Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 260kWORD 221k
Keskiviikko 18. tammikuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali
 3.Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma (keskustelu)
 4.Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali (jatkoa)
 5.Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma (jatkoa keskustelulle)
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 11.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 14.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Äänestykset
  
16.1.Pysyvien valiokuntien jäsenten määrä (äänestys)
  
16.2.Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta (äänestys)
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Euroopan parlamentin kvestorien vaali
 20.Euroopan parlamentin kvestorien vaali (jatkoa)
 21.Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys (keskustelu)
 22.Durbanin ilmastonmuutoskonferenssin seuranta (keskustelu)
 23.Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***II (keskustelu)
 24.Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***II (keskustelu)
 25.Nimitykset valiokuntiin (puheenjohtajakokouksen ehdotukset)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali
 Liite 2 - Euroopan parlamentin kvestorien vaali


Puhetta johti
Martin SCHULZ
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali

Puhemies muistutti, että kukaan ehdokkaista ei saanut eilen ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä.

Indrek Tarand käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti vetävänsä pois ehdokkuutensa.

Puheenvuorot: Robert Atkins, Daniel Cohn-Bendit ja Thomas Mann (puhemies muistutti työjärjestyksen 13 artiklan 1 kohdan säännöksistä).

Puhemies ehdotti, että koska ehdokkaita oli yhtä monta kuin täytettäviä paikkoja Indrek Tarandin luovuttua ehdokkuudestaan, varapuhemiesten valinta vahvistetaan suosionosoituksin työjärjestyksen 15 artiklan mukaisesti, minkä jälkeen toimitetaan äänestys varapuhemiesten arvojärjestyksen määrittämiseksi.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Puhemies täsmensi, että Doris Pack toimii ääntenlaskijana Vladko Todorov Panayotovin tilalla.

Äänestys toimitettiin.

(Istunto keskeytettiin klo 9.30 äänten laskemista varten ja sitä jatkettiin klo 10.00.)

Puhetta johti
Martin SCHULZ
puhemies


3. Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma

Licia Ronzulli käytti puheenvuoron.

Helle Thorning-Schmidt (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.


4. Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali (jatkoa)

Puhemies luki ääneen kolmannen äänestyskierroksen tulokset:

- äänestäjien määrä:    672

- tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput:    17

- annetut äänet:      655

(Luettelo äänestyksiin osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa: istunnon pöytäkirja 18.1.2012, liite 1)

Ehdokkaiden saamat äänimäärät järjestyksessä suurimmasta pienimpään:

- Gianni Pittella:   319 ääntä

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 ääntä

- Anni Podimata:    281 ääntä

- Alejo Vidal-Quadras:    269 ääntä

- Georgios Papastamkos:    248 ääntä

- Roberta Angelilli:    246 ääntä

- Othmar Karas:    244 ääntä

- Edward McMillan-Scott:    239 ääntä

- Isabelle Durant:    238 ääntä

- Alexander Alvaro:    235 ääntä

- Rainer Wieland:    230 ääntä

- Oldřich Vlasák:    223 ääntä

- Jacek Protasiewicz:    206 ääntä

- László Surján:    188 ääntä

Edellä mainittujen neljäntoista ehdokkaan valinta Euroopan parlamentin varapuhemiehiksi vahvistettiin suosionosoituksin.

Työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti varapuhemiesten arvojärjestys määräytyy heidän valitsemisjärjestyksensä mukaan.


5. Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, sitoutumaton Barry Madlener, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes ja Mara Bizzotto.

Puhetta johti
Martin SCHULZ
puhemies

Puheenvuorot: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark ja Krišjānis Kariņš.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie ja Frédéric Daerden.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Helle Thorning-Schmidt (neuvoston puheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Parlamentin kokoonpano

Puhemies toivotti tervetulleiksi Maria Auxiliadora Correa Zamoran, Juan Naranjo Escobarin, Daniël van der Stoepin, Ana Mirandan ja Younous Omarjeen (istunnon pöytäkirja 16.1.2012, kohta 3 "Parlamentin kokoonpano").

°
° ° °

Toimivaltaiset Portugalin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Inês Cristina Quintas Zuber on nimitetty parlamentin jäseneksi Ilda Figueiredon tilalle 18. tammikuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Inês Cristina Quintas Zuber osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE- ja GUE/NGL-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

REGI-valiokunta: Younous Omarjee

PETI-valiokunta: Bairbre de Brúnin tilalle Nikolaos Chountis

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Younous Omarjee

Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta: Michael Theurerin tilalle Alexandra Thein

Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta: Andrea Zanonin tilalle Alexandra Thein

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz ja Zbigniew Ziobro ovat liittyneet EFD-ryhmän jäseniksi 29. joulukuuta 2011 alkaen.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoitti tänään keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maanteiden tavarakuljetusten tilastoista (uudelleenlaadittu) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD))


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus (EU), annettu 21.12.2011, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 1569/2007 muuttamisesta - (C(2011)9585) - määräaika: 21.3.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission delegoitu asetus (EU), annettu 21.12.2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta - (C(2011)9591) - määräaika: 21.3.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission delegoitu asetus (EU), annettu 6.1.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen II muuttamisesta niiden tietojen lähteiden ja tietoparametrien osalta, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava - (C(2011)9986) - määräaika: 6.3.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Komission delegoitu asetus (EU), annettu 16.1.2012, rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU (uudelleenlaadittu) täydentämisestä vahvistamalla vertailumenetelmäkehys rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa varten - (C(2011)10050) - määräaika: 16.3.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


11. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (D016983/03 - 2012/2507(RPS) - määräaika: 11/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vetyä ja vety-maakaasuseoksia polttoaineenaan käyttävien moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä päästöjen osalta sekä sähköistä voimalaitetta käyttäviä ajoneuvoja koskevista erityisistä tiedoista, jotka annetaan EY-tyyppihyväksyntää varten käytettävässä ilmoituslomakkeessa (D016995/01 - 2012/2508(RPS) - määräaika: 11/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) liitteen I ja IX muuttamisesta ja liitteen VIII korvaamisesta sekä moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteiden I ja XII muuttamisesta (D017002/01 - 2012/2510(RPS) - määräaika: 12/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 62/2006 muuttamisesta (D017247/02 - 2012/2503(RPS) - määräaika: 05/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta metyylinonyyliketonin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (D017345/02 - 2012/2518(RPS) - määräaika: 12/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös tuotetyypissä 18 käytetyn diklorvossin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (D017594/01 - 2012/2514(RPS) - määräaika: 12/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös tuotetyypissä 18 käytetyn naledin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (D017613/01 - 2012/2515(RPS) - määräaika: 12/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta suolahapon lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (D017615/02 - 2012/2516(RPS) - määräaika: 12/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta margosa-uutteen lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (D017619/02 - 2012/2517(RPS) - määräaika: 12/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös rautatiejärjestelmän yhteisten turvallisuustavoitteiden toisesta erästä (D017639/02 - 2012/2504(RPS) - määräaika: 10/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisten käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätystehokkuuksien laskemista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D017728/01 - 2012/2502(RPS) - määräaika: 05/04/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu jäseniltä: päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 120 artikla)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Välimeren alueen karjateiden historiallisen, taloudellisen, tuotannollisen ja kulttuuriperinnön suojelemisesta (B7-0002/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

TRAN


13. Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta

Keskustelu käytiin 13. joulukuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 13.12.2011, kohta 5).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok ja Carlo Casini PPE-ryhmän puolesta 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B7-0003/2012)

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B7-0004/2012)

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B7-0005/2012)

- Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B7-0011/2012)

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta finanssivakausunionia koskevan kansainvälisen sopimuksen luonnosta käsitelleen Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.–9. joulukuuta 2011) päätelmistä (B7-0012/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2012, kohta 16.2.


14. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

Barry Madlener on ilmoittanut olleensa läsnä 1. joulukuuta 2011 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Carl Schlyter on ilmoittanut olleensa läsnä 16. tammikuuta 2012 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

°
° ° °

15. joulukuuta 2011, 16. tammikuuta 2012 ja 17. tammikuuta 2012 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


15. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Tammikuun 2012 (PE 477.709/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Keskiviikko

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että istuntoa pidennetään klo 20.00:stä klo 21.00:een saakka.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


16. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puhemies ehdotti, että äänestysselitykset annetaan huomenna. Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.


16.1. Pysyvien valiokuntien jäsenten määrä (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 183 artiklan mukaisesti esittämä ehdotus puheenjohtajakokouksen päätökseksi pysyvien valiokuntien jäsenmääristä (B7-0001/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0001)

Puheenvuorot:

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


16.2. Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta (äänestys)

Keskustelu käytiin 13. joulukuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 13.12.2011, kohta 5).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 18. tammikuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 18.1.2012, kohta 13).

Daniel Cohn-Bendit käytti puheenvuoron.

Äänestystä edelsivät poliittisten ryhmien puheenvuorot.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Andreas Mölzer.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Päätöslauselmaesitykset B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 ja B7-0012/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0003/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012 ja B7-0011/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta;

- Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta;

- Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta;

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0002)

(Päätöslauselmaesitys B7-0012/2012 raukesi.)

Puheenvuorot:

Elmar Brok esitti 4 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


17. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.


18. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Piotr Borys ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä yhteisestä päätöslauselmaesityksestä RC-B7-0003/2012.


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

19. Euroopan parlamentin kvestorien vaali

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa ilmoitukset seitsemän jäsenen ehdokkuudesta.

Koska ehdokkaiden määrä oli suurempi kuin täytettävien paikkojen määrä, puhemies ehdotti, että kvestorit valitaan salaisessa äänestyksessä työjärjestyksen 16 artiklan mukaisesti.

Puhemies täsmensi, että Vladko Todorov Panayotov korvaa Doris Packin ääntenlaskijana.

Äänestys toimitettiin.

(Istunto keskeytettiin klo 13.30 äänten laskemista varten ja sitä jatkettiin klo 15.00.)


Puhetta johti
Martin SCHULZ
puhemies

20. Euroopan parlamentin kvestorien vaali (jatkoa)

Puhemies luki ääneen ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset.

- äänestäjien määrä:    684

- tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput:    15

- annetut äänet:       669

- ehdoton enemmistö:       335

Ehdokkaiden saamat äänimäärät järjestyksessä suurimmasta pienimpään:

- Astrid Lulling:         297 ääntä

- Jim Higgins:         284 ääntä

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   237 ääntä

- Jiří Maštálka:         232 ääntä

- Bogusław Liberadzki:         222 ääntä

- Bill Newton Dunn:         177 ääntä

- Francesco Enrico Speroni:      106 ääntä

Puhemies totesi, että kukaan ehdokkaista ei saanut ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, joten tarvitaan toinen äänestyskierros.

Puhemies totesi, että kukaan ehdokkaista ei peruuttanut ehdokkuuttaan.

Hän ehdotti koneäänestystä. Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.

Puhemies täsmensi äänestysmenettelyä.

Äänestys toimitettiin salaisena koneäänestyksenä.

Puhemies luki ääneen toisen äänestyskierroksen tulokset.

- äänestäjien määrä:       606

- tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput:    13

- annetut äänet:       593

- ehdoton enemmistö:       297

Ehdokkaiden saamat äänimäärät järjestyksessä suurimmasta pienimpään:

- Astrid Lulling:         280 ääntä

- Jim Higgins:         263 ääntä

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   234 ääntä

- Jiří Maštálka:         226 ääntä

- Bogusław Liberadzki:         209 ääntä

- Bill Newton Dunn:         170 ääntä

- Francesco Enrico Speroni:      114 ääntä

Puhemies totesi, että kukaan ehdokkaista ei saanut ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, joten tarvitaan kolmas äänestyskierros.

Puhemies totesi, että kukaan ehdokkaista ei peruuttanut ehdokkuuttaan.

Äänestys toimitettiin salaisena koneäänestyksenä.

Puhemies luki ääneen kolmannen äänestyskierroksen tulokset.

- äänestäjien määrä:       613

- tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput:    13

- annetut äänet:       600

- ehdoton enemmistö:       301

Ehdokkaiden saamat äänimäärät järjestyksessä suurimmasta pienimpään:

- Astrid Lulling:         273 ääntä

- Jim Higgins:         254 ääntä

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   235 ääntä

- Bogusław Liberadzki:         216 ääntä

- Jiří Maštálka:         207 ääntä

- Bill Newton Dunn:         182 ääntä

- Francesco Enrico Speroni:      104 ääntä

(Luettelo äänestyksiin osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa: istunnon pöytäkirja 18.1.2012, liite 2)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki ja Jiří Maštálka julistettiin Euroopan parlamentin kvestoreiksi.

Työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan mukaisesti kvestorien arvojärjestys määräytyy heidän valitsemisjärjestyksensä mukaan.

°
° ° °

Uuden puhemiehistön kokoonpano ilmoitetaan Euroopan unionin toimielinten puheenjohtajille/presidenteille.


21. Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys

Nicolai Wammen (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Viktor Orbán (Unkarin pääministeri) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joseph Daul, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mario Mauro, Lajos Bokros ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi ja Renate Weber.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, Kyriacos Triantaphyllides, Jacek Olgierd Kurski, Philip Claeys, Manfred Weber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, József Szájer antaakseen henkilökohtaisen lausuman Manfred Weberin esittämien lausumien johdosta, Juan Fernando López Aguilar joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff ja Ulrike Lunacek joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla János Áder ja Peter van Dalen.

Puhetta johti
Martin SCHULZ
puhemies

Puheenvuorot: Mario Borghezio joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sonia Alfano, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Jaroslav Paška, Vytautas Landsbergis, Tanja Fajon, Louis Michel, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvie Guillaume, Mario Mauro, Anna Hedh, Mário David, Birgit Sippel, Krzysztof Lisek, Britta Thomsen, Kinga Gál, Ivailo Kalfin, Giuseppe Gargani, Corina Creţu, Michael Gahler, Iliana Malinova Iotova, Frank Engel, Victor Boştinaru, András Gyürk, Pino Arlacchi ja Kyriacos Triantaphyllides.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cornelia Ernst, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Charles Goerens, Boris Zala, Rui Tavares, Mirosław Piotrowski ja Carlo Casini.

Puheenvuorot: Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja), Nicolai Wammen ja Viktor Orbán.

Puheenvuorot: Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Manfred Weber, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta ja Oreste Rossi, joka käytti puheenvuoron keskustelun etenemisestä.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


22. Durbanin ilmastonmuutoskonferenssin seuranta (keskustelu)

Komission julkilausuma: Durbanin ilmastonmuutoskonferenssin seuranta

Connie Hedegaard (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho ja Seán Kelly.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr ja Eija-Riitta Korhola.

Connie Hedegaard käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


23. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Vladko Todorov Panayotov ALDE-ryhmän puolesta, Michail Tremopoulos Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner ja Sophie Auconie.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy ja Åsa Westlund.

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Karl-Heinz Florenz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2012, kohta 10.8.


24. Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoille ja niiden käytöstä [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christa Klaß (A7-0336/2011)

Christa Klaß esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Miroslav Ouzký, Amalia Sartori, Mario Pirillo ja Struan Stevenson.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik ja Jaroslav Paška.

Janez Potočnik käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2012, kohta 10.9.


25. Nimitykset valiokuntiin (puheenjohtajakokouksen ehdotukset)

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokouksen ehdotus nimityksistä parlamentin valiokuntiin lähetetään jäsenille sähköpostitse ja se julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.

Lopullinen luettelo on huomisen pöytäkirjan liitteenä.

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika: torstai 19. tammikuuta 2012 klo 10.00.

Äänestys: torstai 19. tammikuuta 2012 klo 12.00.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 477.709/OJJE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 20.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali

EUROOPAN PARLAMENTIN VARAPUHEMIESTEN VAALI (kolmas äänestyskierros)

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka.


Liite 2 - Euroopan parlamentin kvestorien vaali

EUROOPAN PARLAMENTIN KVESTORIEN VAALI (ensimmäinen äänestyskierros)

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee , Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

EUROOPAN PARLAMENTIN KVESTORIEN VAALI (toinen äänestyskierros)

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Winkler I., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

EUROOPAN PARLAMENTIN KVESTORIEN VAALI (kolmas äänestyskierros)

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lechner, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, van Baalen, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö