη σήμερα, ημέρα Τετάρτη, στην υπογραφή της ακόλουθης πράξεως που εγκρίνεται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού):

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων (αναδιατύπωση) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD))


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) της Eπιτροπής της 21.12.2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - (C(2011)9585) - προθεσμία : 21.03.2012

αναπομπή επί της ουσίας : ECON

γνωμοδότηση : JURI

Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) της Eπιτροπής της 21.12.2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις - (C(2011)9591) - προθεσμία : 21.03.2012

αναπομπή επί της ουσίας : ECON

γνωμοδότηση : JURI

- Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) της Eπιτροπής της 6.1.2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την πηγή και τις παραμέτρους των δεδομένων που οφείλουν να υποβάλλουν τα κράτη μέλη - (C(2011)9986) - προθεσμία : 06.03.2012

αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

γνωμοδότηση : ITRE

- Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) της Eπιτροπής της 16.1.2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (αναδιατύπωση) με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων - (C(2011)10050) - προθεσμία : 16.03.2012

αναπομπή επί της ουσίας : ITRE


11. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (D016983/03 - 2012/2507(RPS) - προθεσμία: 11/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο και μείγματα υδρογόνου και φυσικού αερίου όσον αφορά εκπομπές, και τη προσθήκη ειδικών πληροφοριών σχετικά με οχήματα εφοδιασμένα με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης στο έγγραφο πληροφοριών με σκοπό την έγκριση τύπου ΕΚ (D016995/01 - 2012/2508(RPS) - προθεσμία: 11/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και IX, την αντικατάσταση του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2007/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) και για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και XII του κανονισμού (EΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) καθώς και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (D017002/01 - 2012/2510(RPS) - προθεσμία: 12/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 62/2006 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα τηλεματικών εφαρμογών στη μεταφορά φορτίων του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (D017247/02 - 2012/2503(RPS) - προθεσμία: 05/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της μεθυλεννεϋλοκετόνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D017345/02 - 2012/2518(RPS) - προθεσμία: 12/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη καταχώριση του dichlorvos για τον τύπο προϊόντων 18 στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (D017594/01 - 2012/2514(RPS) - προθεσμία: 12/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη καταχώριση του naled για τον τύπο προϊόντων 18 στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (D017613/01 - 2012/2515(RPS) - προθεσμία: 12/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του υδροχλωρικού οξέος ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D017615/02 - 2012/2516(RPS) - προθεσμία: 12/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του εκχυλίσματος αζαδιράχτας ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D017619/02 - 2012/2517(RPS) - προθεσμία: 12/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα (D017639/02 - 2012/2504(RPS) - προθεσμία: 10/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για τον καθορισμό, βάσει της οδηγίας 2006/66/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D017728/01 - 2012/2502(RPS) - προθεσμία: 05/04/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε από τους βουλευτές το ακόλουθο έγγραφο: πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της ιστορικής, οικονομικής, παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των μονοπατιών της Μεσογείου (B7-0002/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

TRAN


13. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Δεκεμβρίου 2011 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok και Carlo Casini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2011 (B7-0003/2012

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom και Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2011 (B7-0004/2012

- Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2011 (B7-0005/2012

- Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2011 (B7-0011/2012

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,σχετικά με τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) για ένα σχέδιο Διεθνούς Συμφωνίας για μια Διεθνή Δημοσιονομική Ένωση (B7-0012/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 16.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2012.


14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Ο Barry Madlener γνωστοποιεί ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2011 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ο Carl Schlyter γνωστοποιεί ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιανουαρίου 2012 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

°
° ° °

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 15ης Δεκεμβρίου 2011, της 16ης Ιανουαρίου 2012 και της 17ης Ιανουαρίου 2012 εγκρίνονται.


15. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ιανουαρίου 2012 (PE 477.709/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να παραταθεί η συνεδρίαση κατά μία ώρα, έως τις 21.00.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτή την πρόταση.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος προτείνει να μετατεθούν οι αιτιολογήσεις ψήφου στην αυριανή συνεδρίαση. Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή.


16.1. Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού από την Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (B7-0001/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0001)

Παρεμβάσεις:

Jean-Pierre Audy, πριν από την ψηφοφορία.


16.2. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Δεκεμβρίου 2011 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2011).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 18 Ιανουαρίου 2012 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2012).

Παρεμβαίνει ο Daniel Cohn-Bendit.

Πριν από την ψηφοφορία παρεμβάλλεται γύρος ομιλητών των πολιτικών ομάδων.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 και B7-0012/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0003/2012

(αντικαθιστά τις B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012 και B7-0011/2012)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0002)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0012/2012 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Elmar Brok, ο οποίος προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4, η οποία κρατείται.


17. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.


18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Piotr Borys γνωστοποιεί ότι η συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά την ψηφοφορία επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B7-0003/2012.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

19. Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει λάβει επτά υποψηφιότητες.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση εδρών, ο Πρόεδρος προτείνει να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Vladko Todorov Panayotov ορίζεται ψηφολέκτης στη θέση της Doris Pack.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.30 για την καταμέτρηση των ψήφων και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

20. Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (συνέχεια)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας.

Ψηφίσαντες:          684

Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια:    15

Έγκυρες ψήφοι:       669

Απόλυτη πλειοψηφία:       335

Έλαβαν κατά φθίνουσα σειρά:

- Astrid Lulling:         297 ψήφους

- Jim Higgins:         284 ψήφους

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   237 ψήφους

- Jiří Maštálka:         232 ψήφους

- Bogusław Liberadzki:         222 ψήφους

- Bill Newton Dunn:         177 ψήφους

- Francesco Enrico Speroni:      106 ψήφους

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται να διεξαχθεί δεύτερος γύρος ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν αποσύρεται καμία υποψηφιότητα.

Προτείνει να διεξαχθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή.

Ο Πρόεδρος εξηγεί τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Διεξάγεται μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου της ψηφοφορίας.

Ψηφίσαντες:       606

Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια:    13

Έγκυρες ψήφοι:       593

Απόλυτη πλειοψηφία:       297

Έλαβαν κατά φθίνουσα σειρά:

- Astrid Lulling:         280 ψήφους

- Jim Higgins:         263 ψήφους

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   234 ψήφους

- Jiří Maštálka:         226 ψήφους

- Bogusław Liberadzki:         209 ψήφους

- Bill Newton Dunn:         170 ψήφους

- Francesco Enrico Speroni:      114 ψήφους

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία και ότι,ως εκ τούτου, απαιτείται να διεξαχθεί τρίτος γύρος ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν αποσύρεται καμία υποψηφιότητα.

Διεξάγεται μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου γύρου της ψηφοφορίας.

Ψηφίσαντες:          613

Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια:    13

Έγκυρες ψήφοι:       600

Απόλυτη πλειοψηφία       301

Έλαβαν κατά φθίνουσα σειρά:

- Astrid Lulling:         273 ψήφους

- Jim Higgins:         254 ψήφους

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   235 ψήφους

- Bogusław Liberadzki:         216 ψήφους

- Jiří Maštálka:         207 ψήφους

- Bill Newton Dunn:         182 ψήφους

- Francesco Enrico Speroni:      104 ψήφους

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά: Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2012)

Οι Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki και Jiří Maštálka ανακηρύσσονται Κοσμήτορες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2, και το άρθρο 16 του Κανονισμού, η σειρά κατάταξης των Κοσμητόρων καθορίζεται από τη σειρά της εκλογής τους.

°
° ° °

Η σύνθεση του νέου Προεδρείου θα κοινοποιηθεί στους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


21. Πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Viktor Orbán (Ούγγρος Πρωθυπουργός).

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Joseph Daul, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Mario Mauro, Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi και Renate Weber.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacek Olgierd Kurski, Philip Claeys, Manfred Weber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, József Szájer επί προσωπικού θέματος σε συνέχεια της παρέμβασης του Manfred Weber, Juan Fernando López Aguilar ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff και Ulrike Lunacek ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του János Áder και Peter van Dalen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mario Borghezio ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sonia Alfano, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Jaroslav Paška, Vytautas Landsbergis, Tanja Fajon, Louis Michel, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvie Guillaume, Mario Mauro, Anna Hedh, Mário David, Birgit Sippel, Krzysztof Lisek, Britta Thomsen, Kinga Gál, Ivailo Kalfin, Giuseppe Gargani, Corina Creţu, Michael Gahler, Iliana Malinova Iotova, Frank Engel, Victor Boştinaru, András Gyürk, Pino Arlacchi και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cornelia Ernst, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Charles Goerens, Boris Zala, Rui Tavares, Mirosław Piotrowski και Carlo Casini.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Nicolai Wammen και Viktor Orbán.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Manfred Weber, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Oreste Rossi, ο οποίος αναφέρεται στη διεξαγωγή της συζήτησης.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


22. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την αλλαγή του κλίματος

Η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Κρίτων Αρσένης, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard.

Η συζήτηση περατώνεται.


23. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Αναδιατύπωση) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Ο Karl-Heinz Florenz παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner και Sophie Auconie.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy και Åsa Westlund.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Karl-Heinz Florenz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2012.


24. Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A7-0336/2011)

Η Christa Klaß παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Miroslav Ouzký, Amalia Sartori, Mario Pirillo και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2012.


25. Ορισμός μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές (προτάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με τους ορισμούς μελών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα γνωστοποιηθεί στους βουλευτές ηλεκτρονικά και θα δημοσιευθεί στην ιστοθέση του Κοινοβουλίου.

Ο οριστικός κατάλογος θα δημοσιευθεί ως παράρτημα στα συνοπτικά πρακτικά της αυριανής συνεδρίασης.

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 στις 10.00.

Ψηφοφορία: Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 στις 12.00.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 477.709/OJJE).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 20.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (Τρίτος γύρος ψηφοφορίας)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka.


Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(Πρώτος γύρος ψηφοφορίας)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee , Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (Δεύτερος γύρος ψηφοφορίας)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Winkler I., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (Τρίτος γύρος ψηφοφορίας)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης , Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Χουντής , Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Δανέλλης , Danjean, Dantin, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας , Duff, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου , Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης , Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά , Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος , Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lechner, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας , Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Παλιαδέλη , Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου , Παπανικολάου , Παπαστάμκος , Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά , Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης , Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη , Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος , Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης , Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Σταυρακάκης , Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς , Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, van Baalen, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου