Rodyklė 
Protokolas
PDF 266kWORD 244k
Trečiadienis, 2012 m. sausio 18 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai
 3.Danijos pirmininkavimo programa (diskusijos)
 4.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai (tęsinys)
 5.Danijos pirmininkavimo programa (diskusijų tęsinys)
 6.Parlamento sudėtis
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Frakcijų sudėtis
 9.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 11.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 12.Gauti dokumentai
 13.Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) dėl tarptautinio susitarimo dėl Fiskalinio stabilumo sąjungos projekto (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 14.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 15.Darbų programa
 16.Balsuoti skirtas laikas
  
16.1.Nuolatinių komitetų narių skaičiaus (balsavimas)
  
16.2.Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) dėl tarptautinio susitarimo dėl Fiskalinio stabilumo sąjungos projekto (balsavimas)
 17.Paaiškinimai dėl balsavimo
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 19.Europos Parlamento kvestorių rinkimai
 20.Europos Parlamento kvestorių rinkimai (tęsinys)
 21.Pastarojo meto politiniai įvykiai Vengrijoje (diskusijos)
 22.Tolesni veiksmai po Durbane vykusios klimato kaitos konferencijos (diskusijos)
 23.Elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***II (diskusijos)
 24.Biocidų tiekimas rinkai ir jų naudojimas ***II (diskusijos)
 25.Skyrimas į komitetus (Pirmininkų sueigos pasiūlymaI)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai
 2 priedas. Europos Parlamento kvestorių rinkimai


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

Pirmininkas priminė, kad vakar nei vienas kandidatas nesurinko absoliučios balsavusiųjų balsų daugumos.

Kalbėjo Indrek Tarand, jis pranešė, kad atsiima savo kandidatūrą.

Kalbėjo: Robert Atkins, Daniel Cohn-Bendit ir Thomas Mann (Pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnio 1 dalies nuostatas).

Kadangi Indrek Tarand atsiėmus kandidatūrą kandidatų skaičius neviršija vietų skaičiaus, Pirmininkas pasiūlė pagal Darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnį pirmininko pavaduotojus išrinkti balsu pritarus ir balsavimu nustatyti pirmininko pavaduotojų eilės tvarką.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Pirmininkas informavo, kad Doris Pack tampa balsų skaičiuotoja vietoj Vladko Todorov Panayotov.

Įvyko balsavimas.

(Posėdis sustabdytas 9.30 val. balsams suskaičiuoti ir pratęstas 10.00 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


3. Danijos pirmininkavimo programa (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Danijos pirmininkavimo programa

Kalbėjo Licia Ronzulli.

Helle Thorning-Schmidt (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.


4. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai (tęsinys)

Pirmininkas perskaitė trečiojo balsavimo rezultatus:

- balsavusių Parlamento narių skaičius : 672

- tušti arba sugadinti biuleteniai:    17

- balsavusių narių balsai :     655

(Balsavusiųjų sąrašas pridedamas prie šio posėdžio protokolo: priedas 1 protokolo 18.1.2012)

Gauti balsai mažėjančia tvarka:

- Gianni Pittella:   319 balsų

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 balsai

- Anni Podimata:    281 balsas

- Alejo Vidal-Quadras:    269 balsai

-Georgios Papastamkos:    248 balsai

- Roberta Angelilli:    246 balsai

- Othmar Karas:    244 balsai

- Edward McMillan-Scott:    239 balsai

- Isabelle Durant:    238 balsai

- Alexander Alvaro:    235 balsai

- Rainer Wieland:    230 balsų

- Oldřich Vlasák:    223 balsai

- Jacek Protasiewicz:    206 balsai

- László Surján:    188 balsai

Visi keturiolika kandidatų balsu pritarus išrinkti Europos Parlamento pirmininko pavaduotojais.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnio 2 dalį pirmininko pavaduotojų eiliškumas nustatytas pagal jų vietą pagal balsavimo rezultatus.


5. Danijos pirmininkavimo programa (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Danijos pirmininkavimo programa

José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, Morten Messerschmidt EFD frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nicole Sinclaire pateiktą klausimą, Barry Madlener, nepriklausomas Parlamento narys, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes ir Mara Bizzotto.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark ir Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie ir Frédéric Daerden.

Kalbėjo: José Manuel Barroso ir Helle Thorning-Schmidt (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.


6. Parlamento sudėtis

Pirmininkas pasveikino Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda ir Younous Omarjee (punktas 3 protokolo 16.1.2012 „Parlamento sudėtis“)

°
° ° °

Kompetentingos Portugalijos valdžios institucijos pranešė apie Inês Cristina Quintas Zuber, kuri pakeis Ilda Figueiredo, išrinkimą Parlamento nare nuo 2012 m. sausio 18 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Inês Cristina Quintas Zuber įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ALDE ir GUE/NGL frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

REGI komitetas: Younous Omarjee

PETI komitetas: Nikolaos Chountis vietoj Bairbre de Brún

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Younous Omarjee

Delegacija ryšiams su Izraeliu: Alexandra Thein vietoj Michael Theurer

Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis: Alexandra Thein vietoj Andrea Zanoni

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


8. Frakcijų sudėtis

Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz ir Zbigniew Ziobro nuo 2011 m. gruodžio 29 d. prisijungė prie EFD frakcijos.


9. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku šiandien, trečiadienį, pasirašė šį teisės aktą, priimtą pagal įprastą teisėkūros procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų (nauja redakcija) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD))


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotų aktų projektai:

- 2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr.1569/2007, nustatantis trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų taikomų apskaitos standartų lygiavertiškumo nustatymo mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB - - (C(2011)9585) - terminas : 21.03.2012
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- 2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl elementų, susijusių su prospektais ir reklama - (C(2011)9591) - terminas : 21.03.2012
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- 2012 m. sausio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo nuostatos dėl duomenų šaltinio ir duomenų parametrų, kuriuos turi pateikti valstybės narės - (C(2011)9986) - terminas: 06.03.2012
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė : ITRE

- 2012 m. sausio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija), nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalaus pastatams ir pastato dalims taikomų minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygio skaičiavimo lyginamosios metodikos principus - (C(2011)10050) - terminas: 16.03.2012
perduota atsakingam komitetui: ITRE


11. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2007 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 nuostatos dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio (Euro 6) (D016983/03 - 2012/2507(RPS) - terminas: 11/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- XXX Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 692/2008 nuostatos dėl vandeniliu ir vandenilio ir gamtinių dujų mišiniais varomų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, ir specialios informacijos apie transporto priemones, kuriose įrengta elektros pavara, pateikimo informaciniame dokumente, suteikiant EB tipo patvirtinimą (D016995/01 - 2012/2508(RPS) - terminas: 11/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- XXX Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiami Direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus ( Pagrindų direktyvos), I ir IX priedai, pakeičiamas VIII priedas ir iš dalies keičiami Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinančio ir iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, I ir XII priedai (D017002/01 - 2012/2510(RPS) - terminas: 12/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 62/2006 dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemio techninių sąveikos specifikacijų (D017247/02 - 2012/2503(RPS) - terminas: 05/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą metilnonilketoną (D017345/02 - 2012/2518(RPS) - terminas: 12/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl dichlorvoso, skirto naudoti 18-to tipo produktuose, neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedą (D017594/01 - 2012/2514(RPS) - terminas: 12/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl naledo, skirto naudoti 18-to tipo produktuose, neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedą (D017613/01 - 2012/2515(RPS) - terminas: 12/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą druskos rūgštį (D017615/02 - 2012/2516(RPS) - terminas: 12/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- XXX Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą indinio nimbamedžio ekstraktą (D017619/02 - 2012/2517(RPS) - terminas: 12/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl antrojo geležinkelių sistemos bendrųjų saugos tikslų rinkinio (D017639/02 - 2012/2504(RPS) - terminas: 10/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės (Tekstas svarbus EEE) (D017728/01 - 2012/2502(RPS) - terminas: 05/04/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI


12. Gauti dokumentai

Gautas šis Parlamento narių dokumentas: pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Viduržemio jūros regiono gyvulių takų istorinio, ekonominio, gamybos ir kultūrinio paveldo apsaugos (B7-0002/2012)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

TRAN


13. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) dėl tarptautinio susitarimo dėl Fiskalinio stabilumo sąjungos projekto (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) dėl tarptautinio susitarimo dėl Fiskalinio stabilumo sąjungos projekto

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. gruodžio 13 d. (punktas 5 protokolo 13.12.2011).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok ir Carlo Casini PPE frakcijos vardu – dėl Europos Vadovų Tarybos 2011 m. gruodžio 8–9 d. susitikimo (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom ir Udo Bullmann S&D frakcijos vardu – dėl Europos Vadovų Tarybos 2011 m. gruodžio 8–9 d. susitikimo (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos Vadovų Tarybos 2011 m. gruodžio 8–9 d. susitikimo (B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu dėl Europos Vadovų Tarybos 2011 m. gruodžio 8–9 d. susitikimo (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2011 m. gruodžio 8 ir 9 d.) išvadų dėl tarptautinio susitarimo dėl fiskalinio stabilumo sąjungos projekto (B7-0012/2012).

Balsavimas: punktas 16.2 protokolo 18.1.2012.


14. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

Barry Madlener pranešė, kad jis dalyvavo 2011 m. gruodžio 1 d. posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

Carl Schlyter pranešė, kad jis dalyvavo 2012 m. sausio 16 d. posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

°
° ° °

2011 m. gruodžio 15 d., 2012 m. sausio 16 ir 2012 m. sausio 17 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


15. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2012 m. sausio mėn. (PE 477.709/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Trečiadienis

Pritarus frakcijoms, Pirmininkas pasiūlė posėdį nuo 20.00 val. pratęsti iki 21.00 val..

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


16. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Pirmininkas pasiūlė, kad balsavimo paaiškinimai vyktų rytoj. Parlamentas patvirtino šį pasiūlymą.


16.1. Nuolatinių komitetų narių skaičiaus (balsavimas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį Pirmininkų sueiga pateikė pasiūlymą dėl sprendimo dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus (B7-0001/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0001)

Kalbėjo:

Jean-Pierre Audy, prieš balsavimą.


16.2. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) dėl tarptautinio susitarimo dėl Fiskalinio stabilumo sąjungos projekto (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. gruodžio 13 d. (punktas 5 protokolo 13.12.2011).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. sausio 18 d. (punktas 13 protokolo 18.1.2012).

Kalbėjo Daniel Cohn-Bendit.

Prieš balsavimą kalbėjo frakcijų atstovai.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, ir Andreas Mölzer, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 ir B7-0012/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0003/2012

(keičiama B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012 ir B7-0011/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

- Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

- Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu;

- Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu;

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu;

Priimta (P7_TA(2012)0002)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0012/2012 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Elmar Brok, jis pasiūlė žodinį 4 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.


17. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.


18. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Piotr Borys informavo, kad balsuojant dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B7-0003/2012 neveikė jo balsavimo pultas.


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

19. Europos Parlamento kvestorių rinkimai

Pirmininkas paskelbė, kad gavo septynias kandidatūras.

Kadangi kandidatų skaičius viršija vietų skaičių, Pirmininkas pasiūlė kvestorius išrinkti slaptu balsavimu pagal Darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnį.

Pirmininkas patikslino, kad Vladko Todorov Panayotov pakeitė Doris Pack kaip balsų skaičiuotojas.

Įvyko balsavimas.

(Posėdis sustabdytas 13.30 balsams suskaičiuoti val. ir atnaujintas 15.00 val.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

20. Europos Parlamento kvestorių rinkimai (tęsinys)

Pirmininkas perskaitė pirmojo balsavimo rezultatus.

balsavusių Parlamento narių skaičius: 684

tušti arba sugadinti biuleteniai:    15

balsavusių narių balsai:       669

absoliuti balsų dauguma:       335

Gauti balsai mažėjančia tvarka:

- Astrid Lulling:      297 balsai

- Jim Higgins:      284 balsai

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:237 balsai

- Jiří Maštálka:      232 balsai

- Bogusław Liberadzki:      222 balsai

- Bill Newton Dunn:      177 balsai

- Francesco Enrico Speroni:   106 balsai

Pirmininkas pažymėjo, kad nei vienas kandidatas nesurinko absoliučios daugumos ir kad reikia surengti antrą rinkimų turą.

Pirmininkas pažymėjo, kad niekas neatsiėmė savo kandidatūros.

Jis pasiūlė balsuoti elektroniniu balsavimu. Parlamentas pasiūlymui pritarė.

Pirmininkas paaiškino balsavimo procedūrą.

Įvyko slaptas elektroninis balsavimas.

Pirmininkas perskaitė antrojo balsavimo rezultatus:

balsavusių Parlamento narių skaičius:       606

tušti arba sugadinti biuleteniai:       13

balsavusių narių balsai:          593

absoliuti balsų dauguma:          297

Gauti balsai mažėjančia tvarka:

- Astrid Lulling:      280 balsų

- Jim Higgins:      263 balsai

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:234 balsai

- Jiří Maštálka:      226 balsai

- Bogusław Liberadzki:      209 balsai

- Bill Newton Dunn:      170 balsų

- Francesco Enrico Speroni:   114 balsų

Pirmininkas pažymėjo, kad nei vienas kandidatas nesurinko absoliučios daugumos ir kad reikia surengti trečią rinkimų turą.

Pirmininkas pažymėjo, kad niekas neatsiėmė savo kandidatūros.

Įvyko slaptas elektroninis balsavimas.

Pirmininkas perskaitė trečiojo balsavimo rezultatus:

balsavusių Parlamento narių skaičius:       613

tušti arba sugadinti biuleteniai:       13

balsavusių narių balsai:          600

absoliuti balsų dauguma:          301

Gauti balsai mažėjančia tvarka:

- Astrid Lulling:      273 balsai

- Jim Higgins:      254 balsai

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:235 balsai

- Bogusław Liberadzki:      216 balsų

- Jiří Maštálka:      207 balsai

- Bill Newton Dunn:      182 balsai

- Francesco Enrico Speroni:   104 balsai

(Balsavusiųjų sąrašas pridedamas prie protokolo: priedas 2 protokolo 18.1.2012)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki ir Jiří Maštálka paskelbti Europos Parlamento kvestoriais.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnį eiliškumą lemia jų vieta pagal balsavimo rezultatus.

°
° ° °

Apie naują Biuro sudėtį bus pranešta Europos Sąjungos institucijų pirmininkams.


21. Pastarojo meto politiniai įvykiai Vengrijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pastarojo meto politiniai įvykiai Vengrijoje

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Viktor Orbán (Vengrijos ministras pirmininkas).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Joseph Daul pateiktą klausimą, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją Mario Mauro kortelę pateiktą klausimą, Lajos Bokros ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu, Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi ir Renate Weber.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, Kyriacos Triantaphyllides, Jacek Olgierd Kurski, Philip Claeys, Manfred Weber, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff pateiktą klausimą, József Szájer kalbėjo asmeniniu klausimu po Manfred Weber kalbos, Juan Fernando López Aguilar jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Alvaro, pateiktą klausimą Alexander Graf Lambsdorff ir Ulrike Lunacek, ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę János Áder ir Peter van Dalen pateiktus klausimus.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo: Mario Borghezio, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą, Sonia Alfano, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Jaroslav Paška, Vytautas Landsbergis, Tanja Fajon, Louis Michel, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvie Guillaume, Mario Mauro, Anna Hedh, Mário David, Birgit Sippel, Krzysztof Lisek, Britta Thomsen, Kinga Gál, Ivailo Kalfin, Giuseppe Gargani, Corina Creţu, Michael Gahler, Iliana Malinova Iotova, Frank Engel, Victor Boştinaru, András Gyürk, Pino Arlacchi ir Kyriacos Triantaphyllides.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cornelia Ernst, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Charles Goerens, Boris Zala, Rui Tavares, Mirosław Piotrowski ir Carlo Casini.

Kalbėjo: Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja), Nicolai Wammen ir Viktor Orbán.

Kalbėjo: Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Manfred Weber pateiktą klausimą, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Joseph Daul PPE frakcijos vardu ir Oreste Rossi, pastarasis kalbėjo dėl diskusijų eigos.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesio sesija.


22. Tolesni veiksmai po Durbane vykusios klimato kaitos konferencijos (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Tolesni veiksmai po Durbane vykusios klimato kaitos konferencijos

Connie Hedegaard (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Francisco Sosa Wagner , nepriklausomas Parlamento narys, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo Connie Hedegaard.

Diskusijos baigtos.


23. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Vladko Todorov Panayotov ALDE frakcijos vardu, Michail Tremopoulos Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner ir Sophie Auconie.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy ir Åsa Westlund.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Karl-Heinz Florenz.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.8 protokolo 19.1.2012.


24. Biocidų tiekimas rinkai ir jų naudojimas ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl biocidų tiekimo rinkai ir jų naudojimo [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Christa Klaß (A7-0336/2011)

Christa Klaß pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Dan Jørgensen S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Miroslav Ouzký, Amalia Sartori, Mario Pirillo ir Struan Stevenson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Janez Potočnik.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.9 protokolo 19.1.2012.


25. Skyrimas į komitetus (Pirmininkų sueigos pasiūlymaI)

Pirmininkė pažymėjo, kad apie Pirmininkų sueigos pasiūlymą dėl skyrimo į Parlamento komitetus Parlamento nariams bus pranešta elektroniniu būdu ir šis pasiūlymas bus paskelbtas Parlamento tinklalapyje.

Galutinis sąrašas bus pateiktas rytdienos protokolo priede.

Pakeitimų pateikimo terminas: 2012 m. sausio 19 d., ketvirtadienis, 10.00 val.

Balsavimas: 2012 m. sausio 19 d., ketvirtadienis, 12.00 val.


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 477.709/OJJE).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.50 val.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


1 priedas. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKO PAVADUOTOJŲ RINKIMAI (trečiasis balsavimas)

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka.


2 priedas. Europos Parlamento kvestorių rinkimai

EUROPOS PARLAMENTO KVESTORIŲ RINKIMAI (pirmasis balsavimas)

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee , Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

EUROPOS PARLAMENTO KVESTORIŲ RINKIMAI (antrasis balsavimas)

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Winkler I., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

EUROPOS PARLAMENTO KVESTORIŲ RINKIMAI (trečiasis balsavimas)

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lechner, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, van Baalen, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika