Zoznam 
Zápisnica
PDF 314kWORD 370k
Štvrtok, 19. januára 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky - Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (rozprava)
 4.Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru (stručná prezentácia)
 5.Predchádzanie plytvaniu potravinami (stručná prezentácia)
 6.Rôzne
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Boj proti šíreniu rias (písomné vyhlásenie)
 9.Vytvorenie Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy (písomné vyhlásenie)
 10.Hlasovanie
  
10.1.Vízový kódex Spoločenstva ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Pristúpenie EÚ k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Bezpečnosť chodcov a svetelné diódy *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.5.Dohoda medzi EÚ a Indonéziou o určitých aspektoch leteckých služieb *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.6.Memorandum o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.7.Vymenovania do parlamentných výborov (hlasovanie)
  
10.8.Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***II (hlasovanie)
  
10.9.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***II (hlasovanie)
  
10.10.Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky (hlasovanie)
  
10.11.Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (hlasovanie)
  
10.12.Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru (hlasovanie)
  
10.13.Predchádzanie plytvaniu potravinami (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pozície Rady v prvom čítaní
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Boj proti šíreniu rias (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 – Vytvorenie Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy (písomné vyhlásenie)
 Príloha 3 – Vymenovania do parlamentných výborov


PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (COM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

pridelené

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))
V súlade s ustanoveniami článku 336 ZFEÚ predseda uskutočnil o tomto návrhu konzultáciu so Súdnym dvorom a s Dvorom audítorov.

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie [...] o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

BUDG, LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG, REGI


3. Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky - Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (rozprava)

Správa o dodávateľskom reťazci vstupov pre poľnohospodárske podniky: štruktúra a dôsledky [2011/2114(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: José Bové (A7-0421/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000239/2011), ktorú položili Maria do Céu Patrão Neves v mene skupiny PPE, Luis Manuel Capoulas Santos v mene skupiny S&D a James Nicholson v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (B7-0675/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000302/2011), ktorú položila Bairbre de Brún v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Transparentnosť a spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci (B7-0676/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000001/2012), ktorú položili Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, pre Komisiu: Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (B7-0021/2012)

José Bové uviedol správu.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira a Rolandas Paksas rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) odpovedal na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Spyros Danellis v mene skupiny S&D, Marit Paulsen v mene skupiny ALDE, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Alfreds Rubiks v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alyn Smith, Diane Dodds, nezaradená poslankyňa, Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak a Struan Stevenson.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Köstinger, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt a Mario Pirillo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili títo rečníci: Antonio Tajani a José Bové.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß a Esther Herranz García v mene skupiny PPE o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012);

- James Nicholson a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR o nerovnováhach v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012);

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard a Riikka Manner v mene skupiny ALDE o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012);

- José Bové v mene skupiny Verts/ALE o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012);

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos a Luís Paulo Alves v mene skupiny S&D o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer a Jean-Luc Mélenchon v mene skupiny GUE/NGL o nerovnováhe v potravinovom dodávateľskom reťazci (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 19.1.2012 a bod 10.11 zápisnice zo dňa 19.1.2012.


4. Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru (stručná prezentácia)

Správa o stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov [2011/2148(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

Aldo Patriciello uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan a Vittorio Prodi.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 10.12 zápisnice zo dňa 19.1.2012.


5. Predchádzanie plytvaniu potravinami (stručná prezentácia)

Správa o téme Ako predchádzať plytvaniu potravinami: stratégie pre efektívnejší potravinový reťazec v EÚ [2011/2175(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Salvatore Caronna (A7-0430/2011)

Salvatore Caronna uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Janusz Wojciechowski, Miroslav Mikolášik, Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Rareş-Lucian Niculescu, Mario Mauro, Anna Záborská a Anna Maria Corazza Bildt.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 19.1.2012.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

6. Rôzne

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig (predseda výboru STOA), ktorý oznámil, že na galérii je prítomný Steve Tolan z organizácie Chipembele Wildlife Education Trust, ktorá získala cenu «Sustainable Energy Prize» udeľovanú výborom STOA (predseda sa pridal k Paulovi Rübigovi a organizácii taktiež zagratuloval), Claudio Morganti, ktorý sa vyjadril k stroskotaniu výletnej lode Costa Concordia pri talianskom pobreží, ku ktorému došlo 13. januára 2012, a Pat the Cope Gallagher, ktorý informoval o nehode rybárskej lode Tit Bonhomme v lbízkosti írskeho pobrežia, pri ktorej prišlo o život päť rybárov.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.


7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Boj proti šíreniu rias (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0041/2011, ktoré predložili poslanci Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos a Andrea Zanoni, o boji proti šíreniu rias bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s článkom 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (Príloha 1 zápisnice zo dňa 19.1.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0015).

V rozprave vystúpil Alain Cadec.


9. Vytvorenie Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0037/2011, ktoré predložili poslanci Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith a Giommaria Uggias, o vytvorení Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s článkom 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (Príloha 2 zápisnice zo dňa 19.1.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0016).

V rozprave vystúpil Spyros Danellis.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Vízový kódex Spoločenstva ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) [COM(2011)0516 - C7-0226/2011- 2011/0223(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Louis Michel (A7-0441/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0003)


10.2. Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín [09737/2011 - C7-0202/2011- 2011/0090(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0450/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0004)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


10.3. Pristúpenie EÚ k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 o jednotných ustanoveniach pre schvaľovanie vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla [13894/2011 - C7-0303/2011- 2011/0191(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0005/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0005)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


10.4. Bezpečnosť chodcov a svetelné diódy *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Európskej únie k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o bezpečnosti chodcov a k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o zdrojoch svetla využívajúcich svetelné diódy (LED) [13895/2011 - C7-0302/2011- 2011/0188(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0004/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0006)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


10.5. Dohoda medzi EÚ a Indonéziou o určitých aspektoch leteckých služieb *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Indonézskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb [13238/2011 - C7-0242/2011- 2010/0132(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Brian Simpson (A7-0448/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0007)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


10.6. Memorandum o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Memoranda o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, ktorým sa poskytuje rámec pre posilnenú spoluprácu, a o ustanovení súvisiacich postupov [09138/2011 - C7-0163/2011- 2011/0050(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Brian Simpson (A7-0391/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0008)

Parlament udelil súhlas s uzatvorením memoranda o spolupráci.


10.7. Vymenovania do parlamentných výborov (hlasovanie)

Návrhy Konferencie predsedov: Vymenovania do parlamentných výborov

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KONFERENCIE PREDSEDOV

Vyhlásený za schválený (príloha 3 zápisnice zo dňa 19.1.2012)


10.8. Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0009)


10.9. Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Christa Klaß (A7-0336/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0010)


10.10. Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky (hlasovanie)

Správa o dodávateľskom reťazci vstupov pre poľnohospodárske podniky: štruktúra a dôsledky [2011/2114(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: José Bové (A7-0421/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0011)

Vystúpenie

José Bové, po hlasovaní.


10.11. Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0006/2012, B7-0007/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 a B7-0013/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0006/2012

(nahrádzajúci B7-0006/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 a B7-0013/2012):

podaný týmito poslancami:

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García, Albert Deß v mene skupiny PPE,

Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves v mene skupiny S&D,

George Lyon v mene skupiny ALDE,

José Bové v mene skupiny Verts/ALE,

Alfreds Rubiks a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL,

Rolandas Paksas.

Prijatý (P7_TA(2012)0012)

(Návrh uznesenia B7-0007/2012 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Anna Maria Corazza Bildt, po hlasovaní.


10.12. Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru (hlasovanie)

Správa o stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov [2011/2148(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0013)


10.13. Predchádzanie plytvaniu potravinami (hlasovanie)

Správa o téme Ako predchádzať plytvaniu potravinami: stratégie pre efektívnejší potravinový reťazec v EÚ [2011/2175(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Salvatore Caronna (A7-0430/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0014)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(včerajšie hlasovanie)

Závery zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) o návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen a Anna Záborská

(dnešné hlasovanie)

Odporúčanie: Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne a Seán Kelly

Odporúčanie: Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr a Kay Swinburne

Správa: José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr a Seán Kelly

Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Správa: Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock a Kay Swinburne

Správa: Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly a Mitro Repo


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


13. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/75/ES, pokiaľ ide o vakcináciu proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
pridelené gestorský výbor: AGRI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
pridelené gestorský výbor: ITRE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 20. januára 2012.


14. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PPE a S&D Parlament schválil tieto menovania:

výbor BUDG: Andrea Cozzolino

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom: Antonio Cancian namiesto Alfreda Antoniozziho

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko: Alfredo Antoniozzi namiesto Antonia Canciana.


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Program zmien: budúcnosť rozvojovej politiky EÚ (2012/2002(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, INTA)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.1.2012)

výbor ECON

- Príspevok do ročného prieskumu rastu 2012 (2011/2319(INI))
(stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15.12.2011)

výbor EMPL

- Sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií (2012/2004(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.1.2012)

- Pakt o sociálnych investíciách ako reakcia na krízu (2012/2003(INI))
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.1.2012)

- Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2012 (2011/2320(INI))
(stanovisko: REGI)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15.12.2011)

výbor PECH

- Vonkajší rozmer spoločnej rybárskej politiky (2011/2318(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, INTA)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15.12.2011)

výbor TRAN

- Vykonávanie právnych predpisov o jednotnom európskom nebi (2012/2005(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI, IMCO)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.1.2012)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 90 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s rokovaniami o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom (2011/2316(INI))
(stanovisko: INTA)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.1.2012)

- Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s rokovaniami o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom (2011/2315(INI))
(stanovisko: INTA)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.1.2012)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 202 ods. 8 rokovacieho poriadku)

výbor PETI

- Výročná správa o činnosti Výboru pre petície v roku 2011 (2011/2317(INI))
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.1.2012)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 51 rokovacieho poriadku)

- Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD))
výbory: JURI, FEMM
(stanovisko: LIBE)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.12.2011)

- Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))
výbory: LIBE, FEMM
(stanovisko: JURI)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.12.2011)

Pridelenie výborom

výbor FEMM

- Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (2011/2294(INI))
pridelené gestorský výbor: CULT
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

- Maloobjemový a drobný rybolov a reforma SRP (2011/2292(INI))
pridelené gestorský výbor: PECH
stanovisko: FEMM, DEVE

výbor EMPL

- Program Tvorivá Európa (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
pridelené gestorský výbor: CULT
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE

- Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo (zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenia Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenia Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
pridelené gestorský výbor: PECH
stanovisko: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

výbor PETI

- Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vodnom hospodárstve v príprave nevyhnutného globálneho prístupu k európskym výzvam v oblasti vodného hospodárstva (2011/2297(INI))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: PETI, ITRE

výbor DEVE

- Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: DEVE, ITRE, TRAN

výbor AFET

- Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie (2010/2308(INI))
pridelené gestorský výbor: LIBE
stanovisko: AFET


16. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

349

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

30

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

94

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

238

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

86

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

158

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

111

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

176

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

109

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

135

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

62

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

30

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

36


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 1. februára 2012 a 2. februára 2012.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.05 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Príloha 1 – Boj proti šíreniu rias (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0041/2011, ktoré predložili poslanci Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos a Andrea Zanoni, o boji proti šíreniu rias (bod 7 zápisnice zo dňa 19.1.2012 a P7_TA(2012)0015) bolo podpísané 395 poslancami:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Jan Březina, Elmar Brok, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Yves Cochet, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gerald Häfner, Carl Haglund, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Sylvana Rapti, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Andreas Schwab, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Philippe de Villiers, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Príloha 2 – Vytvorenie Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0037/2011, ktoré predložili poslanci Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith a Giommaria Uggias, o vytvorení Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy (bod 8 zápisnice zo dňa 19.1.2012 et P7_TA(2012)0016) bolo podpísané 388 poslancami:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Príloha 3 – Vymenovania do parlamentných výborov

C01

Výbor pre zahraničné veci

76 členov

PPE (27)

BROK Elmar

BUZEK Jerzy

DANJEAN Arnaud

DAVID Mário

DE MITA Luigi Ciriaco

GAHLER Michael

GIANNAKOU Marietta

GRZYB Andrzej

IBRISAGIC Anna

KASOULIDES Ioannis

KELAM Tunne

KOVATCHEV Andrey

KUKAN Eduard

LANDSBERGIS Vytautas

LISEK Krzysztof

MAURO Mario

MILLÁN MON Francisco José

OOMEN-RUIJTEN Ria

PETERLE Alojz

POSSELT Bernd

PÖTTERING Hans-Gert

PREDA Cristian Dan

SAÏFI Tokia

SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SCHÖPFLIN György

VAIDERE Inese

S&D (19)

ARLACCHI Pino

GOMES Ana

HOWITT Richard

JAAKONSAARI Liisa

KIRILOV Evgeni

KOPPA Maria Eleni

KREISSL-DÖRFLER Wolfgang

MAVRONIKOLAS Kyriakos

MIRSKY Alexander

MUÑIZ DE URQUIZA María

OBIOLS Raimon

PALECKIS Justas Vincas

PANZERI Pier Antonio

PAŞCU Ioan Mircea

PEILLON Vincent

ROUČEK Libor

SIWIEC Marek

VIGENIN Kristian

ZALA Boris

ALDE (8)

van BAALEN Johannes Cornelis

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KACIN Jelko

LAMBSDORFF Alexander Graf

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie

NICOLAI Norica

OJULAND Kristiina

WATSON Sir Graham

Verts/ALE (6)

BRANTNER Franziska Katharina

BREPOELS Frieda

CRONBERG Tarja

KIIL-NIELSEN Nicole

LUNACEK Ulrike

SCHULZ Werner

ECR (6)

ATKINS Sir Robert

KOWAL Paweł Robert

LEGUTKO Ryszard Antoni

PIOTROWSKI Mirosław

TANNOCK Charles

VAN ORDEN Geoffrey

GUE/NGL (4)

HADJIGEORGIOU Takis

LÖSING Sabine

MÉLENCHON Jean-Luc

MEYER Willy

EFD (3)

BELDER Bastiaan

PROVERA Fiorello

SALAVRAKOS Nikolaos

NI (3)

MADLENER Barry

MÖLZER Andreas

SEVERIN Adrian

C02

Výbor pre rozvoj

30 členov

PPE (10)

KACZMAREK Filip

MITCHELL Gay

PONGA Maurice

ROATTA Jean

SCHNIEBER-JASTRAM Birgit

STRIFFLER Michèle

SVENSSON Alf

THEOCHAROUS Eleni

ZÁBORSKÁ Anna

ZANICCHI Iva

S&D (8)

BERMAN Thijs

CASHMAN Michael

CORTÉS LASTRA Ricardo

CREŢU Corina

DE KEYSER Véronique

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel

NEUSER Norbert

TIROLIEN Patrice

ALDE (4)

DONSKIS Leonidas

GOERENS Charles

NEWTON DUNN Bill

VAJGL Ivo

Verts/ALE (3)

GRÈZE Catherine

JOLY Eva

KELLER Franziska

ECR (2)

DEVA Nirj

KAMIŃSKI Michał Tomasz

GUE/NGL (1)

ZIMMER Gabriele

EFD (1)

VANHECKE Frank

NI (1)

van der STOEP Daniël

C03

Výbor pre medzinárodný obchod

31 členov

PPE (11)

ANDRIKIENĖ Laima Liucija

CASPARY Daniel

CORREA ZAMORA María Auxiliadora

FJELLNER Christofer

FRAGA ESTÉVEZ Carmen

MUSCARDINI Cristiana

PROUST Franck

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

ŠŤASTNÝ Peter

WINKLER Iuliu

ZALEWSKI Paweł

S&D (8)

ARIF Kader

ATTARD-MONTALTO John

DÉSIR Harlem

LANGE Bernd

MARTIN David

MENÉNDEZ del VALLE Emilio

MOREIRA Vital

SUSTA Gianluca

ALDE (3)

DE SARNEZ Marielle

KAZAK Metin

RINALDI Niccolò

Verts/ALE (2)

JADOT Yannick

TAYLOR Keith

ECR (3)

CAMPBELL BANNERMAN David

STURDY Robert

ZAHRADIL Jan

GUE/NGL (2)

MURPHY Paul

SCHOLZ Helmut

EFD (1)

(The Earl of) DARTMOUTH William

NI (1)

BECALI George

C04

Výbor pre rozpočet

43 členov

PPE (16)

ABAD Damien

BÖGE Reimer

DEHAENE Jean-Luc

FERNANDES José Manuel

GARRIGA POLLEDO Salvador

GRÄSSLE Ingeborg

HOHLMEIER Monika

JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta

KOZŁOWSKI Jan

LA VIA Giovanni

LAMASSOURE Alain

MATERA Barbara

NEYNSKY Nadezhda

RIQUET Dominique

SALATTO Potito

SURJÁN László

S&D (11)

BALZANI Francesca

FÄRM Göran

GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider

GEIER Jens

GRELIER Estelle

HAUG Jutta

HAVEL Jiří

KALFIN Ivailo

MAŇKA Vladimír

VAUGHAN Derek

ALDE (5)

GODMANIS Ivars

HAGLUND Carl

JENSEN Anne E.

KOZLÍK Sergej

LYON George

Verts/ALE (2)

DURANT Isabelle

TRÜPEL Helga

ECR (2)

BOKROS Lajos

ELLES James

GUE/NGL (2)

PORTAS Miguel

REMEK Vladimír

EFD (3)

ANDREASEN Marta

MORGANTI Claudio

WŁOSOWICZ Jacek

NI (2)

HARTONG Lucas

WERTHMANN Angelika

C05

Výbor pre kontrolu rozpočtu

30 členov

PPE (11)

AUDY Jean-Pierre

DEUTSCH Tamás

GRÄSSLE Ingeborg

ITÄLÄ Ville

IVANOVA Iliana

MACOVEI Monica Luisa

ORTIZ VILELLA Eva

PATRICIELLO Aldo

RIVELLINI Crescenzio

RÜBIG Paul

SONIK Bogusław

S&D (8)

AYALA SENDER Inés

BALČYTIS Zigmantas

COZZOLINO Andrea

CROCETTA Rosario

GEIER Jens

IVAN Cătălin Sorin

LIBERADZKI Bogusław

STAVRAKAKIS Georgios

ALDE (4)

GERBRANDY Gerben-Jan

MULDER Jan

SKYLAKAKIS Theodoros

THEURER Michael

Verts/ALE (2)

HÄUSLING Martin

STAES Bart

ECR (2)

ČEŠKOVÁ Andrea

CZARNECKI Ryszard

GUE/NGL (1)

SØNDERGAARD Søren Bo

EFD (1)

ANDREASEN Marta

NI (1)

EHRENHAUSER Martin

C06

Výbor pre hospodárske a menové veci

48 členov

PPE (18)

BALZ Burkhard

DATI Rachida

FEIO Diogo

FERBER Markus

GÁLL-PELCZ Ildikó

GAUZÈS Jean-Paul

HÖKMARK Gunnar

KARAS Othmar

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

LANGEN Werner

LULLING Astrid

NARANJO ESCOBAR Juan

NITRAS Sławomir Witold

PALLONE Alfredo

STOLOJAN Theodor Dumitru

THYSSEN Marianne

WORTMANN-KOOL Corien

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

BULLMANN Udo

CUTAŞ George Sabin

DOMENICI Leonardo

FERREIRA Elisa

HOANG NGOC Liem

McCARTHY Arlene

PADAR Ivari

PODIMATA Anni

SÁNCHEZ PRESEDO Antolín

SCICLUNA Edward

SIMON Peter

SKINNER Peter

ALDE (5)

BOWLES Sharon

GOULARD Sylvie

KLINZ Wolf

SCHMIDT Olle

TREMOSA i BALCELLS Ramon

Verts/ALE (3)

CANFIN Pascal

GIEGOLD Sven

LAMBERTS Philippe

ECR (4)

EPPINK Derk Jan

KAMALL Syed

STREJČEK Ivo

SWINBURNE Kay

GUE/NGL (2)

CHOUNTIS Nikolaos

KLUTE Jürgen

EFD (2)

BLOOM Godfrey

TERHO Sampo

NI (2)

BINEV Slavi

MARTIN Hans-Peter

C07

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

49 členov

PPE (17)

BASTOS Regina

BAUER Edit

BECKER Heinz K.

BOULLAND Philippe

CASA David

ESSAYAH Sari

JAZŁOWIECKA Danuta

KASTLER Martin

KÓSA Ádám

LOPE FONTAGNÉ Veronica

MANN Thomas

MORIN-CHARTIER Elisabeth

ŐRY Csaba

POUPAKIS Konstantinos

RONZULLI Licia

SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna

UNGUREANU Traian

S&D (13)

BERÈS Pervenche

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

CERCAS Alejandro

CHRISTENSEN Ole

COZZOLINO Andrea

DAERDEN Frédéric

DE ROSSA Proinsias

FALBR Richard

HUGHES Stephen

LUDVIGSSON Olle

PLUMB Rovana

RAPTI Sylvana

STEINRUCK Jutta

ALDE (6)

BENNAHMIAS Jean-Luc

HARKIN Marian

HIRSCH Nadja

LYNNE Elizabeth

OVIIR Siiri

ZANONI Andrea

Verts/ALE (4)

CORNELISSEN Marije

DELLI Karima

LAMBERT Jean

SCHROEDTER Elisabeth

ECR (2)

CABRNOCH Milan

HELMER Roger

GUE/NGL (3)

HÄNDEL Thomas

LE HYARIC Patrick

ZUBER Inês

EFD (2)

BIZZOTTO Mara

CLARK Derek Roland

NI (2)

LE PEN Marine

SINCLAIRE Nicole

C08

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

69 členov

PPE (24)

ÁDER János

ANTONESCU Elena Oana

AUCONIE Sophie

AYUSO Pilar

BARTOLOZZI Paolo

BERLATO Sergio

de LANGE Esther

DELVAUX Anne

FLORENZ Karl-Heinz

GARDINI Elisabetta

GROSSETÊTE Françoise

GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina

HIBNER Jolanta Emilia

KLASS Christa

LIESE Peter

MAZEJ KUKOVIČ Zofija

MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ Radvilė

PIETIKÄINEN Sirpa

ŠADURSKIS Kārlis

SCHNELLHARDT Horst

SEEBER Richard

SONIK Bogusław

TATARELLA Salvatore

WEISGERBER Anja

S&D (17)

ARSENIS Kriton

CHILDERS Nessa

ESTRELA Edite

GROOTE Matthias

JØRGENSEN Dan

KADENBACH Karin

LEINEN Jo

McAVAN Linda

PARGNEAUX Gilles

PERELLO RODRIGUEZ Andres

PIRILLO Mario

POC Pavel

ROTH-BEHRENDT Dagmar

SÂRBU Daciana Octavia

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

WESTLUND Åsa

WILLMOTT Glenis

ALDE (8)

DAVIES Chris

GERBRANDY Gerben-Jan

KRAHMER Holger

LEPAGE Corinne

PANAYOTOV Vladko Todorov

PARVANOVA Antonyia

RIES Frédérique

SKYLAKAKIS Theodoros

Verts/ALE (6)

BÉLIER Sandrine

COCHET Yves

EICKHOUT Bas

EVANS Jill

HASSI Satu

SCHLYTER Carl

ECR (6)

CABRNOCH Milan

CALLANAN Martin

GIRLING Julie

OUZKÝ Miroslav

ROSBACH Anna

YANNAKOUDAKIS Marina

GUE/NGL (3)

de BRÚN Bairbre

LIOTARD Kartika Tamara

WILS Sabine

EFD (3)

CYMAŃSKI Tadeusz

NUTTALL Paul

ROSSI Oreste

NI (2)

GRIFFIN Nick

..........

C09

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

61 členov

PPE (23)

ALBERTINI Gabriele

AUDY Jean-Pierre

BELET Ivo

BENDTSEN Bendt

BŘEZINA Jan

CARVALHO Maria Da Graça

del CASTILLO VERA Pilar

EHLER Christian

FRANCO Gaston

GYÜRK András

JORDAN CIZELJ Romana

KARIŅŠ Krišjānis

KOLARSKA-BOBIŃSKA Lena

MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz

NIEBLER Angelika

PATRICIELLO Aldo

REUL Herbert

RÜBIG Paul

SARTORI Amalia

SEDÓ i ALABART Salvador

TSOUKALAS Ioannis A.

URUTCHEV Vladimir

VIDAL-QUADRAS Alejo

S&D (15)

ANDRÉS BAREA Josefa

BALČYTIS Zigmantas

DROUTSAS Dimitrios

GIEREK Adam

GLANTE Norbert

GOEBBELS Robert

HERCZOG Edit

MERKIES Judith A.

PRODI Vittorio

RIERA MADURELL Teresa

THOMSEN Britta

TOIA Patrizia

ULVSKOG Marita

VAN BREMPT Kathleen

WEBER Henri

ALDE (6)

CREUTZMANN Jürgen

CROWLEY Brian

HALL Fiona

JOHANSSON Kent

ROHDE Jens

VĂLEAN Adina-Ioana

Verts/ALE (5)

ANDERSDOTTER Amelia

BÜTIKOFER Reinhard

LAMBERTS Philippe

RIVASI Michèle

TURMES Claude

ECR (4)

CHICHESTER Giles

FORD Vicky

SZYMAŃSKI Konrad

TOŠENOVSKÝ Evžen

GUE/NGL (3)

HÉNIN Jacky

MATIAS Marisa

RANSDORF Miloslav

EFD (3)

PAKSAS Rolandas

PAŠKA Jaroslav

TZAVELA Niki

NI (2)

KOVÁCS Béla

SOSA WAGNER Francisco

C10

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

41 členov

PPE (15)

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

COMI Lara

CORAZZA BILDT Anna Maria

HANDZLIK Małgorzata

IVANOVA Iliana

JUVIN Philippe

KALNIETE Sandra

KORHOLA Eija-Riitta

LECHNER Kurt

MAYER Hans-Peter

MOTTI Tiziano

ROITHOVÁ Zuzana

SCHWAB Andreas

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

TREMATERRA Gino

S&D (11)

COFFERATI Sergio Gaetano

CORREIA DE CAMPOS António Fernando

GARCÉS RAMÓN Vicente Miguel

GEBHARDT Evelyne

GRECH Louis

PRENDERGAST Phil

REPO Mitro

SCHALDEMOSE Christel

STIHLER Catherine

VERGNAUD Bernadette

WEILER Barbara

ALDE (4)

BUŞOI Cristian Silviu

CHATZIMARKAKIS Jorgo

MANDERS Toine

ROCHEFORT Robert

Verts/ALE (3)

ENGSTRÖM Christian

RÜHLE Heide

TURUNEN Emilie

ECR (3)

BIELAN Adam

HARBOUR Malcolm

KOŽUŠNÍK Edvard

GUE/NGL (2)

GUSTAFSSON Mikael

de JONG Cornelis

EFD (1)

SALVINI Matteo

NI (2)

COLMAN Trevor

OBERMAYR Franz

C11

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

47 členov

PPE (16)

BACH Georges

CANCIAN Antonio

de GRANDES PASCUAL Luis

DE VEYRAC Christine

FIDANZA Carlo

GROSCH Mathieu

HIGGINS Jim

ITÄLÄ Ville

KOCH Dieter-Lebrecht

KOUMOUTSAKOS Georgios

KUHN Werner

MARINESCU Marian-Jean

PIRKER Hubert

ULMER Thomas

VLASTO Dominique

ZASADA Artur

S&D (12)

AYALA SENDER Inés

CUSCHIERI Joseph

EL KHADRAOUI Saïd

ERTUG Ismail

FLECKENSTEIN Knut

LEICHTFRIED Jörg

LIBERADZKI Bogusław

SASSOLI David-Maria

SEHNALOVÁ Olga

SERRACCHIANI Debora

SIMPSON Brian

ŢICĂU Silvia-Adriana

ALDE (5)

BILBAO BARANDICA Izaskun

DE BACKER Philippe

MEISSNER Gesine

SAVISAAR-TOOMAST Vilja

UGGIAS Giommaria

Verts/ALE (3)

CRAMER Michael

LICHTENBERGER Eva

TAYLOR Keith

ECR (4)

CZARNECKI Ryszard

van DALEN Peter

FOSTER Jacqueline

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (2)

KOHLÍČEK Jaromír

TOUSSAS Georgios

EFD (2)

ALLAM Magdi Cristiano

IMBRASAS Juozas

NI (3)

GOLLNISCH Bruno

NATTRASS Mike

STASSEN Laurence J.A.J.

C12

Výbor pre regionálny rozvoj

50 členov

PPE (17)

CADEC Alain

DEUTSCH Tamás

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

HORTEFEUX Brice

HÜBNER Danuta Maria

KELLY Seán

LUHAN Petru Constantin

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MATULA Iosif

MAZZONI Erminia

MIKOLÁŠIK Miroslav

van NISTELROOIJ Lambert

OLBRYCHT Jan

PIEPER Markus

TEIXEIRA Nuno

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

S&D (13)

ALVES Luís Paulo

BOŞTINARU Victor

BRZOBOHATÁ Zuzana

CARONNA Salvatore

DE ANGELIS Francesco

IRIGOYEN PÉREZ María

KLEVA Mojca

KREHL Constanze Angela

NILSSON Jens

OLEJNICZAK Wojciech Michał

SMOLKOVÁ Monika

STAVRAKAKIS Georgios

WESTPHAL Kerstin

ALDE (6)

BEARDER Catherine

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOVINE Vincenzo

MĂNESCU Ramona Nicole

MANNER Riikka

USPASKICH Viktor

Verts/ALE (4)

ALFONSI François

BESSET Jean-Paul

MIRANDA Ana

TREMOPOULOS Michail

ECR (3)

BRADBOURN Philip

PORĘBA Tomasz Piotr

VLASÁK Oldřich

GUE/NGL (2)

ANGOURAKIS Charalampos

OMARJEE Younous

EFD (3)

BUFTON John

KURSKI Jacek Olgierd

de VILLIERS Philippe

NI (2)

STADLER Ewald

SZEGEDI Csanád

C13

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

44 členov

PPE (17)

DANTIN Michel

DESS Albert

DORFMANN Herbert

GLATTFELDER Béla

HERRANZ GARCÍA Esther

JAHR Peter

JEGGLE Elisabeth

KALINOWSKI Jarosław

KÖSTINGER Elisabeth

LE BRUN Agnès

McGUINNESS Mairead

MATO ADROVER Gabriel

NEDELCHEVA Mariya

NICULESCU Rareş-Lucian

PAPASTAMKOS Georgios

SIEKIERSKI Czesław Adam

SILVESTRIS Sergio Paolo Francesco

S&D (11)

CAPOULAS SANTOS Luis Manuel

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DE CASTRO Paolo

DUŠEK Robert

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

LE FOLL Stéphane

OLEJNICZAK Wojciech Michał

RODUST Ulrike

TABAJDI Csaba Sándor

TARABELLA Marc

ALDE (4)

AYLWARD Liam

LYON George

PAULSEN Marit

REIMERS Britta

Verts/ALE (3)

BOVÉ José

HÄUSLING Martin

SMITH Alyn

ECR (4)

ASHWORTH Richard

FAJMON Hynek

NICHOLSON James

WOJCIECHOWSKI Janusz

GUE/NGL (1)

RUBIKS Alfreds

EFD (2)

AGNEW John Stuart

SCOTTÀ Giancarlo

NI (2)

DODDS Diane

MORVAI Krisztina

C14

Výbor pre rybné hospodárstvo

25 členov

PPE (8)

ANTINORO Antonello

CADEC Alain

FRAGA ESTÉVEZ Carmen

KUHN Werner

MATO ADROVER Gabriel

PATRÃO NEVES Maria do Céu

RIVELLINI Crescenzio

WAŁĘSA Jarosław Leszek

S&D (6)

ARSENIS Kriton

GARCÍA-HIERRO CARABALLO Dolores

IOTOVA Iliana Malinova

MILANA Guido

RODUST Ulrike

TRAUTMANN Catherine

ALDE (3)

DAVIES Chris

GALLAGHER Pat the Cope

HAGLUND Carl

Verts/ALE (3)

HUDGHTON Ian

LÖVIN Isabella

ROMEVA i RUEDA Raül

ECR (2)

GRÓBARCZYK Marek Józef

STEVENSON Struan

GUE/NGL (1)

FERREIRA João

EFD (1)

FARAGE Nigel

NI (1)

LE PEN Jean-Marie

C15

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

31 členov

PPE (11)

BAGÓ Zoltán

BORYS Piotr

CAVADA Jean-Marie

FISAS AYXELA Santiago

PACK Doris

SANCHEZ-SCHMID Marie-Thérèse

SCURRIA Marco

STOYANOV Emil

TŐKÉS László

VERHEYEN Sabine

ZVER Milan

S&D (8)

BADIA i CUTCHET Maria

COSTA Silvia

HONEYBALL Mary

IVAN Cătălin Sorin

KAMMEREVERT Petra

NEVEĎALOVÁ Katarína

PALIADELI Chrysoula

PITTELLA Gianni

ALDE (4)

LØKKEGAARD Morten

SCHAAKE Marietje

TAKKULA Hannu

VATTIMO Gianni

Verts/ALE (2)

BENARAB-ATTOU Malika

TRÜPEL Helga

ECR (2)

McCLARKIN Emma

MIGALSKI Marek Henryk

GUE/NGL (2)

BISKY Lothar

VERGIAT Marie-Christine

EFD (1)

FONTANA Lorenzo

NI (1)

VADIM TUDOR Corneliu

C16

Výbor pre právne veci

25 členov

PPE (9)

BALDASSARRE Raffaele

BODU Sebastian Valentin

GALLO Marielle

GARGANI Giuseppe

LEHNE Klaus-Heiner

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MÉSZÁROS Alajos

WIELAND Rainer

ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

BERLINGUER Luigi

CASTEX Françoise

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

MASIP HIDALGO Antonio

RAPKAY Bernhard

REGNER Evelyn

ALDE (3)

THEIN Alexandra

WALLIS Diana

WIKSTRÖM Cecilia

Verts/ALE (2)

ENGSTRÖM Christian

HÄFNER Gerald

ECR (1)

KARIM Sajjad

GUE/NGL (1)

MAŠTÁLKA Jiří

EFD (2)

SPERONI Francesco Enrico

ZIOBRO Zbigniew

NI (1)

STOYANOV Dimitar

C17

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

60 členov

PPE (23)

ANGELILLI Roberta

BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz

BUSUTTIL Simon

van de CAMP Wim

COELHO Carlos

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

ENGEL Frank

GÁL Kinga

HANKISS Ágnes

IACOLINO Salvatore

JÁRÓKA Lívia

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

MACOVEI Monica Luisa

MALINOV Svetoslav Hristov

MASTELLA Clemente

MATHIEU Véronique

MELO Nuno

PAPANIKOLAOU Georgios

PROTASIEWICZ Jacek

SÓGOR Csaba

SOMMER Renate

VOSS Axel

..........

S&D (15)

BORSELLINO Rita

BOZKURT Emine

CROCETTA Rosario

ENCIU Ioan

FAJON Tanja

FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

GÖNCZ Kinga

GUILLAUME Sylvie

HEDH Anna

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MORAES Claude

PAPADOPOULOU Antigoni

ROMERO LÓPEZ Carmen

SIPPEL Birgit

WEIDENHOLZER Josef

ALDE (8)

ALFANO Sonia

GRIESBECK Nathalie

in 't VELD Sophia

LUDFORD Baroness Sarah

MICHEL Louis

MULDER Jan

WEBER Renate

WIKSTRÖM Cecilia

Verts/ALE (5)

ALBRECHT Jan Philipp

FLAUTRE Hélène

SARGENTINI Judith

TAVARES Rui

ŽDANOKA Tatjana

ECR (3)

KIRKHOPE Timothy

McINTYRE Anthea

TOMAŠEVSKI Valdemar

GUE/NGL (2)

ERNST Cornelia

TRIANTAPHYLLIDES Kyriacos

EFD (2)

BATTEN Gerard

BORGHEZIO Mario

NI (2)

CLAEYS Philip

ZIJLSTRA Auke

C18

Výbor pre ústavné veci

24 členov

PPE (9)

ANTONIOZZI Alfredo

CASINI Carlo

LE GRIP Constance

MAYOR OREJA Jaime

RANGEL Paulo

SAUDARGAS Algirdas

SZÁJER József

TRZASKOWSKI Rafał

WEBER Manfred

S&D (5)

GUALTIERI Roberto

GUERRERO SALOM Enrique

GURMAI Zita

MARTIN David

YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

ALDE (3)

DUFF Andrew

ILCHEV Stanimir

VERHOFSTADT Guy

Verts/ALE (2)

HÄFNER Gerald

TARAND Indrek

ECR (2)

FOX Ashley

HANNAN Daniel

GUE/NGL (1)

SØNDERGAARD Søren Bo

EFD (1)

MESSERSCHMIDT Morten

NI (1)

BRONS Andrew Henry William

C19

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

35 členov

PPE (12)

BASTOS Regina

BAUER Edit

JÁRÓKA Lívia

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

LE GRIP Constance

LULLING Astrid

MATERA Barbara

MORIN-CHARTIER Elisabeth

NIEBLER Angelika

SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna

ZÁBORSKÁ Anna

S&D (8)

BOZKURT Emine

ESTRELA Edite

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GURMAI Zita

HONEYBALL Mary

SENYSZYN Joanna

TARABELLA Marc

THOMSEN Britta

ALDE (4)

in 't VELD Sophia

KOCH-MEHRIN Silvana

OVIIR Siiri

PARVANOVA Antonyia

Verts/ALE (3)

CORNELISSEN Marije

KIIL-NIELSEN Nicole

ROMEVA i RUEDA Raül

ECR (2)

ČEŠKOVÁ Andrea

YANNAKOUDAKIS Marina

GUE/NGL (2)

GUSTAFSSON Mikael

ZUBER Inês

EFD (2)

BLOOM Godfrey

CYMAŃSKI Tadeusz

NI (2)

WERTHMANN Angelika

..........

C20

Výbor pre petície

35 členov

PPE (12)

BĂSESCU Elena

BECKER Heinz K.

BOULLAND Philippe

BUSUTTIL Simon

HANKISS Ágnes

ITURGAIZ ANGULO Carlos José

JAHR Peter

KOLARSKA-BOBIŃSKA Lena

MAZZONI Erminia

NEDELCHEVA Mariya

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WIELAND Rainer

S&D (8)

BOŞTINARU Victor

CASHMAN Michael

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

IOTOVA Iliana Malinova

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel

MERKIES Judith A.

PALIADELI Chrysoula

TABAJDI Csaba Sándor

ALDE (4)

McMILLAN-SCOTT Edward

VĂLEAN Adina-Ioana

WALLIS Diana

WIKSTRÖM Cecilia

Verts/ALE (3)

AUKEN Margrete

MIRANDA Ana

ŽDANOKA Tatjana

ECR (3)

CHICHESTER Giles

HELMER Roger

KAMIŃSKI Michał Tomasz

GUE/NGL (2)

CHOUNTIS Nikolaos

MEYER Willy

EFD (2)

PAKSAS Rolandas

SALAVRAKOS Nikolaos

NI (1)

SINCLAIRE Nicole

SC01A

Podvýbor pre ľudské práva

31 členov

PPE (11)

ANDRIKIENĖ Laima Liucija

GÁL Kinga

GIANNAKOU Marietta

GRZYB Andrzej

JEGGLE Elisabeth

KUKAN Eduard

LE BRUN Agnès

OOMEN-RUIJTEN Ria

PROTASIEWICZ Jacek

TŐKÉS László

VAIDERE Inese

S&D (9)

ARLACCHI Pino

BERMAN Thijs

DE KEYSER Véronique

GOMES Ana

HOWITT Richard

LEICHTFRIED Jörg

MARTIN David

OBIOLS Raimon

SENYSZYN Joanna

ALDE (3)

DONSKIS Leonidas

GOERENS Charles

KAZAK Metin

Verts/ALE (2)

LOCHBIHLER Barbara

TAVARES Rui

ECR (2)

DEVA Nirj

TANNOCK Charles

GUE/NGL (1)

VERGIAT Marie-Christine

EFD (1)

VANHECKE Frank

NI (2)

SINCLAIRE Nicole

..........

SC01B

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

31 členov

PPE (12)

DANJEAN Arnaud

DAVID Mário

EHLER Christian

GAHLER Michael

HANKISS Ágnes

KARAS Othmar

KELAM Tunne

KOVATCHEV Andrey

LANDSBERGIS Vytautas

LISEK Krzysztof

ŠŤASTNÝ Peter

ZALEWSKI Paweł

S&D (8)

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

KOPPA Maria Eleni

MAVRONIKOLAS Kyriakos

PALECKIS Justas Vincas

AŞCU Ioan Mircea

YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

ZEMKE Janusz Władysław

ALDE (3)

van BAALEN Johannes Cornelis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie

NICOLAI Norica

Verts/ALE (2)

CRONBERG Tarja

TARAND Indrek

ECR (3)

CAMPBELL BANNERMAN David

KOWAL Paweł Robert

VAN ORDEN Geoffrey

GUE/NGL (1)

LÖSING Sabine

EFD (1)

TERHO Sampo

NI (1)

..........

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia