Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 januari 2012 - Straatsburg

13. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/75/EG wat vaccinatie tegen bluetongue betreft (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
verwezen naar ten principale: AGRI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 20 januari 2012, in.

Juridische mededeling - Privacybeleid