Indekss 
Protokols
PDF 267kWORD 244k
Trešdiena, 2012. gada 18. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas
 3.Dānijas prezidentūras programma (debates)
 4.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas (turpinājums)
 5.Dānijas prezidentūras programma (debašu turpinājums)
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Politisko grupu sastāvs
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 11.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 14.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 15.Darba kārtība
 16.Balsošanas laiks
  
16.1.Pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs (balsošana)
  
16.2.Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību (balsošana)
 17.Balsojuma skaidrojumi
 18.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 19.Eiropas Parlamenta kvestoru vēlēšanas
 20.Eiropas Parlamenta kvestoru vēlēšanas (turpinājums)
 21.Nesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā (debates)
 22.Durbanas klimata pārmaiņu konference — turpmākie pasākumi (debates)
 23.Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***II (debates)
 24.Biocīdo produktu laišana tirgū un lietošana ***II (debates)
 25.Parlamenta komiteju locekļu iecelšana (Priekšsēdētāju konferences priekšlikumi)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas
 2. pielikums. Eiropas Parlamenta kvestoru vēlēšanas


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

Sēdes vadītājs atgādināja, ka iepriekšējā dienā neviens kandidāts nav ieguvis absolūto nodoto balsu vairākumu.

Uzstājās Indrek Tarand, darot zināmu, ka atsauc savu kandidatūru.

Uzstājās Robert Atkins, Daniel Cohn-Bendit un Thomas Mann (sēdes vadītājs atgādināja Reglamenta 13. panta 1. punkta noteikumus).

Tā kā pēc tam, kad Indrek Tarand bija atsaucis savu kandidatūru, kandidātu skaits vairs nepārsniedza brīvo vietu skaitu, sēdes vadītājs ierosināja priekšsēdētāja vietniekus ievēlēt ar aklamāciju saskaņā ar Reglamenta 15. pantu un pēc tam pāriet pie balsu skaitīšanas, lai noteiktu priekšsēdētāja vietnieku vecākuma kārtību.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Sēdes vadītājs norādīja, ka Vladko Todorov Panayotov vietā par balsu skaitītāju kļuvusi Doris Pack.

Sākās balsošana.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.30, lai saskaitītu balsis, un atsākta plkst. 10.00.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


3. Dānijas prezidentūras programma (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Dānijas prezidentūras programma.

Uzstājās Licia Ronzulli.

Helle Thorning-Schmidt (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.


4. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas (turpinājums)

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas trešās kārtas rezultātus.

- Balsotāju skaits:          672

- Neaizpildītas vai nederīgas vēlēšanu zīmes:   17

- Nodoto balsu skaits:    655

(Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam: 2012. gada 18. janvāra protokola 1. pielikums.)

Iegūto balsu skaits dilstošā secībā:

- Gianni Pittella:   319 balsis

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 balsis

- Anni Podimata:    281 balss

- Alejo Vidal-Quadras:    269 balsis

-Georgios Papastamkos:    248 balsis

- Roberta Angelilli:    246 balsis

- Othmar Karas:    244 balsis

- Edward McMillan-Scott:    239 balsis

- Isabelle Durant:    238 balsis

- Alexander Alvaro:    235 balsis

- Rainer Wieland:    230 balsis

- Oldřich Vlasák:    223 balsis

- Jacek Protasiewicz:    206 balsis

- László Surján:    188 balsis

Šie četrpadsmit kandidāti par priekšsēdētāja vietniekiem tika ievēlēti ar aklamāciju.

Saskaņā ar Reglamenta 15. panta 2. punktu priekšsēdētāja vietnieku vecākuma kārtību nosaka par viņiem nodoto balsu skaits.


5. Dānijas prezidentūras programma (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Dānijas prezidentūras programma.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā, Morten Messerschmidt EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicole Sinclaire, Barry Madlener, pie grupām nepiederošs deputāts, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes un Mara Bizzotto.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark un Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie un Frédéric Daerden.

Uzstājās José Manuel Barroso un Helle Thorning-Schmidt (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

Debates tika slēgtas.


6. Parlamenta sastāvs

Sēdes vadītājs sveica jaunos Parlamenta deputātus Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda un Younous Omarjee (2012. gada 16. janvāra protokola 3. punkts “Parlamenta sastāvs”).

°
° ° °

Portugāles kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Inês Cristina Quintas Zuber ir iecelta par Parlamenta deputāti Ilda Figueiredo vietā, sākot ar 2012. gada 18. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Inês Cristina Quintas Zuber pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ALDE grupas un GUE/NGL grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

REGI komiteja: Younous Omarjee.

PETI komiteja: Nikolaos Chountis aizstāj Bairbre de Brún.

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Younous Omarjee.

Delegācija attiecībām ar Izraēlu: Alexandra Thein aizstāj Michael Theurer.

Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm: Alexandra Thein aizstāj Andrea Zanoni.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


8. Politisko grupu sastāvs

Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz un Zbigniew Ziobro ir pievienojušies EFD grupai, sākot ar 2011. gada 29. decembri.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju šodien (trešdien) ir parakstījis turpmāk minēto saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu (Reglamenta 74. pants).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem (pārstrādāta redakcija) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD)).


10. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas 2011. gada 21. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. .../..., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1569/2007, ar ko izveido mehānismu, kā nosaka līdzvērtību grāmatvedības standartiem, kurus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/71/EK un 2004/109/EK piemēro trešo valstu vērtspapīru emitenti – (C(2011)9585) – termiņš: 21.03.2012.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas 2011. gada 21. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. .../..., ar ko groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz elementiem, kas saistīti ar prospektiem un reklāmu – (C(2011)9591) – termiņš: 21.03.2012.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas 2012. gada 6. janvāra Deleģētā regula (ES) Nr. .../..., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu attiecībā uz datu avotu un datu parametriem, kas jāpaziņo dalībvalstīm – (C(2011)9986) – termiņš: 06.03.2012.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE

- Komisijas 2012. gada 16. janvāra Deleģētā regula (ES) Nr. .../..., ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija), nosakot salīdzinošās metodoloģijas sistēmu izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanai ēkām un būves elementiem – (C(2011)10050) – termiņš: 16.03.2012.
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE


11. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (D016983/03 - 2012/2507(RPS) - termiņš: 11/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas XXX Regula (ES) Nr. …/.., ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām mehāniskiem transportlīdzekļiem, kuros kā degvielu izmanto ūdeņradi un ūdeņraža un dabasgāzes maisījumus, saistībā ar emisijām un attiecībā uz konkrētas informācijas iekļaušanu saistībā ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko spēka piedziņas bloku, informācijas dokumentā transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam (D016995/01 - 2012/2508(RPS) - termiņš: 11/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas XXX Regula (ES) Nr. …/.., ar kuru groza I un IX pielikumu, aizstāj VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva), un labo I un XII pielikumu Komisijas Regulā (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6 ) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (D017002/01 - 2012/2510(RPS) - termiņš: 12/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas regula, ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 62/2006 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (D017247/02 - 2012/2503(RPS) - termiņš: 05/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas Direktīva …/…/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metilnonilketonu (D017345/02 - 2012/2518(RPS) - termiņš: 12/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par izmantošanai 18. veida produktos paredzētā dihlorvosa neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (D017594/01 - 2012/2514(RPS) - termiņš: 12/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par izmantošanai 18. veida produktos paredzētā naleda neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (D017613/01 - 2012/2515(RPS) - termiņš: 12/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas Direktīva …/…/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sālsskābi (D017615/02 - 2012/2516(RPS) - termiņš: 12/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas Direktīva …/…/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu margozas ekstraktu (D017619/02 - 2012/2517(RPS) - termiņš: 12/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par dzelzceļa sistēmas kopīgo drošības mērķu otro kopumu (D017639/02 - 2012/2504(RPS) - termiņš: 10/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.., ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesu pārstrādes mērķlielumu aprēķināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (D017728/01 - 2012/2502(RPS) - termiņš: 05/04/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


12. Dokumentu iesniegšana

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minēto dokumentu. Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 120. pants)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par vasaras ganību taku vēsturiskā, kultūras, ekonomiskā un ražošanas mantojuma aizsardzību Vidusjūras baseinā (B7-0002/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

TRAN


13. Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību.

Debates notika 2011. gada 13. decembrī (2011. gada 13. decembra protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok un Carlo Casini PPE grupas vārdā – par Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmi (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom un Udo Bullmann S&D grupas vārdā – par Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmi (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā – par Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmi (B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā – par Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmi (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā – par Eiropadomes sanāksmes (2011. gada 8.–9. decembrī) secinājumiem attiecībā uz starptautiska nolīguma projektu par fiskālās stabilitātes savienību (B7-0012/2012).

Balsojums: 2012. gada 18. janvāra protokola 16.2. punkts.


14. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

Barry Madlener ir informējis, ka viņš bija klāt 2011. gada 1. decembra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Carl Schlyter ir informējis, ka viņš bija klāt 2012. gada 16. janvāra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

°
° ° °

2011. gada 15. decembra, 2012. gada 16. janvāra un 2012. gada 17. janvāra sēžu protokoli tika apstiprināti.


15. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2012. gada janvāra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 477.709/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Trešdiena

Ar politisko grupu piekrišanu sēdes vadītājs ierosināja paildzināt sēdi no plkst. 20.00 līdz plkst. 21.00.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

°
° ° °

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


16. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Sēdes vadītājs ierosināja balsojumu skaidrojumus sniegt rītdien. Parlaments apstiprināja šo priekšlikumu.


16.1. Pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs (balsošana)

Lēmuma priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 183. pantu iesniegusi Priekšēdētāju konference, par pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu (B7-0001/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0001).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Jean-Pierre Audy.


16.2. Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību (balsošana)

Debates notika 2011. gada 13. decembrī (2011. gada 13. decembra protokola 5. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2012. gada 18. janvārī (2012. gada 18. janvāra protokola 13. punkts).

Uzstājās Daniel Cohn-Bendit.

Pirms balsošanas uzstājās politiskās grupas.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā un Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 un B7-0012/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0003/2012

(aizstāj B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012 un B7-0011/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Elmar Brok PPE grupas vārdā,

- Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā,

- Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā,

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0002).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0012/2012 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Elmar Brok ierosināja mutisku grozījumu 4. punktam, un šis grozījums tika pieņemts.


17. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.


18. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Piotr Borys norādīja, ka, balsojot par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0003/2012, viņa balsošanas iekārta nedarbojās.


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

19. Eiropas Parlamenta kvestoru vēlēšanas

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir iesniegtas septiņas kandidatūras.

Kandidātu skaits pārsniedz brīvo vietu skaitu, tādēļ sēdes vadītājs ierosināja kvestorus ievēlēt ar aizklātu balsošanu saskaņā ar Reglamenta 16. pantu.

Sēdes vadītājs precizēja, ka par balsu skaitītāju ir iecelts Vladko Todorov Panayotov, aizstājot Doris Pack.

Sākās balsošana.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.30, lai saskaitītu balsis, un atsākta plkst. 15.00.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

20. Eiropas Parlamenta kvestoru vēlēšanas (turpinājums)

Sēdes vadītājs nolasīja pirmās balsošanas kārtas rezultātus.

- Balsotāju skaits:          684

- Neaizpildītas vai nederīgas vēlēšanu zīmes:       15

- Nodoto balsu skaits:          669

- Absolūts balsu vairākums:       335

Iegūto balsu skaits dilstošā secībā:

- Astrid Lulling:         297 balsis

- Jim Higgins:         284 balsis

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   237 balsis

- Jiří Maštálka:         232 balsis

- Bogusław Liberadzki:         222 balsis

- Bill Newton Dunn:         177 balsis

- Francesco Enrico Speroni:      106 balsis

Sēdes vadītājs konstatēja, ka neviens kandidāts nav ieguvis absolūtu balsu vairākumu un ka ir nepieciešama otrā balsošanas kārta.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka neviena kandidatūra nav atsaukta.

Viņš ierosināja balsot elektroniski. Parlaments šo priekšlikumu apstiprināja.

Sēdes vadītājs precizēja balsošanas kārtību.

Sākās aizklāta elektroniskā balsošana.

Sēdes vadītājs nolasīja otrās balsošanas kārtas rezultātus.

- Balsotāju skaits:          606

- Neaizpildītas vai nederīgas vēlēšanu zīmes:     13

- Nodoto balsu skaits:          593

- Absolūts balsu vairākums:       297

Iegūto balsu skaits dilstošā secībā:

- Astrid Lulling:         280 balsis

- Jim Higgins:         263 balsis

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   234 balsis

- Jiří Maštálka:         226 balsis

- Bogusław Liberadzki:         209 balsis

- Bill Newton Dunn:         170 balsis

- Francesco Enrico Speroni:      114 balsis

Sēdes vadītājs konstatēja, ka neviens kandidāts nav ieguvis absolūtu balsu vairākumu un ka ir nepieciešama trešā balsošanas kārta.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka neviena kandidatūra nav atsaukta.

Sākās aizklāta elektroniskā balsošana.

Sēdes vadītājs nolasīja trešās balsošanas kārtas rezultātus.

- Balsotāju skaits:          613

- Neaizpildītas vai nederīgas vēlēšanu zīmes:     13

- Nodoto balsu skaits:          600

- Absolūts balsu vairākums:       301

Iegūto balsu skaits dilstošā secībā:

- Astrid Lulling:         273 balsis

- Jim Higgins:         254 balsis

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   235 balsis

- Bogusław Liberadzki:         216 balsis

- Jiří Maštálka:         207 balsis

- Bill Newton Dunn:         182 balsis

- Francesco Enrico Speroni:      104 balsis

(Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam: 2012. gada 18. janvāra protokola 2. pielikums.)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki un Jiří Maštálka tika iecelti par Eiropas Parlamenta kvestoriem.

Saskaņā ar Reglamenta 15. panta 2. punktu un 16. pantu kvestoru vecākuma kārtību nosaka par viņiem nodoto balsu skaits.

°
° ° °

Prezidija jaunais sastāvs tiks paziņots Eiropas Savienības iestāžu priekšsēdētājiem.


21. Nesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā.

Nicolai Wammen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Viktor Orbán (Ungārijas ministru prezidents).

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joseph Daul, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mario Mauro, Lajos Bokros ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Zbigniew Ziobro ECR grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi un Renate Weber.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, Kyriacos Triantaphyllides, Jacek Olgierd Kurski, Philip Claeys, Manfred Weber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, József Szájer, kas sniedza personisku paziņojumu saistībā ar Manfred Weber ierosinājumu, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff un Ulrike Lunacek, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva János Áder un Peter van Dalen.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Mario Borghezio, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sonia Alfano, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Jaroslav Paška, Vytautas Landsbergis, Tanja Fajon, Louis Michel, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvie Guillaume, Mario Mauro, Anna Hedh, Mário David, Birgit Sippel, Krzysztof Lisek, Britta Thomsen, Kinga Gál, Ivailo Kalfin, Giuseppe Gargani, Corina Creţu, Michael Gahler, Iliana Malinova Iotova, Frank Engel, Victor Boştinaru, András Gyürk, Pino Arlacchi un Kyriacos Triantaphyllides.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cornelia Ernst, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Charles Goerens, Boris Zala, Rui Tavares, Mirosław Piotrowski un Carlo Casini.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece), Nicolai Wammen un Viktor Orbán.

Uzstājās Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Manfred Weber, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā un Oreste Rossi, kurš uzstājās par debašu norisi.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā


22. Durbanas klimata pārmaiņu konference — turpmākie pasākumi (debates)

Komisijas paziņojums: Durbanas klimata pārmaiņu konference — turpmākie pasākumi.

Connie Hedegaard (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Corinne Lepage ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Connie Hedegaard.

Debates tika slēgtas.


23. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādātā redakcija) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011).

Karl-Heinz Florenz iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Vladko Todorov Panayotov ALDE grupas vārdā, Michail Tremopoulos Verts/ALE grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner un Sophie Auconie.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy un Åsa Westlund.

Uzstājās Janez Potočnik un Karl-Heinz Florenz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 19. janvāra protokola 10.8. punkts.


24. Biocīdo produktu laišana tirgū un lietošana ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Christa Klaß (A7-0336/2011).

Christa Klaß iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Dan Jørgensen S&D grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Miroslav Ouzký, Amalia Sartori, Mario Pirillo un Struan Stevenson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik un Jaroslav Paška.

Uzstājās Janez Potočnik.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 19. janvāra protokola 10.9. punkts.


25. Parlamenta komiteju locekļu iecelšana (Priekšsēdētāju konferences priekšlikumi)

Sēdes vadītāja norādīja, ka Priekšsēdētāju konferences priekšlikums par Parlamenta komiteju locekļu iecelšanu deputātiem tiks nosūtīts elektroniski un publicēts Parlamenta vietnē.

Galīgais saraksts tiks pievienots rītdienas protokolam.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: ceturtdien, 2012. gada 19. janvārī, plkst. 10.00.

Balsojums: ceturtdien, 2012. gada 19. janvārī, plkst. 12.00.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 477.709/OJJE).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 20.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


1. pielikums. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU VĒLĒŠANAS (trešā balsošanas kārta)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka.


2. pielikums. Eiropas Parlamenta kvestoru vēlēšanas

EIROPAS PARLAMENTA KVESTORU VĒLĒŠANAS (pirmā balsošanas kārta)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee , Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

EIROPAS PARLAMENTA KVESTORU VĒLĒŠANAS (otrā balsošanas kārta)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Winkler I., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

EIROPAS PARLAMENTA KVESTORU VĒLĒŠANAS (trešā balsošanas kārta)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lechner, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, van Baalen, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika