Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2904(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0006/2012

Συζήτηση :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.11
CRE 19/01/2012 - 10.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

10.11. Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0006/2012, B7-0007/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 και B7-0013/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0006/2012

(αντικαθιστά τις B7-0006/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 και B7-0013/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García, Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Alfreds Rubiks και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Rolandas Paksas.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0012)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0007/2012 καταπίπτει.)

Παρέμβαση

Anna Maria Corazza Bildt, μετά από την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου