Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 19. janvāris - Strasbūra

2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā (COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD)).
Atbilstoši LESD 336. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu ir sācis apspriesties ar Tiesu un Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu "Perikls 2020") (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu [...] par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

CULT, EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Hercule III programmu, lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā (COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

BUDG, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības Civilās aizsardzības mehānismu (COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

DEVE, AFET, BUDG, REGI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika