Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (COM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 336 της ΣΛΕΕ, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού [...] σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

CULT, EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

BUDG, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου