Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0223(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0441/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0441/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0003

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

10.1. Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) [COM(2011)0516 - C7-0226/2011- 2011/0223(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Louis Michel (A7-0441/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2012)0003)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου