Index 
Proces-verbal
PDF 314kWORD 381k
Joi, 19 ianuarie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă - Dezechilibre în lanţul de aprovizionare cu alimente (dezbatere)
 4.Strategia spațială a Uniunii Europene (prezentare succintă)
 5.Evitarea risipei de alimente (prezentare succintă)
 6.Diverse
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Lupta împotriva proliferării algelor (declaraţie scrisă)
 9.Instituirea Pactului insulelor ca inițiativă europeană oficială (declaraţie scrisă)
 10.Votare
  10.1.Codul comunitar de vize ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.2.Acordul dintre UE și Georgia cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.3.Aderarea UE la Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.4.Siguranța pietonilor și diodele electroluminiscente (LED) *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.5.Acordul UE-Indonezia cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.6.Memorandumul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Organizația Aviației Civile Internaționale *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.7.Numiri în comisiile parlamentare (vot)
  10.8.Deşeurile de echipamente electrice şi electronice ***II (vot)
  10.9.Punerea la dispoziţie pe piață și utilizarea produselor biocide ***II (vot)
  10.10.Lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă (vot)
  10.11.Dezechilibre în lanţul de aprovizionare cu alimente (vot)
  10.12.Strategia spațială a Uniunii Europene (vot)
  10.13.Evitarea risipei de alimente (vot)
 11.Explicaţii privind votul
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 13.Poziţiile Consiliului în prima lectură
 14.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 18.Calendarul următoarelor şedinţe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Lupta împotriva proliferării algelor (declaraţie scrisă)
 Anexa 2 - Mise en place du pacte des îles en tant qu'initiative européenne officielle (declaraţie scrisă)
 Anexa 3 - Numiri în comisiile parlamentare


A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (COM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiunea externă (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))
În conformitate cu dispoziţiile articolului 336 din TFUE, Preşedintele a hotărât să consulte Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

CULT, EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind programul Hercule III în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

BUDG, LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism al Uniunii de protecție civilă (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

DEVE, AFET, BUDG, REGI


3. Lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă - Dezechilibre în lanţul de aprovizionare cu alimente (dezbatere)

Raport referitor la lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă: structură și implicații [2011/2114(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: José Bové (A7-0421/2011)

Întrebare orală (O-000239/2011) adresată de Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D, şi James Nicholson, în numele Grupului ECR, Comisiei: Dezechilibre în lanțul de aprovizionare cu alimente (B7-0675/2011)

Întrebare orală (O-000302/2011) adresată de Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Transparență și echitate în lanțul de aprovizionare cu alimente (B7-0676/2011)

Întrebare orală (O-000001/2012) adresată de Rolandas Paksas şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, Comisiei: Dezechilibre în lanțul de aprovizionare cu alimente (B7-0021/2012)

José Bové şi-a prezentat raportul.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira şi Rolandas Paksas au dezvoltat întrebările orale.

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Spyros Danellis, în numele Grupului S&D, Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Alfreds Rubiks, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Alyn Smith, Diane Dodds, neafiliată, Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marc Tarabella, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak şi Struan Stevenson.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Elisabeth Köstinger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt şi Mario Pirillo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Antonio Tajani şi José Bové.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß şi Esther Herranz García, în numele Grupului PPE, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012);

- James Nicholson şi Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012);

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard şi Riikka Manner, în numele Grupului ALDE, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012);

- José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012);

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos şi Luís Paulo Alves, în numele Grupului S&D, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer şi Jean-Luc Mélenchon, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 19.1.2012 şi punctul 10.11 al PV din 19.1.2012.


4. Strategia spațială a Uniunii Europene (prezentare succintă)

Raport referitor la o strategie spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului [2011/2148(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

Aldo Patriciello a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan şi Vittorio Prodi.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.12 al PV din 19.1.2012.


5. Evitarea risipei de alimente (prezentare succintă)

Raport referitor la evitarea risipei de alimente: strategii pentru creșterea eficienței lanțului alimentar din UE [2011/2175(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Salvatore Caronna (A7-0430/2011)

Salvatore Caronna a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Janusz Wojciechowski, Miroslav Mikolášik, Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Rareş-Lucian Niculescu, Mario Mauro, Anna Záborská şi Anna Maria Corazza Bildt.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.13 al PV din 19.1.2012.

(Şedinţa, suspendată la 11.55 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

6. Diverse

Au intervenit: Paul Rübig (preşedintele comitetului STOA) pentru a anunţa prezenţa în tribună a lui Steve Tolan de la Chipembele Wildlife Education Trust, câştigătorul «Sustainable Energy Prize», decernat de STOA (Preşedintele s-a alăturat felicitărilor lui Paul Rübig), Claudio Morganti, pentru a evoca naufragiul pachebotului Costa Concordia în largul coastei italiene la 13 ianuarie şi Pat the Cope Gallagher, pentru a semnala naufragiul navei de pescuit Tit Bonhomme, în largul coastei irlandeze, care s-a soldat cu moartea a cinci marinari pescari.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.


7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


8. Lupta împotriva proliferării algelor (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0041/2011 depusă de Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos şi Andrea Zanoni privind lupta împotriva proliferării algelor a strâns semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul şi va fi, prin urmare, transmisă destinatarilor săi şi publicată în Texte adoptate în prezenta şedinţă (P7_TA(2012)0015), numele semnatarilor fiind înscrise în procesul-verbal, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură (anexa 1 a PV din 19.1.2012).

A intervenit Alain Cadec.


9. Instituirea Pactului insulelor ca inițiativă europeană oficială (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0037/2011 depusă de Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith şi Giommaria Uggias privind la instituirea Pactului insulelor ca inițiativă europeană oficială a strâns semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul şi va fi, prin urmare, transmisă destinatarilor săi şi publicată în Texte adoptate în prezenta şedinţă (P7_TA(2012)0016), numele semnatarilor fiind înscrise în procesul-verbal, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură (anexa 2 a PV din 19.1.2012).

A intervenit Spyros Danellis.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Codul comunitar de vize ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul vizelor) [COM(2011)0516 - C7-0226/2011- 2011/0223(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Louis Michel (A7-0441/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0003)


10.2. Acordul dintre UE și Georgia cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Georgia cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare [09737/2011 - C7-0202/2011- 2011/0090(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0450/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0004)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


10.3. Aderarea UE la Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite referitor la dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor aflați în cabina unui vehicul comercial [13894/2011 - C7-0303/2011- 2011/0191(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0005/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0005)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


10.4. Siguranța pietonilor și diodele electroluminiscente (LED) *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului cu privire la poziția Uniunii Europene față de proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind siguranța pietonilor și proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind sursele de lumină cu diode electroluminiscente (LED) [13895/2011 - C7-0302/2011- 2011/0188(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0004/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0006)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


10.5. Acordul UE-Indonezia cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la decizia Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Indonezia cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene [13238/2011 - C7-0242/2011- 2010/0132(NLE)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Brian Simpson (A7-0448/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0007)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


10.6. Memorandumul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Organizația Aviației Civile Internaționale *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Memorandumului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Organizația Aviației Civile Internaționale, de instituire a unui cadru de cooperare consolidată și de stabilire a demersurilor procedurale conexe [09138/2011 - C7-0163/2011- 2011/0050(NLE)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Brian Simpson (A7-0391/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0008)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului de cooperare.


10.7. Numiri în comisiile parlamentare (vot)

Propuneri ale Conferinţei Preşedinţilor: Numiri în comisiile parlamentare

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE A CONFERINŢEI PREŞEDINŢILOR

Declarată aprobată (anexa 3 la PV din 19.1.2012)


10.8. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (reformare) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0009)


10.9. Punerea la dispoziţie pe piață și utilizarea produselor biocide ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Christa Klaß (A7-0336/2011)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0010)


10.10. Lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă (vot)

Raport referitor la lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă: structură și implicații [2011/2114(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: José Bové (A7-0421/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0011)

Intervenţie

José Bové, după votare.


10.11. Dezechilibre în lanţul de aprovizionare cu alimente (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0006/2012, B7-0007/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 şi B7-0013/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0006/2012

(care înlocuieşte B7-0006/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 şi B7-0013/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García, Albert Deß, în numele Grupului PPE,

Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, în numele Grupului S&D,

George Lyon, în numele Grupului ALDE,

José Bové, în numele Grupului Verts/ALE,

Alfreds Rubiks şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL,

Rolandas Paksas.

Adoptat (P7_TA(2012)0012)

(Propunerea de rezoluţie B7-0007/2012 a devenit caducă.)

Intervenţie

Anna Maria Corazza Bildt, după votare.


10.12. Strategia spațială a Uniunii Europene (vot)

Raport referitor la o strategie spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului [2011/2148(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0013)


10.13. Evitarea risipei de alimente (vot)

Raport referitor la evitarea risipei de alimente: strategii pentru creșterea eficienței lanțului alimentar din UE [2011/2175(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Salvatore Caronna (A7-0430/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0014)


11. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

(votarea din ziua precedentă)

Concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) privind un proiect de acord internaţional referitor la o uniune a stabilităţii fiscale - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen şi Anna Záborská

(votarea de astăzi)

Recomandarea Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne şi Seán Kelly

Recomandarea Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr şi Kay Swinburne

Raport José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr şi Seán Kelly

Dezechilibre în lanţul de aprovizionare cu alimente - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Raport Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock şi Kay Swinburne

Raport Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly şi Mitro Repo


12. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


13. Poziţiile Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii comune ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/75/CE privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
retrimis fond: AGRI

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a primului program pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
retrimis fond: ITRE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 20 ianuarie 2012.


14. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La cererea grupurilor PPE şi S&D, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

BUDG: Andrea Cozzolino

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Arabică: Antonio Cancian care îl înlocuieşte pe Alfredo Antoniozzi

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Croaţia: Alfredo Antoniozzi care îl înlocuieşte pe Antonio Cancian.


15. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- O agendă a schimbării: viitorul politicii UE în domeniul dezvoltării (2012/2002(INI))
(aviz: AFET, ENVI, INTA)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.01.2012)

ECON

- Contribuţie la analiza anuală a creșterii pentru 2012 (2011/2319(INI))
(aviz: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 15.12.2011)

EMPL

- Iniițiativă pentru antreprenoriatul social - Construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și al inovării sociale (2012/2004(INI))
(aviz: FEMM, CULT, BUDG, ITRE, JURI, ECON, IMCO)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.01.2012)

- Un pact pentru investiţii sociale ca răspuns la criză (2012/2003(INI))

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.01.2012)

- Ocuparea forței de muncă şi aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2012 (2011/2320(INI))
(aviz: REGI)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 15.12.2011)

PECH

- Dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului (2011/2318(INI))
(aviz: DEVE, ENVI, INTA)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 15.12.2011)

TRAN

- Punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european (2012/2005(INI))
(aviz: EMPL, JURI, IMCO)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.01.2012)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 90 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandarea adresată Consiliului, Comisiei şi SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE-Azerbaidjan (2011/2316(INI))
(aviz: INTA)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.01.2012)

- Recomandarea Consiliului, Comisiei şi SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE-Armenia (2011/2315(INI))
(aviz: INTA)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.01.2012)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 202 alineatul (8) din Regulamentul de procedură)

PETI

- Raportul anual al activităţilor Comisiei pentru petiţii în anul 2011 (2011/2317(INI))

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.01.2012)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 51 din Regulamentul de procedură)

- Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD))
comisii: JURI, FEMM
(aviz: LIBE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 08.12.2011)

- Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))
comisii: LIBE, FEMM
(aviz: JURI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 08.12.2011)

Sesizarea comisiilor

FEMM

- Modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa (2011/2294(INI))
retrimis fond: CULT
aviz: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

- Pescuitul artizanal şi la scară mică şi reforma PCP (2011/2292(INI))
retrimis fond: PECH
aviz: FEMM, DEVE

EMPL

- Programul "Europa creativă" (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
retrimis fond: CULT
aviz: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE

- Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului şi a Regulamentului nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
retrimis fond: PECH
aviz: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

PETI

- Implementarea legislaţiei UE în domeniul apei, în perspectiva necesităţii adoptării unei abordări generale a provocărilor europene în domeniul apei (2011/2297(INI))
retrimis fond: ENVI
aviz: PETI, ITRE

DEVE

- Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: DEVE, ITRE, TRAN

AFET

- Strategia de securitate internă a Uniunii Europene (2010/2308(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: AFET


16. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

349

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

30

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

94

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

238

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

86

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

158

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

111

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

176

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

109

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

135

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

62

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

30

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

36


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc la 1 februarie 2012 şi 2 februarie 2012.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Lupta împotriva proliferării algelor (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0041/2011 depusă de deputaţii Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos şi Andrea Zanoni privind lupta împotriva proliferării algelor (punctul 7 al PV din 19.1.2012 şi P7_TA(2012)0015) şi semnată de 395 de deputaţi:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Jan Březina, Elmar Brok, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Yves Cochet, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gerald Häfner, Carl Haglund, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Sylvana Rapti, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Andreas Schwab, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Philippe de Villiers, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Anexa 2 - Mise en place du pacte des îles en tant qu'initiative européenne officielle (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0037/2011 depusă de deputaţii Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith şi Giommaria Uggias privind instituirea Pactului insulelor ca iniţiativă europeană oficială (punctul 8 al PV din 19.1.2012 şi P7_TA(2012)0016) şi semnată de 388 de deputaţi:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Anexa 3 - Numiri în comisiile parlamentare

C01

Comisia pentru afaceri externe

76 membri titulari

PPE (27)

BROK Elmar

BUZEK Jerzy

DANJEAN Arnaud

DAVID Mário

DE MITA Luigi Ciriaco

GAHLER Michael

GIANNAKOU Marietta

GRZYB Andrzej

IBRISAGIC Anna

KASOULIDES Ioannis

KELAM Tunne

KOVATCHEV Andrey

KUKAN Eduard

LANDSBERGIS Vytautas

LISEK Krzysztof

MAURO Mario

MILLÁN MON Francisco José

OOMEN-RUIJTEN Ria

PETERLE Alojz

POSSELT Bernd

PÖTTERING Hans-Gert

PREDA Cristian Dan

SAÏFI Tokia

SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SCHÖPFLIN György

VAIDERE Inese

S&D (19)

ARLACCHI Pino

GOMES Ana

HOWITT Richard

JAAKONSAARI Liisa

KIRILOV Evgeni

KOPPA Maria Eleni

KREISSL-DÖRFLER Wolfgang

MAVRONIKOLAS Kyriakos

MIRSKY Alexander

MUÑIZ DE URQUIZA María

OBIOLS Raimon

PALECKIS Justas Vincas

PANZERI Pier Antonio

PAŞCU Ioan Mircea

PEILLON Vincent

ROUČEK Libor

SIWIEC Marek

VIGENIN Kristian

ZALA Boris

ALDE (8)

van BAALEN Johannes Cornelis

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KACIN Jelko

LAMBSDORFF Alexander Graf

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie

NICOLAI Norica

OJULAND Kristiina

WATSON Sir Graham

Verts/ALE (6)

BRANTNER Franziska Katharina

BREPOELS Frieda

CRONBERG Tarja

KIIL-NIELSEN Nicole

LUNACEK Ulrike

SCHULZ Werner

ECR (6)

ATKINS Sir Robert

KOWAL Paweł Robert

LEGUTKO Ryszard Antoni

PIOTROWSKI Mirosław

TANNOCK Charles

VAN ORDEN Geoffrey

GUE/NGL (4)

HADJIGEORGIOU Takis

LÖSING Sabine

MÉLENCHON Jean-Luc

MEYER Willy

EFD (3)

BELDER Bastiaan

PROVERA Fiorello

SALAVRAKOS Nikolaos

NI (3)

MADLENER Barry

MÖLZER Andreas

SEVERIN Adrian

C02

Comisia pentru dezvoltare

30 membri titulari

PPE (10)

KACZMAREK Filip

MITCHELL Gay

PONGA Maurice

ROATTA Jean

SCHNIEBER-JASTRAM Birgit

STRIFFLER Michèle

SVENSSON Alf

THEOCHAROUS Eleni

ZÁBORSKÁ Anna

ZANICCHI Iva

S&D (8)

BERMAN Thijs

CASHMAN Michael

CORTÉS LASTRA Ricardo

CREŢU Corina

DE KEYSER Véronique

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel

NEUSER Norbert

TIROLIEN Patrice

ALDE (4)

DONSKIS Leonidas

GOERENS Charles

NEWTON DUNN Bill

VAJGL Ivo

Verts/ALE (3)

GRÈZE Catherine

JOLY Eva

KELLER Franziska

ECR (2)

DEVA Nirj

KAMIŃSKI Michał Tomasz

GUE/NGL (1)

ZIMMER Gabriele

EFD (1)

VANHECKE Frank

NI (1)

van der STOEP Daniël

C03

Comisia pentru comerţ internaţional

31 membri titulari

PPE (11)

ANDRIKIENĖ Laima Liucija

CASPARY Daniel

CORREA ZAMORA María Auxiliadora

FJELLNER Christofer

FRAGA ESTÉVEZ Carmen

MUSCARDINI Cristiana

PROUST Franck

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

ŠŤASTNÝ Peter

WINKLER Iuliu

ZALEWSKI Paweł

S&D (8)

ARIF Kader

ATTARD-MONTALTO John

DÉSIR Harlem

LANGE Bernd

MARTIN David

MENÉNDEZ del VALLE Emilio

MOREIRA Vital

SUSTA Gianluca

ALDE (3)

DE SARNEZ Marielle

KAZAK Metin

RINALDI Niccolò

Verts/ALE (2)

JADOT Yannick

TAYLOR Keith

ECR (3)

CAMPBELL BANNERMAN David

STURDY Robert

ZAHRADIL Jan

GUE/NGL (2)

MURPHY Paul

SCHOLZ Helmut

EFD (1)

(The Earl of) DARTMOUTH William

NI (1)

BECALI George

C04

Comisia pentru bugete

43 membri titulari

PPE (16)

ABAD Damien

BÖGE Reimer

DEHAENE Jean-Luc

FERNANDES José Manuel

GARRIGA POLLEDO Salvador

GRÄSSLE Ingeborg

HOHLMEIER Monika

JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta

KOZŁOWSKI Jan

LA VIA Giovanni

LAMASSOURE Alain

MATERA Barbara

NEYNSKY Nadezhda

RIQUET Dominique

SALATTO Potito

SURJÁN László

S&D (11)

BALZANI Francesca

FÄRM Göran

GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider

GEIER Jens

GRELIER Estelle

HAUG Jutta

HAVEL Jiří

KALFIN Ivailo

MAŇKA Vladimír

VAUGHAN Derek

ALDE (5)

GODMANIS Ivars

HAGLUND Carl

JENSEN Anne E.

KOZLÍK Sergej

LYON George

Verts/ALE (2)

DURANT Isabelle

TRÜPEL Helga

ECR (2)

BOKROS Lajos

ELLES James

GUE/NGL (2)

PORTAS Miguel

REMEK Vladimír

EFD (3)

ANDREASEN Marta

MORGANTI Claudio

WŁOSOWICZ Jacek

NI (2)

HARTONG Lucas

WERTHMANN Angelika

C05

Comisia pentru control bugetar

30 membri titulari

PPE (11)

AUDY Jean-Pierre

DEUTSCH Tamás

GRÄSSLE Ingeborg

ITÄLÄ Ville

IVANOVA Iliana

MACOVEI Monica Luisa

ORTIZ VILELLA Eva

PATRICIELLO Aldo

RIVELLINI Crescenzio

RÜBIG Paul

SONIK Bogusław

S&D (8)

AYALA SENDER Inés

BALČYTIS Zigmantas

COZZOLINO Andrea

CROCETTA Rosario

GEIER Jens

IVAN Cătălin Sorin

LIBERADZKI Bogusław

STAVRAKAKIS Georgios

ALDE (4)

GERBRANDY Gerben-Jan

MULDER Jan

SKYLAKAKIS Theodoros

THEURER Michael

Verts/ALE (2)

HÄUSLING Martin

STAES Bart

ECR (2)

ČEŠKOVÁ Andrea

CZARNECKI Ryszard

GUE/NGL (1)

SØNDERGAARD Søren Bo

EFD (1)

ANDREASEN Marta

NI (1)

EHRENHAUSER Martin

C06

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

48 membri titulari

PPE (18)

BALZ Burkhard

DATI Rachida

FEIO Diogo

FERBER Markus

GÁLL-PELCZ Ildikó

GAUZÈS Jean-Paul

HÖKMARK Gunnar

KARAS Othmar

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

LANGEN Werner

LULLING Astrid

NARANJO ESCOBAR Juan

NITRAS Sławomir Witold

PALLONE Alfredo

STOLOJAN Theodor Dumitru

THYSSEN Marianne

WORTMANN-KOOL Corien

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

BULLMANN Udo

CUTAŞ George Sabin

DOMENICI Leonardo

FERREIRA Elisa

HOANG NGOC Liem

McCARTHY Arlene

PADAR Ivari

PODIMATA Anni

SÁNCHEZ PRESEDO Antolín

SCICLUNA Edward

SIMON Peter

SKINNER Peter

ALDE (5)

BOWLES Sharon

GOULARD Sylvie

KLINZ Wolf

SCHMIDT Olle

TREMOSA i BALCELLS Ramon

Verts/ALE (3)

CANFIN Pascal

GIEGOLD Sven

LAMBERTS Philippe

ECR (4)

EPPINK Derk Jan

KAMALL Syed

STREJČEK Ivo

SWINBURNE Kay

GUE/NGL (2)

CHOUNTIS Nikolaos

KLUTE Jürgen

EFD (2)

BLOOM Godfrey

TERHO Sampo

NI (2)

BINEV Slavi

MARTIN Hans-Peter

C07

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

49 membri titulari

PPE (17)

BASTOS Regina

BAUER Edit

BECKER Heinz K.

BOULLAND Philippe

CASA David

ESSAYAH Sari

JAZŁOWIECKA Danuta

KASTLER Martin

KÓSA Ádám

LOPE FONTAGNÉ Veronica

MANN Thomas

MORIN-CHARTIER Elisabeth

ŐRY Csaba

POUPAKIS Konstantinos

RONZULLI Licia

SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna

UNGUREANU Traian

S&D (13)

BERÈS Pervenche

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

CERCAS Alejandro

CHRISTENSEN Ole

COZZOLINO Andrea

DAERDEN Frédéric

DE ROSSA Proinsias

FALBR Richard

HUGHES Stephen

LUDVIGSSON Olle

PLUMB Rovana

RAPTI Sylvana

STEINRUCK Jutta

ALDE (6)

BENNAHMIAS Jean-Luc

HARKIN Marian

HIRSCH Nadja

LYNNE Elizabeth

OVIIR Siiri

ZANONI Andrea

Verts/ALE (4)

CORNELISSEN Marije

DELLI Karima

LAMBERT Jean

SCHROEDTER Elisabeth

ECR (2)

CABRNOCH Milan

HELMER Roger

GUE/NGL (3)

HÄNDEL Thomas

LE HYARIC Patrick

ZUBER Inês

EFD (2)

BIZZOTTO Mara

CLARK Derek Roland

NI (2)

LE PEN Marine

SINCLAIRE Nicole

C08

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

69 membri titulari

PPE (24)

ÁDER János

ANTONESCU Elena Oana

AUCONIE Sophie

AYUSO Pilar

BARTOLOZZI Paolo

BERLATO Sergio

de LANGE Esther

DELVAUX Anne

FLORENZ Karl-Heinz

GARDINI Elisabetta

GROSSETÊTE Françoise

GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina

HIBNER Jolanta Emilia

KLASS Christa

LIESE Peter

MAZEJ KUKOVIČ Zofija

MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ Radvilė

PIETIKÄINEN Sirpa

ŠADURSKIS Kārlis

SCHNELLHARDT Horst

SEEBER Richard

SONIK Bogusław

TATARELLA Salvatore

WEISGERBER Anja

S&D (17)

ARSENIS Kriton

CHILDERS Nessa

ESTRELA Edite

GROOTE Matthias

JØRGENSEN Dan

KADENBACH Karin

LEINEN Jo

McAVAN Linda

PARGNEAUX Gilles

PERELLO RODRIGUEZ Andres

PIRILLO Mario

POC Pavel

ROTH-BEHRENDT Dagmar

SÂRBU Daciana Octavia

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

WESTLUND Åsa

WILLMOTT Glenis

ALDE (8)

DAVIES Chris

GERBRANDY Gerben-Jan

KRAHMER Holger

LEPAGE Corinne

PANAYOTOV Vladko Todorov

PARVANOVA Antonyia

RIES Frédérique

SKYLAKAKIS Theodoros

Verts/ALE (6)

BÉLIER Sandrine

COCHET Yves

EICKHOUT Bas

EVANS Jill

HASSI Satu

SCHLYTER Carl

ECR (6)

CABRNOCH Milan

CALLANAN Martin

GIRLING Julie

OUZKÝ Miroslav

ROSBACH Anna

YANNAKOUDAKIS Marina

GUE/NGL (3)

de BRÚN Bairbre

LIOTARD Kartika Tamara

WILS Sabine

EFD (3)

CYMAŃSKI Tadeusz

NUTTALL Paul

ROSSI Oreste

NI (2)

GRIFFIN Nick

..........

C09

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

61 membri titulari

PPE (23)

ALBERTINI Gabriele

AUDY Jean-Pierre

BELET Ivo

BENDTSEN Bendt

BŘEZINA Jan

CARVALHO Maria Da Graça

del CASTILLO VERA Pilar

EHLER Christian

FRANCO Gaston

GYÜRK András

JORDAN CIZELJ Romana

KARIŅŠ Krišjānis

KOLARSKA-BOBIŃSKA Lena

MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz

NIEBLER Angelika

PATRICIELLO Aldo

REUL Herbert

RÜBIG Paul

SARTORI Amalia

SEDÓ i ALABART Salvador

TSOUKALAS Ioannis A.

URUTCHEV Vladimir

VIDAL-QUADRAS Alejo

S&D (15)

ANDRÉS BAREA Josefa

BALČYTIS Zigmantas

DROUTSAS Dimitrios

GIEREK Adam

GLANTE Norbert

GOEBBELS Robert

HERCZOG Edit

MERKIES Judith A.

PRODI Vittorio

RIERA MADURELL Teresa

THOMSEN Britta

TOIA Patrizia

ULVSKOG Marita

VAN BREMPT Kathleen

WEBER Henri

ALDE (6)

CREUTZMANN Jürgen

CROWLEY Brian

HALL Fiona

JOHANSSON Kent

ROHDE Jens

VĂLEAN Adina-Ioana

Verts/ALE (5)

ANDERSDOTTER Amelia

BÜTIKOFER Reinhard

LAMBERTS Philippe

RIVASI Michèle

TURMES Claude

ECR (4)

CHICHESTER Giles

FORD Vicky

SZYMAŃSKI Konrad

TOŠENOVSKÝ Evžen

GUE/NGL (3)

HÉNIN Jacky

MATIAS Marisa

RANSDORF Miloslav

EFD (3)

PAKSAS Rolandas

PAŠKA Jaroslav

TZAVELA Niki

NI (2)

KOVÁCS Béla

SOSA WAGNER Francisco

C10

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

41 membri titulari

PPE (15)

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

COMI Lara

CORAZZA BILDT Anna Maria

HANDZLIK Małgorzata

IVANOVA Iliana

JUVIN Philippe

KALNIETE Sandra

KORHOLA Eija-Riitta

LECHNER Kurt

MAYER Hans-Peter

MOTTI Tiziano

ROITHOVÁ Zuzana

SCHWAB Andreas

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

TREMATERRA Gino

S&D (11)

COFFERATI Sergio Gaetano

CORREIA DE CAMPOS António Fernando

GARCÉS RAMÓN Vicente Miguel

GEBHARDT Evelyne

GRECH Louis

PRENDERGAST Phil

REPO Mitro

SCHALDEMOSE Christel

STIHLER Catherine

VERGNAUD Bernadette

WEILER Barbara

ALDE (4)

BUŞOI Cristian Silviu

CHATZIMARKAKIS Jorgo

MANDERS Toine

ROCHEFORT Robert

Verts/ALE (3)

ENGSTRÖM Christian

RÜHLE Heide

TURUNEN Emilie

ECR (3)

BIELAN Adam

HARBOUR Malcolm

KOŽUŠNÍK Edvard

GUE/NGL (2)

GUSTAFSSON Mikael

de JONG Cornelis

EFD (1)

SALVINI Matteo

NI (2)

COLMAN Trevor

OBERMAYR Franz

C11

Comisia pentru transport şi turism

47 membri titulari

PPE (16)

BACH Georges

CANCIAN Antonio

de GRANDES PASCUAL Luis

DE VEYRAC Christine

FIDANZA Carlo

GROSCH Mathieu

HIGGINS Jim

ITÄLÄ Ville

KOCH Dieter-Lebrecht

KOUMOUTSAKOS Georgios

KUHN Werner

MARINESCU Marian-Jean

PIRKER Hubert

ULMER Thomas

VLASTO Dominique

ZASADA Artur

S&D (12)

AYALA SENDER Inés

CUSCHIERI Joseph

EL KHADRAOUI Saïd

ERTUG Ismail

FLECKENSTEIN Knut

LEICHTFRIED Jörg

LIBERADZKI Bogusław

SASSOLI David-Maria

SEHNALOVÁ Olga

SERRACCHIANI Debora

SIMPSON Brian

ŢICĂU Silvia-Adriana

ALDE (5)

BILBAO BARANDICA Izaskun

DE BACKER Philippe

MEISSNER Gesine

SAVISAAR-TOOMAST Vilja

UGGIAS Giommaria

Verts/ALE (3)

CRAMER Michael

LICHTENBERGER Eva

TAYLOR Keith

ECR (4)

CZARNECKI Ryszard

van DALEN Peter

FOSTER Jacqueline

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (2)

KOHLÍČEK Jaromír

TOUSSAS Georgios

EFD (2)

ALLAM Magdi Cristiano

IMBRASAS Juozas

NI (3)

GOLLNISCH Bruno

NATTRASS Mike

STASSEN Laurence J.A.J.

C12

Comisia pentru dezvoltare regională

50 membri titulari

PPE (17)

CADEC Alain

DEUTSCH Tamás

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

HORTEFEUX Brice

HÜBNER Danuta Maria

KELLY Seán

LUHAN Petru Constantin

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MATULA Iosif

MAZZONI Erminia

MIKOLÁŠIK Miroslav

van NISTELROOIJ Lambert

OLBRYCHT Jan

PIEPER Markus

TEIXEIRA Nuno

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

S&D (13)

ALVES Luís Paulo

BOŞTINARU Victor

BRZOBOHATÁ Zuzana

CARONNA Salvatore

DE ANGELIS Francesco

IRIGOYEN PÉREZ María

KLEVA Mojca

KREHL Constanze Angela

NILSSON Jens

OLEJNICZAK Wojciech Michał

SMOLKOVÁ Monika

STAVRAKAKIS Georgios

WESTPHAL Kerstin

ALDE (6)

BEARDER Catherine

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOVINE Vincenzo

MĂNESCU Ramona Nicole

MANNER Riikka

USPASKICH Viktor

Verts/ALE (4)

ALFONSI François

BESSET Jean-Paul

MIRANDA Ana

TREMOPOULOS Michail

ECR (3)

BRADBOURN Philip

PORĘBA Tomasz Piotr

VLASÁK Oldřich

GUE/NGL (2)

ANGOURAKIS Charalampos

OMARJEE Younous

EFD (3)

BUFTON John

KURSKI Jacek Olgierd

de VILLIERS Philippe

NI (2)

STADLER Ewald

SZEGEDI Csanád

C13

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

44 membri titulari

PPE (17)

DANTIN Michel

DESS Albert

DORFMANN Herbert

GLATTFELDER Béla

HERRANZ GARCÍA Esther

JAHR Peter

JEGGLE Elisabeth

KALINOWSKI Jarosław

KÖSTINGER Elisabeth

LE BRUN Agnès

McGUINNESS Mairead

MATO ADROVER Gabriel

NEDELCHEVA Mariya

NICULESCU Rareş-Lucian

PAPASTAMKOS Georgios

SIEKIERSKI Czesław Adam

SILVESTRIS Sergio Paolo Francesco

S&D (11)

CAPOULAS SANTOS Luis Manuel

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DE CASTRO Paolo

DUŠEK Robert

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

LE FOLL Stéphane

OLEJNICZAK Wojciech Michał

RODUST Ulrike

TABAJDI Csaba Sándor

TARABELLA Marc

ALDE (4)

AYLWARD Liam

LYON George

PAULSEN Marit

REIMERS Britta

Verts/ALE (3)

BOVÉ José

HÄUSLING Martin

SMITH Alyn

ECR (4)

ASHWORTH Richard

FAJMON Hynek

NICHOLSON James

WOJCIECHOWSKI Janusz

GUE/NGL (1)

RUBIKS Alfreds

EFD (2)

AGNEW John Stuart

SCOTTÀ Giancarlo

NI (2)

DODDS Diane

MORVAI Krisztina

C14

Comisia pentru pescuit

25 membri titulari

PPE (8)

ANTINORO Antonello

CADEC Alain

FRAGA ESTÉVEZ Carmen

KUHN Werner

MATO ADROVER Gabriel

PATRÃO NEVES Maria do Céu

RIVELLINI Crescenzio

WAŁĘSA Jarosław Leszek

S&D (6)

ARSENIS Kriton

GARCÍA-HIERRO CARABALLO Dolores

IOTOVA Iliana Malinova

MILANA Guido

RODUST Ulrike

TRAUTMANN Catherine

ALDE (3)

DAVIES Chris

GALLAGHER Pat the Cope

HAGLUND Carl

Verts/ALE (3)

HUDGHTON Ian

LÖVIN Isabella

ROMEVA i RUEDA Raül

ECR (2)

GRÓBARCZYK Marek Józef

STEVENSON Struan

GUE/NGL (1)

FERREIRA João

EFD (1)

FARAGE Nigel

NI (1)

LE PEN Jean-Marie

C15

Comisia pentru cultură şi educaţie

31 membri titulari

PPE (11)

BAGÓ Zoltán

BORYS Piotr

CAVADA Jean-Marie

FISAS AYXELA Santiago

PACK Doris

SANCHEZ-SCHMID Marie-Thérèse

SCURRIA Marco

STOYANOV Emil

TŐKÉS László

VERHEYEN Sabine

ZVER Milan

S&D (8)

BADIA i CUTCHET Maria

COSTA Silvia

HONEYBALL Mary

IVAN Cătălin Sorin

KAMMEREVERT Petra

NEVEĎALOVÁ Katarína

PALIADELI Chrysoula

PITTELLA Gianni

ALDE (4)

LØKKEGAARD Morten

SCHAAKE Marietje

TAKKULA Hannu

VATTIMO Gianni

Verts/ALE (2)

BENARAB-ATTOU Malika

TRÜPEL Helga

ECR (2)

McCLARKIN Emma

MIGALSKI Marek Henryk

GUE/NGL (2)

BISKY Lothar

VERGIAT Marie-Christine

EFD (1)

FONTANA Lorenzo

NI (1)

VADIM TUDOR Corneliu

C16

Comisia pentru afaceri juridice

25 membri titulari

PPE (9)

BALDASSARRE Raffaele

BODU Sebastian Valentin

GALLO Marielle

GARGANI Giuseppe

LEHNE Klaus-Heiner

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MÉSZÁROS Alajos

WIELAND Rainer

ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

BERLINGUER Luigi

CASTEX Françoise

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

MASIP HIDALGO Antonio

RAPKAY Bernhard

REGNER Evelyn

ALDE (3)

THEIN Alexandra

WALLIS Diana

WIKSTRÖM Cecilia

Verts/ALE (2)

ENGSTRÖM Christian

HÄFNER Gerald

ECR (1)

KARIM Sajjad

GUE/NGL (1)

MAŠTÁLKA Jiří

EFD (2)

SPERONI Francesco Enrico

ZIOBRO Zbigniew

NI (1)

STOYANOV Dimitar

C17

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

60 membri titulari

PPE (23)

ANGELILLI Roberta

BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz

BUSUTTIL Simon

van de CAMP Wim

COELHO Carlos

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

ENGEL Frank

GÁL Kinga

HANKISS Ágnes

IACOLINO Salvatore

JÁRÓKA Lívia

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

MACOVEI Monica Luisa

MALINOV Svetoslav Hristov

MASTELLA Clemente

MATHIEU Véronique

MELO Nuno

PAPANIKOLAOU Georgios

PROTASIEWICZ Jacek

SÓGOR Csaba

SOMMER Renate

VOSS Axel

..........

S&D (15)

BORSELLINO Rita

BOZKURT Emine

CROCETTA Rosario

ENCIU Ioan

FAJON Tanja

FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

GÖNCZ Kinga

GUILLAUME Sylvie

HEDH Anna

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MORAES Claude

PAPADOPOULOU Antigoni

ROMERO LÓPEZ Carmen

SIPPEL Birgit

WEIDENHOLZER Josef

ALDE (8)

ALFANO Sonia

GRIESBECK Nathalie

in 't VELD Sophia

LUDFORD Baroness Sarah

MICHEL Louis

MULDER Jan

WEBER Renate

WIKSTRÖM Cecilia

Verts/ALE (5)

ALBRECHT Jan Philipp

FLAUTRE Hélène

SARGENTINI Judith

TAVARES Rui

ŽDANOKA Tatjana

ECR (3)

KIRKHOPE Timothy

McINTYRE Anthea

TOMAŠEVSKI Valdemar

GUE/NGL (2)

ERNST Cornelia

TRIANTAPHYLLIDES Kyriacos

EFD (2)

BATTEN Gerard

BORGHEZIO Mario

NI (2)

CLAEYS Philip

ZIJLSTRA Auke

C18

Comisia pentru afaceri constituţionale

24 membri titulari

PPE (9)

ANTONIOZZI Alfredo

CASINI Carlo

LE GRIP Constance

MAYOR OREJA Jaime

RANGEL Paulo

SAUDARGAS Algirdas

SZÁJER József

TRZASKOWSKI Rafał

WEBER Manfred

S&D (5)

GUALTIERI Roberto

GUERRERO SALOM Enrique

GURMAI Zita

MARTIN David

YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

ALDE (3)

DUFF Andrew

ILCHEV Stanimir

VERHOFSTADT Guy

Verts/ALE (2)

HÄFNER Gerald

TARAND Indrek

ECR (2)

FOX Ashley

HANNAN Daniel

GUE/NGL (1)

SØNDERGAARD Søren Bo

EFD (1)

MESSERSCHMIDT Morten

NI (1)

BRONS Andrew Henry William

C19

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

35 membri titulari

PPE (12)

BASTOS Regina

BAUER Edit

JÁRÓKA Lívia

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

LE GRIP Constance

LULLING Astrid

MATERA Barbara

MORIN-CHARTIER Elisabeth

NIEBLER Angelika

SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna

ZÁBORSKÁ Anna

S&D (8)

BOZKURT Emine

ESTRELA Edite

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GURMAI Zita

HONEYBALL Mary

SENYSZYN Joanna

TARABELLA Marc

THOMSEN Britta

ALDE (4)

in 't VELD Sophia

KOCH-MEHRIN Silvana

OVIIR Siiri

PARVANOVA Antonyia

Verts/ALE (3)

CORNELISSEN Marije

KIIL-NIELSEN Nicole

ROMEVA i RUEDA Raül

ECR (2)

ČEŠKOVÁ Andrea

YANNAKOUDAKIS Marina

GUE/NGL (2)

GUSTAFSSON Mikael

ZUBER Inês

EFD (2)

BLOOM Godfrey

CYMAŃSKI Tadeusz

NI (2)

WERTHMANN Angelika

..........

C20

Comisia pentru petiţii

35 membri titulari

PPE (12)

BĂSESCU Elena

BECKER Heinz K.

BOULLAND Philippe

BUSUTTIL Simon

HANKISS Ágnes

ITURGAIZ ANGULO Carlos José

JAHR Peter

KOLARSKA-BOBIŃSKA Lena

MAZZONI Erminia

NEDELCHEVA Mariya

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WIELAND Rainer

S&D (8)

BOŞTINARU Victor

CASHMAN Michael

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

IOTOVA Iliana Malinova

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel

MERKIES Judith A.

PALIADELI Chrysoula

TABAJDI Csaba Sándor

ALDE (4)

McMILLAN-SCOTT Edward

VĂLEAN Adina-Ioana

WALLIS Diana

WIKSTRÖM Cecilia

Verts/ALE (3)

AUKEN Margrete

MIRANDA Ana

ŽDANOKA Tatjana

ECR (3)

CHICHESTER Giles

HELMER Roger

KAMIŃSKI Michał Tomasz

GUE/NGL (2)

CHOUNTIS Nikolaos

MEYER Willy

EFD (2)

PAKSAS Rolandas

SALAVRAKOS Nikolaos

NI (1)

SINCLAIRE Nicole

SC01A

Subcomisia pentru drepturile omului

31 membri titulari

PPE (11)

ANDRIKIENĖ Laima Liucija

GÁL Kinga

GIANNAKOU Marietta

GRZYB Andrzej

JEGGLE Elisabeth

KUKAN Eduard

LE BRUN Agnès

OOMEN-RUIJTEN Ria

PROTASIEWICZ Jacek

TŐKÉS László

VAIDERE Inese

S&D (9)

ARLACCHI Pino

BERMAN Thijs

DE KEYSER Véronique

GOMES Ana

HOWITT Richard

LEICHTFRIED Jörg

MARTIN David

OBIOLS Raimon

SENYSZYN Joanna

ALDE (3)

DONSKIS Leonidas

GOERENS Charles

KAZAK Metin

Verts/ALE (2)

LOCHBIHLER Barbara

TAVARES Rui

ECR (2)

DEVA Nirj

TANNOCK Charles

GUE/NGL (1)

VERGIAT Marie-Christine

EFD (1)

VANHECKE Frank

NI (2)

SINCLAIRE Nicole

..........

SC01B

Subcomisia pentru securitate şi apărare

31 membri titulari

PPE (12)

DANJEAN Arnaud

DAVID Mário

EHLER Christian

GAHLER Michael

HANKISS Ágnes

KARAS Othmar

KELAM Tunne

KOVATCHEV Andrey

LANDSBERGIS Vytautas

LISEK Krzysztof

ŠŤASTNÝ Peter

ZALEWSKI Paweł

S&D (8)

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

KOPPA Maria Eleni

MAVRONIKOLAS Kyriakos

PALECKIS Justas Vincas

AŞCU Ioan Mircea

YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

ZEMKE Janusz Władysław

ALDE (3)

van BAALEN Johannes Cornelis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie

NICOLAI Norica

Verts/ALE (2)

CRONBERG Tarja

TARAND Indrek

ECR (3)

CAMPBELL BANNERMAN David

KOWAL Paweł Robert

VAN ORDEN Geoffrey

GUE/NGL (1)

LÖSING Sabine

EFD (1)

TERHO Sampo

NI (1)

..........

Aviz juridic - Politica de confidențialitate