Zoznam 
Zápisnica
PDF 270kWORD 244k
Streda, 18. januára 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu
 3.Program dánskeho predsedníctva (rozprava)
 4.Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu (pokračovanie)
 5.Program dánskeho predsedníctva (pokračovanie rozpravy)
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Zloženie politických skupín
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 10.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 11.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 12.Predložené dokumenty
 13.Závery zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) týkajúce sa návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability (predložené návrhy uznesení)
 14.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 15.Program práce
 16.Hlasovanie
  
16.1.Počet členov stálych výborov (hlasovanie)
  
16.2.Závery zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) o návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability (hlasovanie)
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Voľba kvestorov Európskeho parlamentu
 20.Voľba kvestorov Európskeho parlamentu (pokračovanie)
 21.Nedávny politický vývoj v Maďarsku (rozprava)
 22.Ďalší postup po konferencii o zmene klímy v Durbane (rozprava)
 23.Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***II (rozprava)
 24.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***II (rozprava)
 25.Vymenovania do parlamentných výborov (návrhy Konferencie predsedov)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu
 VOĽBA PODPREDSEDOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU (tretie kolo voľby)
 Príloha 2 – Voľba kvestorov Európskeho parlamentu


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu

Predseda pripomenul, že v predchádzajúci deň nezískal žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov.

V rozprave vystúpil Indrek Tarand, ktorý oznámil stiahnutie svojej kandidatúry.

Vystúpili títo poslanci: Robert Atkins, Daniel Cohn-Bendit a Thomas Mann (predseda pripomenul ustanovenia článku 13 ods. 1 rokovacieho poriadku).

Keďže v dôsledku stiahnutia kandidatúry Indreka Taranda je počet kandidátov nižší ako počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, predseda navrhol voliť podpredsedov aklamáciou v súlade s článkom 15 rokovacieho poriadku a hlasovať, aby sa určilo prednostné poradie podpredsedov.

Parlament návrh schválil.

Predseda upresnil, že Doris Pack sa stala overovateľkou a nahradí Vladka Todorova Panayotova.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

(Rokovanie bolo prerušené o 9.30 h kvôli sčítaniu hlasov a pokračovalo sa v ňom o 10.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda


3. Program dánskeho predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program dánskeho predsedníctva

V rozprave vystúpila Licia Ronzulli.

Helle Thorning-Schmidt (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.


4. Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu (pokračovanie)

Predseda prečítal výsledky tretieho kola hlasovania:

- počet hlasujúcich poslancov:         672

- počet nevyplnených alebo neplatných hlasovacích lístkov: 17

- počet odovzdaných hlasov:           655

(Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice: príloha I zápisnice zo dňa 18.1.2012)

Počet získaných hlasov v zostupnom poradí:

- Gianni Pittella   319 hlasov

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 hlasov

- Anni Podimata:    281 hlasov

- Alejo Vidal-Quadras:    269 hlasov

-Georgios Papastamkos:    248 hlasov

- Roberta Angelilli:    246 hlasov

- Othmar Karas:    244 hlasov

- Edward McMillan-Scott:    239 hlasov

- Isabelle Durant:    238 hlasov

- Alexander Alvaro:    235 hlasov

- Rainer Wieland:    230 hlasov

- Oldřich Vlasák:    223 hlasov

- Jacek Protasiewicz:    206 hlasov

- László Surján:    188 hlasov

Štrnásti kandidáti boli aklamáciou zvolení za podpredsedov Európskeho parlamentu.

V súlade s článkom 15 ods. 2 rokovacieho poriadku bolo prednostné poradie podpredsedov určené podľa poradia, v akom boli zvolení.


5. Program dánskeho predsedníctva (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program dánskeho predsedníctva

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Morten Messerschmidt v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Barry Madlener, nezaradený poslanec, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes a Mara Bizzotto.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili títo poslanci: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark a Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie a Frédéric Daerden.

Vystúpili títo rečníci: José Manuel Barroso a Helle Thorning-Schmidt (predsedníčka Rady).

Rozprava sa skončila.


6. Zloženie Parlamentu

Predseda privítal Mariu Auxiliadoru Correuovú Zamoraovú, Juana Naranja Escobara, Daniëla van der Stoepa, Anu Mirandaovú a Younousa Omarjeeho (bod 3 zápisnice zo 16. januára 2012 „Zloženie Parlamentu“).

°
° ° °

Príslušné portugalské úrady oznámili, že Inês Cristina Quintas Zuber bola s účinnosťou od 18. januára 2012 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Ildu Figueiredovú.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Inês Cristina Quintas Zuber zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín ALDE a GUE/NGL tieto žiadosti o menovania:

výbor REGI: Younous Omarjee

výbor PETI: Nikolaos Chountis, ktorým je nahradená Bairbre de Brún

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Younous Omarjee

Delegácia pre vzťahy s Izraelom: Alexandra Thein, ktorým je nahradený Michael Theurer

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku: Alexandra Thein, ktorým je nahradený Andrea Zanoni

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


8. Zloženie politických skupín

Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz a Zbigniew Ziobro vstúpili do skupiny EFD s účinnosťou od 29. decembra 2011.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpísal dnes v stredu tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave (prepracované znenie) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD))


10. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie (EÚ) z 21.12.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1569/2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES - (C(2011)9585) - Lehota: 21.3.2012
Pridelené gestorský výbor: ECON
Stanovisko: JURI

– Delegované nariadenie Komisie (EÚ) z 21.12.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o prvky súvisiace s prospektami a reklamami - (C(2011)9591) - Lehota: 21.3.2012
Pridelené gestorský výbor: ECON
Stanovisko: JURI

– Delegované nariadenie Komisie (EÚ) zo 6.1.2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o zdroje údajov a parametre údajov, ktoré majú nahlasovať členské štáty - (C(2011)9986) - Lehota: 6.3.2012
Pridelené gestorský výbor: ENVI
Stanovisko: ITRE

– Delegované nariadenie Komisie (EÚ) zo 16.1.2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov - (C(2011)10050) - Lehota: 16.3.2012
Pridelené gestorský výbor: ITRE


11. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (D016983/03 - 2012/2507(RPS) - lehota: 11/04/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel poháňaných vodíkom a zmesami vodíka a zemného plynu z hľadiska emisií a o uvádzanie osobitných informácií týkajúcich sa vozidiel vybavených elektrickou hnacou súpravou v informačnom dokumente na účely typového schvaľovania ES (D016995/01 - 2012/2508(RPS) - lehota: 11/04/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a IX a nahrádza príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica), a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a XII k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (D017002/01 - 2012/2510(RPS) - lehota: 12/04/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 62/2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa telematických aplikácií pre subsystém nákladnej dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (D017247/02 - 2012/2503(RPS) - lehota: 05/04/2012)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Smernica Komisie …/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metyl(nonyl)ketón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D017345/02 - 2012/2518(RPS) - lehota: 12/04/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o nezaradení dichlórvosu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (D017594/01 - 2012/2514(RPS) - lehota: 12/04/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o nezaradení látky naled pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (D017613/01 - 2012/2515(RPS) - lehota: 12/04/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie …/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyselinu chlorovodíkovú ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D017615/02 - 2012/2516(RPS) - lehota: 12/04/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie …/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť výťažok z rastliny Azadirachta indica ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D017619/02 - 2012/2517(RPS) - lehota: 12/04/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o druhom súbore spoločných bezpečnostných cieľov so zreteľom na železničný systém (D017639/02 - 2012/2504(RPS) - lehota: 10/04/2012)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Text s významom pre EHP) (D017728/01 - 2012/2502(RPS) - lehota: 05/04/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI


12. Predložené dokumenty

Bol predložený tento dokument poslancov: návrh uznesenia (článok 120 rokovacieho poriadku)

– Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o ochrane historického, hospodárskeho, výrobného a kultúrneho dedičstva tradičných pastierskych chodníkov v oblasti Stredozemia (B7-0002/2012)

pridelené

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

TRAN


13. Závery zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) týkajúce sa návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) týkajúce sa návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability

Rozprava sa konala 13. decembra 2011 (bod 5 zápisnice zo dňa 13.12.2011).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok a Carlo Casini v mene skupiny PPE o zasadnutí Európskej rady 8. – 9. decembra 2011 (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom a Udo Bullmann v mene skupiny S&D o zasadnutí Európskej rady 8. – 9. decembra 2011 (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE o zasadnutí Európskej rady 8. – 9. decembra 2011 (B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE o zasadnutí Európskej rady 8. – 9. decembra 2011 (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat a Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL o záveroch zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) týkajúcich sa návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability (B7-0012/2012).

Hlasovanie: bod 16.2 zápisnice zo dňa 18.1.2012.


14. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Barry Madlener oznámil, že sa zúčastnil na rokovaní dňa 1. decembra 2011, ale jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Carl Schlyter oznámil, že sa zúčastnil na rokovaní dňa 16. januára 2012, ale jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

°
° ° °

Zápisnice z rokovaní dňa 15. decembra 2011 a 16. a 17. januára 2012 boli schválené.


15. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu januárovej schôdze 2012 (PE 477.709/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Streda

Po dohode s politickými skupinami predseda navrhol, aby sa rokovanie predĺžilo a namiesto o 20.00 h skončilo o 21.00 h.

Parlament schválil tento návrh.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


16. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Predseda navrhol, aby sa vysvetlenia hlasovania odložili na nasledujúci deň. Parlament schválil tento návrh.


16.1. Počet členov stálych výborov (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 183 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o počte členov výborov (B7-0001/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2012)0001)

Vystúpenia:

Jean-Pierre Audy, pred hlasovaním.


16.2. Závery zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) o návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability (hlasovanie)

Rozprava sa konala 13. decembra 2011 (bod 5 zápisnice zo dňa 13.12.2011).

Návrhy uznesenia boli oznámené 18. januára 2012 (bod 13 zápisnice zo dňa 18.1.2012).

V rozprave vystúpil Daniel Cohn-Bendit.

Pred hlasovaním prebehlo kolo rečníkov z rôznych politických skupín.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD a Andreas Mölzer, nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Návrhy uznesenia B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 a B7-0012/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0003/2012

(nahrádzajúci B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012 a B7-0011/2012)

podaný týmito poslancami:

- Elmar Brok v mene skupiny PPE;

- Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D;

- Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE;

- Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE;

Prijatý (P7_TA(2012)0002)

(Návrh uznesenia B7-0012/2012 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Elmar Brok, aby predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k ods. 4, ktorý bol prijatý.


17. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.


18. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Piotr Borys oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o spoločnom návrhu uznesenia RC-B7-0003/2012.


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

19. Voľba kvestorov Európskeho parlamentu

Predseda oznámil, že mu bolo predložených sedem návrhov kandidátov.

Keďže počet kandidátov bol vyšší ako počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, predseda navrhol, aby sa v súlade s článkom 16 rokovacieho poriadku kvestori volili tajným hlasovaním.

Predseda upresnil, že Vladko Todorov Panayotov nahradí Doris Packovú vo funkcii overovateľa.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h kvôli sčítaniu hlasov a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

20. Voľba kvestorov Európskeho parlamentu (pokračovanie)

Predseda prečítal výsledky prvého kola hlasovania.

– počet hlasujúcich poslancov:       684

– nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok:    15

– počet odovzdaných hlasov:       669

– nadpolovičná väčšina:          335

Počet získaných hlasov v zostupnom poradí:

- Astrid Lulling         297 hlasov

- Jim Higgins         284 hlasov

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   237 hlasov

- Jiří Maštálka         232 hlasov

- Bogusław Liberadzki         222 hlasov

- Bill Newton Dunn         177 hlasov

- Francesco Enrico Speroni      106 hlasov

Predseda uviedol, že žiadny kandidát nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov a že je potrebné vykonať druhé kolo voľby.

Predseda uviedol, že návrh žiadneho kandidáta nebol stiahnutý.

Predseda navrhol hlasovať za pomoci elektronického hlasovacieho zariadenia. Parlament schválil tento návrh.

Predseda upresnil postup hlasovania.

Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu za pomoci elektronického hlasovacieho zariadenia.

Predseda prečítal výsledky druhého kola hlasovania.

– počet hlasujúcich poslancov:           606

– počet nevyplnených alebo neplatných hlasovacích lístkov:    13

– počet odovzdaných hlasov:          593

– nadpolovičná väčšina:             297

Počet získaných hlasov v zostupnom poradí:

– Astrid Lulling         280 hlasov

– Jim Higgins         263 hlasov

– Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   234 hlasov

– Jiří Maštálka         226 hlasov

– Bogusław Liberadzki         209 hlasov

– Bill Newton Dunn         170 hlasov

– Francesco Enrico Speroni      114 hlasov

Predseda uviedol, že žiadny kandidát nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov a že je potrebné vykonať tretie kolo voľby.

Predseda uviedol, že návrh žiadneho kandidáta nebol stiahnutý.

Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu za pomoci elektronického hlasovacieho zariadenia.

Predseda prečítal výsledky tretieho kola hlasovania.

– počet hlasujúcich poslancov:          613

– počet nevyplnených alebo neplatných hlasovacích lístkov:    13

– počet odovzdaných hlasov:          600

– nadpolovičná väčšina:             301

Počet získaných hlasov v zostupnom poradí:

– Astrid Lulling         273 hlasov

– Jim Higgins         254 hlasov

– Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   235 hlasov

– Bogusław Liberadzki         216 hlasov

– Jiří Maštálka         207 hlasov

– Bill Newton Dunn         182 hlasov

- Francesco Enrico Speroni      104 hlasov

(Zoznam hlasujúcich poslancov je uvedený v prílohe zápisnice: Príloha 2 zápisnice zo dňa 18.1.2012)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki a Jiří Maštálka boli vyhlásení za kvestorov Európskeho parlamentu.

V súlade s článkom 15 ods. 2 a článkom 16 rokovacieho poriadku bolo prednostné poradie kvestorov určené podľa poradia, v akom boli zvolení.

°
° ° °

Zloženie nového Predsedníctva bude oznámené predsedom inštitúcií Európskej únie.


21. Nedávny politický vývoj v Maďarsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nedávny politický vývoj v Maďarsku

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Viktor Orbán (maďarský premiér).

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Joseph Daul, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Mario Mauro, Lajos Bokros v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Zbigniew Ziobro v mene skupiny ECR, Krisztina Morvai, nezaradená poslankyňa, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi a Renate Weber.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, Kyriacos Triantaphyllides, Jacek Olgierd Kurski, Philip Claeys, Manfred Weber, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, József Szájer urobil osobné vyhlásenie v nadväznosti na vyjadrenia Manfreda Webera, Juan Fernando López Aguilar, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff a Ulrike Lunacek, ktorá odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili János Áder a Peter van Dalen.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sonia Alfano, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Jaroslav Paška, Vytautas Landsbergis, Tanja Fajon, Louis Michel, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvie Guillaume, Mario Mauro, Anna Hedh, Mário David, Birgit Sippel, Krzysztof Lisek, Britta Thomsen, Kinga Gál, Ivailo Kalfin, Giuseppe Gargani, Corina Creţu, Michael Gahler, Iliana Malinova Iotova, Frank Engel, Victor Boştinaru, András Gyürk, Pino Arlacchi a Kyriacos Triantaphyllides.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cornelia Ernst, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Charles Goerens, Boris Zala, Rui Tavares, Mirosław Piotrowski a Carlo Casini.

Vystúpili títo rečníci: Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie), Nicolai Wammen a Viktor Orbán.

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Manfred Weber, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE a Oreste Rossi, ktorý sa vyjadril k priebehu rozpravy.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


22. Ďalší postup po konferencii o zmene klímy v Durbane (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Ďalší postup po konferencii o zmene klímy v Durbane

Connie Hedegaard (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, nezaradený poslanec, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Miroslav Mikolášik.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr a Eija-Riitta Korhola.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard.

Rozprava sa skončila.


23. Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Richard Seeber v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Vladko Todorov Panayotov v mene skupiny ALDE, Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner a Sophie Auconie.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Miroslav Mikolášik.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy a Åsa Westlund.

V rozprave vystúpili: Janez Potočnik a Karl-Heinz Florenz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 19.1.2012.


24. Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Christa Klaß (A7-0336/2011)

Christa Klaß uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Richard Seeber v mene skupiny PPE, Dan Jørgensen v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Miroslav Ouzký, Amalia Sartori, Mario Pirillo a Struan Stevenson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 19.1.2012.


25. Vymenovania do parlamentných výborov (návrhy Konferencie predsedov)

Predsedníčka uviedla, že návrh Konferencie predsedov o vymenovaniach do parlamentných výborov bude poslancom oznámený elektronickou cestou a uverejnený na internetovej stránke Parlamentu.

Konečný zoznam bude prílohou zajtrajšej zápisnice.

Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: štvrtok 19. januára 2012 o 10.00 h.

Hlasovanie: štvrtok 19. januára 2012 o 12.00 h.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 477.709/OJJE).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 20.50 h.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Príloha 1 – Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu

VOĽBA PODPREDSEDOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU (tretie kolo voľby)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka.


Príloha 2 – Voľba kvestorov Európskeho parlamentu

VOĽBA KVESTOROV EURÓPSKEHO PARLAMENTU (prvé kolo voľby)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda , Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee , Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

VOĽBA KVESTOROV EURÓPSKEHO PARLAMENTU (druhé kolo voľby)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Winkler I., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

VOĽBA KVESTOROV EURÓPSKEHO PARLAMENTU (tretie kolo voľby)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Carvalho, Cashman, Casini, Castex, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Grandes Pascual, de Jong, De Keyser, de Lange, De Rossa, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant I., Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Lechner, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, van Baalen, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Weber M., Weber R., Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler H., Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia