Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg

13. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot blåtunga (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig börjar således löpa påföljande dag, den 20 januari 2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy