Index 
Notulen
PDF 270kWORD 218k
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement
 3.Programma van het Deense voorzitterschap (debat)
 4.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement (voortzetting)
 5.Programma van het Deense voorzitterschap (voortzetting van het debat)
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Samenstelling fracties
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 11.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over het ontwerp voor een internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit (ingediende ontwerpresoluties)
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Stemmingen
  
16.1.Het aantal leden van de vaste commissies (stemming)
  
16.2.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over een ontwerp van internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit (stemming)
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement
 20.Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement (voortzetting)
 21.Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (debat)
 22.Follow-up van de Conferentie van Durban over klimaatverandering (debat)
 23.Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***II (debat)
 24.Op de markt aanbieden en gebruik van biociden ***II (debat)
 25.Benoemingen in de commissies (voorstellen van de Conferentie van voorzitters)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement
 Bijlage 2 - Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement

De Voorzitter wijst erop dat geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald..

Het woord wordt gevoerd door Indrek Tarand, die mededeelt dat hij zijn voordracht intrekt.

Het woord wordt gevoerd door Robert Atkins, Daniel Cohn-Bendit en Thomas Mann (de Voorzitter wijst op de bepalingen van artikel 13, lid 1, van het Reglement).

Aangezien door de terugtrekking van Indrek Tarand het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal te vervullen zetels, stelt de Voorzitter voor de ondervoorzitters bij acclamatie te kiezen, overeenkomstig artikel 15 van het Reglement, en over te gaan tot een stemming om de rangorde van de ondervoorzitters te bepalen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De Voorzitter preciseert dat Doris Pack stemopnemer wordt in de plaats van Vladko Todorov Panayotov.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

(De vergadering wordt om 9.30 uur onderbroken voor het tellen van de stemmen en om 10.00 uur hervat)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


3. Programma van het Deense voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Programma van het Deense voorzitterschap

Het woord wordt gevoerd door Licia Ronzulli.

Helle Thorning-Schmidt (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.


4. Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement (voortzetting)

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming van de derde stemronde voor:

- aantal deelnemers:    672

- blanco of ongeldige stemmen:     17

- uitgebrachte stemmen:    655

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen: bijlage 1 van de notulen van 18.1.2012)

Aantal behaalde stemmen in dalende volgorde:

- Gianni Pittella   319

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295

- Anni Podimata:    281

- Alejo Vidal-Quadras:    269

-Georgios Papastamkos:    248

- Roberta Angelilli:    246

- Othmar Karas:    244

- Edward McMillan-Scott:    239

- Isabelle Durant:    238

- Alexander Alvaro:    235

- Rainer Wieland:    230

- Oldřich Vlasák:    223

- Jacek Protasiewicz:    206

- László Surján:    188

De veertien kandidaten zijn bij acclamatie gekozen tot ondervoorzitters van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 15, lid 2, van het Reglement wordt de rangorde van de ondervoorzitters bepaald door de volgorde waarin zij zijn gekozen.


5. Programma van het Deense voorzitterschap (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Programma van het Deense voorzitterschap

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Barry Madlener, niet-fractiegebonden lid, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes en Mara Bizzotto.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie en Frédéric Daerden.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso en Helle Thorning-Schmidt (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.


6. Samenstelling Parlement

De Voorzitter verwelkomt Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda en Younous Omarjee (punt 3 van de notulen van 16.1.2012 "Samenstelling Parlement").

°
° ° °

De bevoegde Portugese autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Inês Cristina Quintas Zuber tot lid van het Parlement, ter vervanging van Ilda Figueiredo, met ingang van 18 januari 2012.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Inês Cristina Quintas Zuber, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE en GUE/NGL-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie REGI: Younous Omarjee

Commissie PETI: Nikolaos Chountis in de plaats van Bairbre de Brún

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Younous Omarjee

Delegatie voor de betrekkingen met Israël: Alexandra Thein in de plaats van Michael Theurer

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden: Alexandra Thein in de plaats van Andrea Zanoni

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Samenstelling fracties

Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz en Zbigniew Ziobro hebben zich met ingang van 29 december 2011 aangesloten bij de EFD-Fractie.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij vandaag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaand volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluit heeft ondertekend (artikel 74 van het Reglement):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (herschikking) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD)).


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van 21.12.2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1569/2007 waarbij ter uitvoering van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad een mechanisme wordt opgezet voor het nemen van een besluit over de gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen die door effectenuitgevende instellingen van derde landen worden toegepast - (C(2011)9585) - termijn: 21.03.2012
terugverwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van 21.12.2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat met prospectussen en reclame verband houdende elementen betreft - (C(2011)9591) - termijn: 21.03.2012
terugverwezen naar ten principale: ECON
advies : JURI

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van 6.1.2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de lidstaten mee te delen gegevensbron en gegevensparameters - (C(2011)9986) - termijn: 06.03.2012
terugverwezen naar ten principale: ENVI
advies : ITRE

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van 16.1.2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestatie van gebouwen (herziening) middels het vaststellen van een vergelijkend methodologisch kader voor het berekenen van kostenoptimale niveaus van minimumenergieprestatie-eisen voor gebouwen en onderdelen van gebouwen - (C(2011)10050) - termijn: 16.03.2012
terugverwezen naar ten principale: ITRE.


11. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (D016983/03 - 2012/2507(RPS) - termijn: 11/04/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat betreft de typegoedkeuringsvoorschriften voor motorvoertuigen op waterstof en op mengsels van waterstof en aardgas met betrekking tot emissies, alsmede de opneming van specifieke informatie betreffende met een elektrische aandrijflijn uitgeruste voertuigen in het inlichtingenformulier voor EG-typegoedkeuring (D016995/01 - 2012/2508(RPS) - termijn: 11/04/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van XXX tot wijziging van de bijlagen I en IX en ter vervanging van bijlage VIII bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn), en tot wijziging van de bijlagen I en XII bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (D017002/01 - 2012/2510(RPS) - termijn: 12/04/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 62/2006 betreffende de technische specificaties voor interoperabiliteit inzake het subsysteem "Telematicatoepassingen voor goederenvervoer" van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (D017247/02 - 2012/2503(RPS) - termijn: 05/04/2012)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde methylnonylketon als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D017345/02 - 2012/2518(RPS) - termijn: 12/04/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie betreffende de niet-opneming van dichloorvos voor productsoort 18 in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (D017594/01 - 2012/2514(RPS) - termijn: 12/04/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie betreffende de niet-opneming van naled voor productsoort 18 in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (D017613/01 - 2012/2515(RPS) - termijn: 12/04/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde zoutzuur als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D017615/02 - 2012/2516(RPS) - termijn: 12/04/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn ../…/EU van de Commissie van XXX tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde margosa-extract als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D017619/02 - 2012/2517(RPS) - termijn: 12/04/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen voor het spoorwegnetwerk (D017639/02 - 2012/2504(RPS) - termijn: 10/04/2012)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie houdende nadere bepalingen voor de berekening van de recyclingrendementen van de recyclingprocesssen van afgedankte batterijen en accu's, overeenkomstig Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) (D017728/01 - 2012/2502(RPS) - termijn: 05/04/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI.


12. Ingekomen stukken

Het volgende document is ontvangen van de leden: ontwerpresolutie (artikel 120 van het Reglement)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de bescherming van het historische, culturele, economische en productiepatrimonium van de driften in het Middellandse Zeegebied (B7-0002/2012)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

TRAN


13. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over het ontwerp voor een internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over het ontwerp voor een internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit

Het debat heeft op 13 december 2011 plaatsgevonden (punt 5 van de notulen van 13.12.2011).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok en Carlo Casini, namens de PPE-Fractie, over de Europese Raad van 8-9 december 2011 (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom en Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, over de Europese Raad van 8-9 december 2011 (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Europese Raad van 8-9 december 2011 (B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, over de Europese Raad van 8-9 december 2011 (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de conclusies van de Europese Raad (8- 9 december 2011) over het ontwerp voor een internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit (B7-0012/2012).

Stemming: punt 16.2 van de notulen van 18.1.2012.


14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

Barry Madlener heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 1 december 2011 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

Carl Schlyter heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 16 januari 2012 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

°
° ° °

De notulen van de vergaderingen van 15 december 2011 en 16 en 17 januari 2012 worden goedgekeurd.


15. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari 2012 (PE 477.709/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Woensdag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om de vergadering van 20.00 tot 21.00 uur te verlengen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


16. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

De Voorzitter stelt voor de stemverklaringen morgen te laten plaatsvinden. Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.


16.1. Het aantal leden van de vaste commissies (stemming)

Ontwerpbesluit ingediend overeenkomstig artikel 183 van het Reglement door de Conferentie van voorzitters over het aantal leden van de vaste commissies (B7-0001/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0001)

Het woord werd gevoerd door:

Jean-Pierre Audy, vóór de stemming.


16.2. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over een ontwerp van internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit (stemming)

Het debat heeft op 13 december 2011 plaatsgevonden (punt 5 van de notulen van 13.12.2011).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 18 januari 2012 (punt 13 van de notulen van 18.1.2012).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit.

De stemming wordt voorafgegaan door een ronde sprekers van de fracties.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, en Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Ontwerpresoluties B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 en B7-0012/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0003/2012

(ter vervanging van B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012 en B7-0011/2012)

ingediend door de volgende leden:

- Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

- Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie;

- Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie;

- Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie;

Aangenomen (P7_TA(2012)0002)

(Ontwerpresolutie B7-0012/2012 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Elmar Brok om een mondeling amendement in te dienen op § 4, dat in aanmerking werd genomen.


17. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.


18. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Piotr Borys heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte tijdens de stemming over de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0003/2012.


VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

19. Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement

De Voorzitter deelt mede zeven voordrachten te hebben ontvangen.

Aangezien er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels, stelt de Voorzitter voor de quaestoren overeenkomstig artikel 16 van het Reglement bij geheime stemming te kiezen.

De Voorzitter deelt mede dat Vladko Todorov Panayotov Doris Pack vervangt als stemopnemer.

Er wordt tot stemming overgegaan.

(De vergadering wordt om 13.30 uur onderbroken voor het tellen van de stemmen en om 15.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

20. Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement (voortzetting)

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming van de eerste stemronde voor.

aantal deelnemers:    684

blanco of ongeldige stemmen:     15

uitgebrachte stemmen:    669

volstrekte meerderheid:    335

Aantal behaalde stemmen in dalende volgorde:

- Astrid Lulling         297

- Jim Higgins         284

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   237

- Jiří Maštálka         232

- Bogusław Liberadzki         222

- Bill Newton Dunn         177

- Francesco Enrico Speroni      106

De Voorzitter stelt vast dat geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid heeft behaald en dat een tweede stemronde nodig is.

De Voorzitter stelt vast dat er geen enkele voordracht is ingetrokken.

Hij stelt voor elektronisch te stemmen. Het Parlement stemt in met dit voorstel.

De Voorzitter verduidelijkt de stemprocedure.

Er wordt overgegaan tot elektronische geheime stemming.

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming van de tweede stemronde voor.

- aantal deelnemers: 606

- blanco of ongeldige stemmen: 13

- uitgebrachte stemmen: 593

- volstrekte meerderheid: 297

Aantal behaalde stemmen in dalende volgorde:

- Astrid Lulling         280

- Jim Higgins         263

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   234

- Jiří Maštálka         226

- Bogusław Liberadzki         209

- Bill Newton Dunn         170

- Francesco Enrico Speroni      114

De Voorzitter stelt vast dat geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid heeft behaald en dat een derde stemronde nodig is.

De Voorzitter stelt vast dat er geen enkele voordracht is ingetrokken.

Er wordt overgegaan tot elektronische geheime stemming.

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming van de derde stemronde voor.

- aantal deelnemers: 613

- blanco of ongeldige stemmen: 13

- uitgebrachte stemmen: 600

- volstrekte meerderheid: 301

Aantal behaalde stemmen in dalende volgorde:

- Astrid Lulling:         273

- Jim Higgins:         254

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   235

- Bogusław Liberadzki:         216

- Jiří Maštálka:         207

- Bill Newton Dunn:         182

- Francesco Enrico Speroni:      104

(Zie bijlage bij de notulen voor de lijst van deelnemers aan de stemming: bijlage 2 van de notulen van 18.1.2012)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki en Jiří Maštálka worden tot quaestoren van het Europees Parlement uitgeroepen.

Overeenkomstig artikel 15, lid 2, en artikel 16 van het Reglement wordt de rangorde van de quaestoren bepaald door de volgorde waarin zij zijn gekozen.

°
° ° °

De samenstelling van het nieuwe Bureau zal ter kennis worden gebracht van de voorzitters van de instellingen van de Europese Unie.


21. Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije

Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán (premier van Hongarije).

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joseph Daul, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mario Mauro, Lajos Bokros, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi en Renate Weber.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, Kyriacos Triantaphyllides, Jacek Olgierd Kurski, Philip Claeys, Manfred Weber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, József Szájer voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Manfred Weber, Juan Fernando López Aguilar die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff en Ulrike Lunacek die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van János Áder en Peter van Dalen.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sonia Alfano, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Jaroslav Paška, Vytautas Landsbergis, Tanja Fajon, Louis Michel, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvie Guillaume, Mario Mauro, Anna Hedh, Mário David, Birgit Sippel, Krzysztof Lisek, Britta Thomsen, Kinga Gál, Ivailo Kalfin, Giuseppe Gargani, Corina Creţu, Michael Gahler, Iliana Malinova Iotova, Frank Engel, Victor Boştinaru, András Gyürk, Pino Arlacchi en Kyriacos Triantaphyllides.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cornelia Ernst, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Charles Goerens, Boris Zala, Rui Tavares, Mirosław Piotrowski en Carlo Casini.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie), Nicolai Wammen en Viktor Orbán.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Manfred Weber, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, en Oreste Rossi, laatstgenoemde over het verloop van het debat.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


22. Follow-up van de Conferentie van Durban over klimaatverandering (debat)

Verklaring van de Commissie: Follow-up van de Conferentie van Durban over klimaatverandering

Connie Hedegaard (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard.

Het debat wordt gesloten.


23. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (Herschikking) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Vladko Todorov Panayotov, namens de ALDE-Fractie, Michail Tremopoulos, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner en Sophie Auconie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy en Åsa Westlund.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Karl-Heinz Florenz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 19.1.2012.


24. Op de markt aanbieden en gebruik van biociden ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christa Klaß (A7-0336/2011)

Christa Klaß licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Dan Jørgensen, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Miroslav Ouzký, Amalia Sartori, Mario Pirillo en Struan Stevenson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 19.1.2012.


25. Benoemingen in de commissies (voorstellen van de Conferentie van voorzitters)

de Voorzitter deelt mede dat het voorstel van de Conferentie van voorzitters over de benoemingen in de parlementaire commissies elektronisch zal worden bekendgemaakt aan de leden en zal worden gepubliceerd op de website van het Parlement.

De definitieve lijst zal als bijlage bij de notulen van morgen worden gevoegd.

Indieningstermijn amendementen: donderdag 19 januari 2012 om 10.00 uur.

Stemming: donderdag 19 januari 2012 om 12.00 uur.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 477.709/OJJE).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bijlage 1 - Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement

VERKIEZING VAN DE ONDERVOORZITTERS VAN HET EUROPEES PARLEMENT (derde stemronde)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka.


Bijlage 2 - Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement

VERKIEZING VAN DE QUAESTOREN VAN HET EUROPEES PARLEMENT (eerste stemronde)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee , Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

VERKIEZING VAN DE QUAESTOREN VAN HET EUROPEES PARLEMENT (tweede stemronde)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Winkler I., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

VERKIEZING VAN DE QUAESTOREN VAN HET EUROPEES PARLEMENT (derde stemronde)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lechner, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, van Baalen, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid