Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets forordning om et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (COM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 336 i TEUF hørt Domstolen og Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning [...] om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

CULT, EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Hercule III-programmet til fremme af aktioner til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

BUDG, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-civilbeskyttelsesordning (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik