Index 
Proces-verbal
PDF 270kWORD 254k
Miercuri, 18 ianuarie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Alegerea vicepreşedinţilor Parlamentului European
 3.Programul Preşedinţiei daneze (dezbatere)
 4.Alegerea vicepreşedinţilor Parlamentului European (continuare)
 5.Programul Preşedinţiei daneze (continuarea dezbaterii)
 6.Componenţa Parlamentului
 7.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 8.Componenţa grupurilor politice
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 10.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 11.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 12.Depunere de documente
 13.Concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) privind un proiect de acord internaţional referitor la o uniune a stabilităţii fiscale (propuneri de rezoluţie depuse)
 14.Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor precedente
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Votare
  
16.1.Componența numerică a comisiilor permanente (vot)
  
16.2.Concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) privind un proiect de acord internaţional referitor la o uniune a stabilităţii fiscale (vot)
 17.Explicaţii privind votul
 18.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 19.Alegerea chestorilor Parlamentului European
 20.Alegerea chestorilor Parlamentului European (continuare)
 21.Evoluţiile politice recente din Ungaria (dezbatere)
 22.Acțiunile ulterioare Conferinței de la Durban privind schimbările climatice (dezbatere)
 23.Deşeurile de echipamente electrice şi electronice ***II (dezbatere)
 24.Punerea la dispoziţie pe piață și utilizarea produselor biocide ***II (dezbatere)
 25.Numiri în comisiile parlamentare (propunerile Conferinţei preşedinţilor)
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 27.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Alegerea vicepreşedinţilor Parlamentului European
 ALEGEREA VICEPREŞEDINŢILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN (al treilea tur de scrutin)
 Anexa 2 - Alegerea chestorilor Parlamentului European


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Alegerea vicepreşedinţilor Parlamentului European

Preşedintele a reamintit că niciun candidat nu a obţinut majoritatea absolută a voturilor exprimate.

A intervenit Indrek Tarand, care a anunţat că îşi retrage candidatura.

Au intervenit: Robert Atkins, Daniel Cohn-Bendit şi Thomas Mann (Preşedintele a reamintit dispoziţiile articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).

Dat fiind că numărul candidaților nu depăşeşte numărul de locuri care urmează a fi ocupate, în urmă renunţării anunţate de Indrek Tarand, Preşedintele a propus alegerea vicepreşedinţilor prin aclamare, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul de procedură şi începerea votării pentru a determina ordinea precedenţei vicepreşedinţilor.

Parlamentul şi-a exprimat acordul cu privire la această propunere.

Preşedintele a precizat că Doris Pack devine observator în locul lui Vladko Todorov Panayotov.

A început votarea.

(Şedinţa, suspendată la 9.30 pentru numărarea voturilor, a fost reluată la 10.00)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte


3. Programul Preşedinţiei daneze (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul Preşedinţiei daneze

A intervenit Licia Ronzulli.

Helle Thorning-Schmidt (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) a făcut declaraţia.


4. Alegerea vicepreşedinţilor Parlamentului European (continuare)

Preşedintele a citit rezultatele celui de-al treilea tur de scrutin:

- numărul de votanţi:       672

- buletine albe sau nule:    17

- voturi exprimate:    655

(Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal: anexa 1 al PV din 18.1.2012)

Numărul voturilor obţinute, în ordine descrescătoare:

- Gianni Pittella:   319 voturi

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 voturi

- Anni Podimata:    281 voturi

- Alejo Vidal-Quadras:    269 voturi

-Georgios Papastamkos:    248 voturi

- Roberta Angelilli:    246 voturi

- Othmar Karas:    244 voturi

- Edward McMillan-Scott:    239 voturi

- Isabelle Durant:    238 voturi

- Alexander Alvaro:    235 voturi

- Rainer Wieland:    230 voturi

- Oldřich Vlasák:    223 voturi

- Jacek Protasiewicz:    206 voturi

- László Surján:    188 voturi

Cei paisprezece candidaţi au fost aleşi prin aclamare vicepreşedinţi ai Parlamentului European.

În conformitate cu articolul15 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ordinea precedenței vicepreședinților se stabilește în funcție de ordinea în care au fost aleși.


5. Programul Preşedinţiei daneze (continuarea dezbaterii)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul Preşedinţiei daneze

José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, Morten Messerschmidt, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Sinclaire, Barry Madlener, neafiliat, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes şi Mara Bizzotto.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

Au intervenit: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark şi Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie şi Frédéric Daerden.

Au intervenit: José Manuel Barroso şi Helle Thorning-Schmidt (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.


6. Componenţa Parlamentului

Preşedintele a urat bun-venit lui Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda şi Younous Omarjee (punctul 3 al PV din 16.1.2012 „Componenţa Parlamentului”)

°
° ° °

Autorităţile competente portugheze au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Inês Cristina Quintas Zuber, în locul lui Ilda Figueiredo, ca deputată în Parlament, cu efect de la 18 ianuarie 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Inês Cristina Quintas Zuber se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


7. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ALDE şi a Grupului GUE/NGL următoarele cereri de numire:

REGI: Younous Omarjee

PETI: Nikolaos Chountis în locul lui Bairbre de Brún

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Younous Omarjee

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel: Alexandra Thein în locul lui Michael Theurer

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek: Alexandra Thein în locul lui Andrea Zanoni

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


8. Componenţa grupurilor politice

Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz şi Zbigniew Ziobro s-au înscris în Grupul EFD de la 29 decembrie 2011.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna azi, miercuri, următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (reformare) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD))


10. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat (UE) al Comisiei din 21.12.2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr 1569/2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenței standardelor de contabilitate aplicate de emitenți de valori mobiliare din țări terțe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE și 2004/109/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului - (C(2011)9585) - termen: 21.03.2012
retrimis fond: ECON
aviz : JURI

- Regulament delegat (UE) al Comisiei din 21.12.2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite elemente legate de prospecte și comunicate cu caracter publicitar - (C(2011)9591) - termen : 21.03.2012
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulament delegat (UE) al Comisiei din 6.1.2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce priveşte sursa datelor și parametrii pentru care statele membre trebuie să raporteze date - (C(2011)9986) - termen: 06.03.2012
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Regulament delegat (UE) al Comisiei din 16.1.2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (reformare) prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora - (C(2011)10050) - termen: 16.03.2012
retrimis fond: ITRE


11. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei privind emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (D016983/03 - 2012/2507(RPS) - termen: 11/04/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008, privind cerințele în ceea ce privește emisiile pentru omologarea de tip a autovehiculelor care utilizează hidrogen și amestecuri de hidrogen și gaz natural și includerea informațiilor specifice privind vehiculele echipate cu grup motopropulsor electric în documentul de informare, în scopul omologării CE de tip (D016995/01 - 2012/2508(RPS) - termen: 11/04/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de modificare a anexelor I și IX, înlocuind anexa VIII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), și de modificare a anexelor I și XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (D017002/01 - 2012/2510(RPS) - termen: 12/04/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional (D017247/02 - 2012/2503(RPS) - termen: 05/04/2012)
retrimis fond: TRAN

- Directiva …/…/UE A Comisei de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii metil-nonil-cetonei ca substanță activă în anexa I la directivă (D017345/02 - 2012/2518(RPS) - termen: 12/04/2012)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei privind neincluderea diclorvosului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (D017594/01 - 2012/2514(RPS) - termen: 12/04/2012)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei privind neincluderea naledului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (D017613/01 - 2012/2515(RPS) - termen: 12/04/2012)
retrimis fond: ENVI

- Directiva …/…/UE a Comisei de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii acidului clorhidric ca substanță activă în anexa I la directivă (D017615/02 - 2012/2516(RPS) - termen: 12/04/2012)
retrimis fond: ENVI

- Directiva …/…/UE A Comisei de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii extractului de margosa ca substanță activă în anexa I la directivă (D017619/02 - 2012/2517(RPS) - termen: 12/04/2012)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei privind al doilea set de obiective de siguranță comune în ceea ce privește sistemul feroviar (D017639/02 - 2012/2504(RPS) - termen: 10/04/2012)
retrimis fond: TRAN

- Regulament (UE) nr. …/… al Comisei de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a modalităţilor de calculare a nivelurilor de eficiență a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori (Text cu relevanță pentru SEE) (D017728/01 - 2012/2502(RPS) - termen: 05/04/2012)
retrimis fond: ENVI


12. Depunere de documente

A fost depus următorul document de către deputaţi: propunere de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la protecția patrimoniul istoric, economic, productiv și cultural legat de căile de transhumanță din bazinul Mediteranei (B7-0002/2012)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

TRAN


13. Concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) privind un proiect de acord internaţional referitor la o uniune a stabilităţii fiscale (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) privind un proiect de acord internaţional referitor la o uniune a stabilităţii fiscale

Dezbaterea a avut loc la 13 decembrie 2011 (punctul 5 al PV din 13.12.2011).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok şi Carlo Casini, în numele Grupului PPE, referitoare la Consiliul European din 8-9 decembrie 2011 (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom şi Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, referitoare la Consiliul European din 8-9 decembrie 2011 (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Consiliul European din 8-9 decembrie 2011 (B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, referitoare la Consiliul European din 8-9 decembrie 2011 (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat şi Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la concluziile Consiliului European din 8-9 decembrie 2011 cu privire la un proiect de acord internațional privind o uniune a stabilității fiscale (B7-0012/2012).

Vot: punctul 16.2 al PV din 18.1.2012.


14. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor precedente

Barry Madlener a anunţat că a fost prezent la şedinţa din 1 decembrie 2011, dar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.

Carl Schlyter a anunţat că a fost prezent la şedinţa din 16 ianuarie 2012, dar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.

°
° ° °

Procesele-verbale ale şedinţelor din 15 decembrie 2011, 16 ianuarie 2012 şi 17 ianuarie 2012 au fost aprobate.


15. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din ianuarie 2012 (PE 477.709/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

De comun acord cu grupurile politice, Preşedintele a propus prelungirea şedinţei până la ora 21.00 în loc de 20.00.

Parlamentul a aprobat această propunere.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Preşedintele a propus ca explicaţiile voturilor să aibă loc ziua următoare. Parlamentul a aprobat propunerea.


16.1. Componența numerică a comisiilor permanente (vot)

Propunere de decizie, depusă în conformitate cu articolul 183 din Regulamentul de procedură de către Conferinţa preşedinţilor privind componența numerică a comisiilor (B7-0001/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2012)0001)

Intervenţii

Jean-Pierre Audy, înaintea votării.


16.2. Concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) privind un proiect de acord internaţional referitor la o uniune a stabilităţii fiscale (vot)

Dezbaterea a avut loc la 13 decembrie 2011 (punctul 5 al PV din 13.12.2011).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 18 ianuarie 2012 (punctul 13 al PV din 18.1.2012).

A intervenit Daniel Cohn-Bendit.

Votul a fost precedat de o trecere în revistă a tuturor grupurilor politice.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, şi Andreas Mölzer, neafiliat.

A intervenit José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei).

Propuneri de rezoluţii B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 şi B7-0012/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0003/2012

(care înlocuieşte B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012 şi B7-0011/2012)

depusă de următorii deputaţi:

- Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

- Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D;

- Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE;

- Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE;

Adoptat (P7_TA(2012)0002)

(Propunerea de rezoluţie B7-0012/2012 a devenit caducă.)

Intervenţii

Elmar Brok, pentru a propune un amendament oral la punctul 4, care a fost reţinut.


17. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.


18. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Piotr Borys a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în cursul votării propunerii comune de rezoluţie RC-B7-0003/2012.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

19. Alegerea chestorilor Parlamentului European

Preşedintele a anunţat primirea a şapte candidaturi.

Dat fiind că numărul candidaților este mai mare decât numărul de locuri care urmează a fi ocupate, Preşedintele a propus alegerea chestorilor prin vot secret, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul de procedură.

Preşedintele a precizat că Vladko Todorov Panayotov o înlocuieşte pe Doris Pack ca observator.

S-a început votarea.

(Şedinţa, suspendată la 13.30 pentru numărarea voturilor, a fost reluată la 15.00.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

20. Alegerea chestorilor Parlamentului European (continuare)

Preşedintele a citit rezultatele primului tur de scrutin.

numărul de votanţi:    684

buletine albe sau nule:    15

voturi exprimate:    669

majoritate absolută:    335

Numărul de voturi obţinute, în ordine descrescătoare:

- Astrid Lulling:         297 voturi

- Jim Higgins:         284 voturi

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   237 voturi

- Jiří Maštálka:         232 voturi

- Bogusław Liberadzki:         222 voturi

- Bill Newton Dunn:         177 voturi

- Francesco Enrico Speroni:      106 voturi

Preşedintele a constatat că niciun candidat nu a obţinut majoritatea absolută şi că, prin urmare, este necesar un al doilea tur de scrutin.

Preşedintele a constatat că nu a fost retrasă nicio candidatură.

Preşedintele a propus folosirea votării electronice. Parlamentul a aprobat această propunere.

Preşedintele a precizat procedura de votare.

S-a început votarea electronică prin vot secret.

Preşedintele a citit rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin.

numărul de votanţi:    606

buletine albe sau nule:    13

voturi exprimate:    593

majoritate absolută:    297

Numărul de voturi obţinute, în ordine descrescătoare:

- Astrid Lulling:         280 voturi

- Jim Higgins:         263 voturi

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   234 voturi

- Jiří Maštálka:         226 voturi

- Bogusław Liberadzki:         209 voturi

- Bill Newton Dunn:         170 voturi

- Francesco Enrico Speroni:      114 voturi

Preşedintele a constatat că niciun candidat nu a obţinut majoritatea absolută şi că, prin urmare, este necesar un al doilea tur de scrutin.

Preşedintele a constatat că nu a fost retrasă nicio candidatură.

S-a început votarea electronică prin vot secret.

Preşedintele a citit rezultatele celui de-al treilea tur de scrutin.

numărul de votanţi:    613

buletine albe sau nule:    13

voturi exprimate:    600

majoritate absolută:    301

Numărul de voturi obţinute, în ordine descrescătoare:

- Astrid Lulling:         273 voturi

- Jim Higgins:         254 voturi

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:   235 voturi

- Bogusław Liberadzki:         216 voturi

- Jiří Maštálka:         207 voturi

- Bill Newton Dunn:         182 voturi

- Francesco Enrico Speroni:      104 voturi

(Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces verbal: anexa 2 al PV din 18.1.2012)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki şi Jiří Maštálka au fost numiţi chestori ai Parlamentului European.

În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) şi cu articolul 16 din Regulamentul de procedură, ordinea precedenței chestorilor se stabilește în funcție de ordinea în care au fost aleși.

°
° ° °

Componenţa noului Birou va fi transmisă Preşedinţilor instituţiilor Uniunii Europene.


21. Evoluţiile politice recente din Ungaria (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Evoluţiile politice recente din Ungaria

Nicolai Wammen (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

A intervenit Viktor Orbán (prim-ministrul ungar).

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Joseph Daul, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Mario Mauro, Lajos Bokros, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR, Krisztina Morvai, neafiliată, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi şi Renate Weber.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, Kyriacos Triantaphyllides, Jacek Olgierd Kurski, Philip Claeys, Manfred Weber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, József Szájer pentru o chestiune de ordin personal ca urmare a intervenţiei lui Manfred Weber, Juan Fernando López Aguilar care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff şi Ulrike Lunacek pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” János Áder şi Peter van Dalen.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

Au intervenit: Mario Borghezio care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sonia Alfano, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Jaroslav Paška, Vytautas Landsbergis, Tanja Fajon, Louis Michel, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvie Guillaume, Mario Mauro, Anna Hedh, Mário David, Birgit Sippel, Krzysztof Lisek, Britta Thomsen, Kinga Gál, Ivailo Kalfin, Giuseppe Gargani, Corina Creţu, Michael Gahler, Iliana Malinova Iotova, Frank Engel, Victor Boştinaru, András Gyürk, Pino Arlacchi şi Kyriacos Triantaphyllides.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cornelia Ernst, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Charles Goerens, Boris Zala, Rui Tavares, Mirosław Piotrowski şi Carlo Casini.

Au intervenit: Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei), Nicolai Wammen şi Viktor Orbán

Au intervenit: Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Manfred Weber, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

După o scurtă declaraţie a Preşedintelui, au intervenit Joseph Daul, în numele Grupului PPE, şi Oreste Rossi cu privire la desfăşurarea dezbaterii.

Propunerile de rezoluţie, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


22. Acțiunile ulterioare Conferinței de la Durban privind schimbările climatice (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Acțiunile ulterioare Conferinței de la Durban privind schimbările climatice

Connie Hedegaard (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho şi Seán Kelly.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Miroslav Mikolášik.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr şi Eija-Riitta Korhola.

A intervenit Connie Hedegaard.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (reformare) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Vladko Todorov Panayotov, în numele Grupului ALDE, Michail Tremopoulos, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner şi Sophie Auconie.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Miroslav Mikolášik.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy şi Åsa Westlund.

Au intervenit: Janez Potočnik şi Karl-Heinz Florenz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 19.1.2012.


24. Punerea la dispoziţie pe piață și utilizarea produselor biocide ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Christa Klaß (A7-0336/2011)

Christa Klaß a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Dan Jørgensen, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Miroslav Ouzký, Amalia Sartori, Mario Pirillo şi Struan Stevenson.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik şi Jaroslav Paška.

A intervenit Janez Potočnik.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 19.1.2012.


25. Numiri în comisiile parlamentare (propunerile Conferinţei preşedinţilor)

Preşedinta a indicat că propunerea Conferinţei preşedinţilor cu privire la numirile în comisiile parlamentare va fi comunicată deputaţilor prin cale electronică şi va fi publicată pe site-ul Parlamentului.

Lista definitivă va figura în anexă la procesul-verbal de mâine.

Termen de depunere a amendamentelor: joi 19 ianuarie 2012, ora 10.00.

Vot: joi 19 ianuarie 2012, ora 12.00.


26. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 477.709/OJJE).


27. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 20.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Alegerea vicepreşedinţilor Parlamentului European

ALEGEREA VICEPREŞEDINŢILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN (al treilea tur de scrutin)

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka.


Anexa 2 - Alegerea chestorilor Parlamentului European

ALEGEREA CHESTORILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN (primul tur de scrutin)

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee , Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

ALEGEREA CHESTORILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN (al doilea tur de scrutin)

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Winkler I., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

ALEGEREA CHESTORILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN (al treilea tur de scrutin)

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lechner, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, van Baalen, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate