Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 януари 2012 г. - Страсбург

8. Борба срещу разпространението на водораслите (писмена декларация)
Пълни стенографски протоколи

Писмена декларация 0041/2011, внесена от членовете на ЕП Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos и Andrea Zanoni, относно борбата срещу разпространението на водораслите е получила подписите на мнозинството от членовете, които съставляват Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4, ще бъде предадена на нейните получатели и публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2012)0015), като имената на подписалите я бъдат посочени в протокола (вж. приложение 1 от протокола от 19.1.2012 г.).

Изказа се Alain Cadec.

Правна информация - Политика за поверителност