Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg

10. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. En fællesskabskodeks for visa ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) [KOM(2011)0516 - C7-0226/2011- 2011/0223(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Louis Michel (A7-0441/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0003)


10.2. Aftale mellem EU og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer [09737/2011 - C7-0202/2011- 2011/0090(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0450/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0004)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


10.3. EU's tiltrædelse af regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter for beskyttelse af fører og passagerer i et erhvervskøretøjs førerhus [13894/2011 - C7-0303/2011- 2011/0191(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0005/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0005)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


10.4. Sikkerhed for fodgængere og diodelyskilder (LED-lyskilder) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om sikkerhed for fodgængere og om udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om diodelyskilder (LED-lyskilder) [13895/2011 - C7-0302/2011- 2011/0188(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0004/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0006)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


10.5. Aftale EU/Indonesien om visse aspekter af lufttrafik *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik [13238/2011 - C7-0242/2011- 2010/0132(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Brian Simpson (A7-0448/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0007)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


10.6. Samarbejdsmemorandum mellem EU og Organisationen for International Civil Luftfart *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af et samarbejdsmemorandum mellem Den Europæiske Union og Organisationen for International Civil Luftfart om en ramme for et styrket samarbejde og om fastlæggelse af proceduremæssige ordninger i forbindelse hermed [09138/2011 - C7-0163/2011- 2011/0050(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Brian Simpson (A7-0391/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0008)

Parlamentet godkendte indgåelsen af samarbejdsmemorandummet.


10.7. Udnævnelser til parlamentariske udvalg (afstemning)

Formandskonferencens forslag: Udnævnelser til parlamentariske udvalg

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORMANDSKONFERENCENS FORSLAG

Erklæret godkendt (Bilag 3 i protokollen af 19.1.2012)


10.8. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektrisk og elektronisk affald (omarbejdning) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0009)


10.9. Markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christa Klaß (A7-0336/2011)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0010)


10.10. Landbrugets forsyningskæde (afstemning)

Betænkning om forsyningskæden for landbrugsbedrifters input: struktur og implikationer [2011/2114(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: José Bové (A7-0421/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0011)

Indlæg

José Bové efter afstemningen.


10.11. Ubalancer i fødevareforsyningskæden (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0006/2012, B7-0007/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 og B7-0013/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0006/2012

(erstatter B7-0006/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 og B7-0013/2012):

stillet af:

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García, Albert Deß for PPE-Gruppen,

Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves for S&D-Gruppen,

George Lyon for ALDE-Gruppen,

José Bové for Verts/ALE-Gruppen,

Alfreds Rubiks og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen,

Rolandas Paksas.

Vedtaget (P7_TA(2012)0012)

(Forslag til beslutning B7-0007/2012 bortfaldt).

Indlæg

Anna Maria Corazza Bildt efter afstemningen.


10.12. En EU-rumstrategi til gavn for borgerne (afstemning)

Betænkning om en EU-rumstrategi til gavn for borgerne [2011/2148(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0013)


10.13. Hvordan madspild kan undgås (afstemning)

Betænkning om hvordan madspild kan undgås: strategier for en mere effektiv fødevarekæde i EU [2011/2175(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Salvatore Caronna (A7-0430/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0014)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik