Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

11. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(χθεσινή ψηφοφορία)

Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen και Anna Záborská

(σημερινή ψηφοφορία)

Σύσταση Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne και Seán Kelly

Σύσταση Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr και Kay Swinburne

Έκθεση José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr και Seán Kelly

Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Έκθεση Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock και Kay Swinburne

Έκθεση Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly και Mitro Repo

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου