Index 
Protokoll
PDF 310kWORD 343k
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket - Obalans i livsmedelskedjan (debatt)
 4.En rymdstrategi för Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 5.Hur man ska undvika slöseri med livsmedel (kortfattad redogörelse)
 6.Diverse
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Bekämpningen av algblomning (skriftlig förklaring)
 9.Inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ (skriftlig förklaring)
 10.Omröstning
  
10.1.En gemenskapskodex om viseringar ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.2.Avtal mellan EU och Georgien om skydd av geografiska beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.Europeiska unionens anslutning till föreskrift nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Fotgängarsäkerhet och lysdiodljuskällor (LED) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Avtal EU/Indonesien om vissa luftfartsaspekter *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.Samarbetsemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.7.Utnämningar till parlamentsutskotten (omröstning)
  
10.8.Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***II (omröstning)
  
10.9.Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter ***II (omröstning)
  
10.10.Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket (omröstning)
  
10.11.Obalans i livsmedelskedjan (omröstning)
  
10.12.En rymdstrategi för Europeiska unionen (omröstning)
  
10.13.Hur man ska undvika slöseri med livsmedel (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Bekämpningen av algblomning (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ (skriftlig förklaring)
 Bilaga 3 - Utnämningar till parlamentsutskotten


ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Förslag till rådets förordning om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete (COM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av Europeiska unionens instrument för yttre åtgärder (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

Talmannen hade, i enlighet med artikel 336 i EUF-fördraget, inlett konsultationerna med EU-domstolen och revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning [...] om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

CULT, EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

BUDG, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, BUDG, REGI


3. Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket - Obalans i livsmedelskedjan (debatt)

Betänkande om försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket: uppbyggnad och konsekvenser [2011/2114(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: José Bové (A7-0421/2011)

Muntlig fråga (O-000239/2011) från Maria do Céu Patrão Neves för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, och James Nicholson för ECR-gruppen, till kommissionen: Obalans i livsmedelskedjan (B7-0675/2011)

Muntlig fråga (O-000302/2011) från Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Öppenhet och rättvisa i livsmedelskedjan (B7-0676/2011)

Muntlig fråga (O-000001/2012) från Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, till kommissionen: Obalanser i livsmedelskedjan (B7-0021/2012)

José Bové redogjorde för sitt betänkande.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira och Rolandas Paksas utvecklade de muntliga frågorna

Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Spyros Danellis för S&D-gruppen, Marit Paulsen för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Alfreds Rubiks för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith, Diane Dodds, grupplös, Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak och Struan Stevenson.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Elisabeth Köstinger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt och Mario Pirillo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr och Petru Constantin Luhan.

Talare: Antonio Tajani och José Bové.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß och Esther Herranz García för PPE-gruppen, om obalanserna i distributionskedjan för livsmedel (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012);

- James Nicholson och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, om obalanser i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012);

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard och Riikka Manner för ALDE-gruppen, om obalanserna i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012);

- José Bové för Verts/ALE-gruppen, om obalanserna i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012);

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos och Luís Paulo Alves för S&D-gruppen, om obalanser i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer och Jean-Luc Mélenchon för GUE/NGL-gruppen, om obalanser i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 19.1.2012 och punkt 10.11 i protokollet av den 19.1.2012.


4. En rymdstrategi för Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst [2011/2148(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

Aldo Patriciello redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan och Vittorio Prodi.

Talare: Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 19.1.2012.


5. Hur man ska undvika slöseri med livsmedel (kortfattad redogörelse)

Betänkande om hur man ska undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU [2011/2175(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Salvatore Caronna (A7-0430/2011)

Salvatore Caronna redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Janusz Wojciechowski, Miroslav Mikolášik, Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Rareş-Lucian Niculescu, Mario Mauro, Anna Záborská och Anna Maria Corazza Bildt.

Talare: Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 19.1.2012.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55 och återupptogs kl. 12.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

6. Diverse

Talare: Paul Rübig (STOA:s ordförande) för att meddela att Steve Tolan från Chipembele Wildlife Education Trust, mottagare av ”Sustainable Energy Prize” som STOA delar ut, fanns närvarande på podiet, (talmannen anslöt sig till Paul Rübigs lyckönskningar), Claudio Morganti, som tog upp kryssningsfartyget Costa Concordias skeppsbrott utanför den italienska kusten den 13 januari, och Pat the Cope Gallagher, för att uppmärksamma fiskefartyget Tit Bonhommes skeppsbrott utanför den irländska kusten, vilket hade krävt fem fiskares liv.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.


7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Bekämpningen av algblomning (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0041/2011, som ingivits av Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos och Andrea Zanoni, om bekämpningen av algblomning hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2012)0015) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 1 i protokollet av den 19.1.2012).

Talare: Alain Cadec.


9. Inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0037/2011, som ingivits av Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith och Giommaria Uggias, om inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2012)0016) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 2 i protokollet av den 19.1.2012).

Talare: Spyros Danellis.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


10.1. En gemenskapskodex om viseringar ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införlande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) [KOM(2011)0516 - C7-0226/2011- 2011/0223(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Louis Michel (A7-0441/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0003)


10.2. Avtal mellan EU och Georgien om skydd av geografiska beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel [09737/2011 - C7-0202/2011- 2011/0090(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0450/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0004)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


10.3. Europeiska unionens anslutning till föreskrift nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till föreskrift nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på skyddet för passagerare i hytter i kommersiella fordon [13894/2011 - C7-0303/2011- 2011/0191(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0005/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0005)

Parlamentet godkände rådets förslag till beslut.


10.4. Fotgängarsäkerhet och lysdiodljuskällor (LED) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt i förhållande till utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om fotgängarsäkerhet och utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om lysdiodljuskällor (LED) [13895/2011 - C7-0302/2011- 2011/0188(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0004/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0006)

Parlamentet godkände rådets förslag till beslut.


10.5. Avtal EU/Indonesien om vissa luftfartsaspekter *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter [13238/2011 - C7-0242/2011- 2010/0132(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Brian Simpson (A7-0448/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0007)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


10.6. Samarbetsemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett samarbetsmemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen om en ram för utökat samarbete, och om fastställande av förfaranderegler [09138/2011 - C7-0163/2011- 2011/0050(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Brian Simpson (A7-0391/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0008)

Parlamentet godkände ingåendet av samarbetsmemorandumet.


10.7. Utnämningar till parlamentsutskotten (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen: Utnämningar till parlamentsutskotten

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG FRÅN TALMANSKONFERENSEN

Parlamentet godkände förslaget (bilaga 3 i protokollet av den 19.1.2012)


10.8. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***II (omröstning)

Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) (Omarbetning) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0009)


10.9. Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christa Klaß (A7-0336/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0010)


10.10. Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket (omröstning)

Betänkande om försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket: uppbyggnad och konsekvenser [2011/2114(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: José Bové (A7-0421/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0011)

Inlägg

José Bové, efter omröstningen.


10.11. Obalans i livsmedelskedjan (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0006/2012, B7-0007/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 och B7-0013/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0006/2012

(ersätter B7-0006/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 och B7-0013/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García, Albert Deß för PPE-gruppen,

Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves för S&D-gruppen,

George Lyon för ALDE-gruppen,

José Bové för Verts/ALE-gruppen,

Alfreds Rubiks och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen,

Rolandas Paksas.

Antogs (P7_TA(2012)0012)

(Resolutionsförslag B7-0007/2012 bortföll.)

Inlägg

Anna Maria Corazza Bildt, efter omröstningen.


10.12. En rymdstrategi för Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst [2011/2148(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0013)


10.13. Hur man ska undvika slöseri med livsmedel (omröstning)

Betänkande om hur man ska undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU [2011/2175(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Salvatore Caronna (A7-0430/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0014)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(gårdagens omröstning)

Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) om förslaget till en internationell överenskommelse om en union för finanspolitisk stabilitet - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen och Anna Záborská

(dagen omröstning)

Rekommendation Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne och Seán Kelly

Rekommendation Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr och Kay Swinburne

Betänkande José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr och Seán Kelly

Obalans i livsmedelskedjan - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Betänkande Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock och Kay Swinburne

Betänkande Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly och Mitro Repo


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


13. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot blåtunga (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig börjar således löpa påföljande dag, den 20 januari 2012.


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE och S&D ratificerade parlamentet följande utnämningar:

utskottet BUDG: Andrea Cozzolino

delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: Antonio Cancian i stället för Alfredo Antoniozzi

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Kroatien: Alfredo Antoniozzi i stället för Antonio Cancian.


15. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet DEVE

- En agenda för förändring: framtiden för EU:s utvecklingspolitik (2012/2002(INI))
(rådgivande utskott: AFET, ENVI, INTA)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2012)

utskottet ECON

- Bidrag till Årlig tillväxtöversikt 2012 (2011/2319(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15 december 2011)

utskottet EMPL

- Initiativ för socialt företagande - Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovation (2012/2004(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, BUDG, ITRE, JURI, ECON, IMCO)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2012)

- Social investeringspakt - som ett svar på krisen (2012/2003(INI))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2012)

- Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i Årlig tillväxtöversikt 2012 (2011/2320(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15 december 2011)

utskottet PECH

- Den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (2011/2318(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, ENVI, INTA)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15 december 2011)

utskottet TRAN

- Genomförandet av lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum (2012/2005(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, JURI, IMCO)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2012)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 90 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan (2011/2316(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2012)

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Armenien (2011/2315(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2012)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 202.8 i arbetsordningen)

utskottet PETI

- Årsrapport om verksamheten i utskottet för framställningar 2011 (2011/2317(INI))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2012)

Beslut om att inleda ett förfarande med gemensamma utskottssammanträden (artikel 51 i arbetsordningen)

- Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD))
utskott: JURI, FEMM
(rådgivande utskott: LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 08.12.2011)

- Miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))
utskott: LIBE, FEMM
(rådgivande utskott: JURI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 08.12.2011)

Hänvisningar till utskott

utskottet FEMM

- Modernisering av Europas system för högre utbildning 2011/2294(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

- Småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (2011/2292(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH
rådgivande utskott: FEMM, DEVE

utskottet EMPL

- Programmet Kreativa Europa (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE

- Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, (EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om den integrerade havspolitiken) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH
rådgivande utskott: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

utskottet PETI

- Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning, i väntan på ett nödvändigt övergripande synsätt på europeiska vattenutmaningar (2011/2297(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: PETI, ITRE

utskottet DEVE

- Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: DEVE, ITRE, TRAN

utskottet AFET

- Europeiska unionens strategi för inre säkerhet (2010/2308(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: AFET


16. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

349

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

30

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

94

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

238

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

86

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

158

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

111

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

176

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

109

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

135

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

62

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

30

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

36


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1 februari 2012 2 februari 2012.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - Bekämpningen av algblomning (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 0041/2011 inlämnad av ledamöterna Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos och Andrea Zanoni om bekämpningen av algblomning (punkt 7 i protokollet av den 19.1.2012 och P7_TA(2012)0015) och undertecknad av 395 ledamöter:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Jan Březina, Elmar Brok, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Ole Christensen, Yves Cochet, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gerald Häfner, Carl Haglund, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Sylvana Rapti, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Andreas Schwab, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Philippe de Villiers, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Bilaga 2 - Inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 0037/2011 inlämnad av ledamöterna Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith och Giommaria Uggias om inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ (punkt 8 i protokollet av den 19.1.2012 och P7_TA(2012)0016) och undertecknad av 388 ledamöter:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Bilaga 3 - Utnämningar till parlamentsutskotten

C01

Utskottet för utrikesfrågor

76 ordinarie ledamöter

PPE (27)

BROK Elmar

BUZEK Jerzy

DANJEAN Arnaud

DAVID Mário

DE MITA Luigi Ciriaco

GAHLER Michael

GIANNAKOU Marietta

GRZYB Andrzej

IBRISAGIC Anna

KASOULIDES Ioannis

KELAM Tunne

KOVATCHEV Andrey

KUKAN Eduard

LANDSBERGIS Vytautas

LISEK Krzysztof

MAURO Mario

MILLÁN MON Francisco José

OOMEN-RUIJTEN Ria

PETERLE Alojz

POSSELT Bernd

PÖTTERING Hans-Gert

PREDA Cristian Dan

SAÏFI Tokia

SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SCHÖPFLIN György

VAIDERE Inese

S&D (19)

ARLACCHI Pino

GOMES Ana

HOWITT Richard

JAAKONSAARI Liisa

KIRILOV Evgeni

KOPPA Maria Eleni

KREISSL-DÖRFLER Wolfgang

MAVRONIKOLAS Kyriakos

MIRSKY Alexander

MUÑIZ DE URQUIZA María

OBIOLS Raimon

PALECKIS Justas Vincas

PANZERI Pier Antonio

PAŞCU Ioan Mircea

PEILLON Vincent

ROUČEK Libor

SIWIEC Marek

VIGENIN Kristian

ZALA Boris

ALDE (8)

van BAALEN Johannes Cornelis

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KACIN Jelko

LAMBSDORFF Alexander Graf

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie

NICOLAI Norica

OJULAND Kristiina

WATSON Sir Graham

Verts/ALE (6)

BRANTNER Franziska Katharina

BREPOELS Frieda

CRONBERG Tarja

KIIL-NIELSEN Nicole

LUNACEK Ulrike

SCHULZ Werner

ECR (6)

ATKINS Sir Robert

KOWAL Paweł Robert

LEGUTKO Ryszard Antoni

PIOTROWSKI Mirosław

TANNOCK Charles

VAN ORDEN Geoffrey

GUE/NGL (4)

HADJIGEORGIOU Takis

LÖSING Sabine

MÉLENCHON Jean-Luc

MEYER Willy

EFD (3)

BELDER Bastiaan

PROVERA Fiorello

SALAVRAKOS Nikolaos

NI (3)

MADLENER Barry

MÖLZER Andreas

SEVERIN Adrian

C02

Utskottet för utveckling

30 ordinarie ledamöter

PPE (10)

KACZMAREK Filip

MITCHELL Gay

PONGA Maurice

ROATTA Jean

SCHNIEBER-JASTRAM Birgit

STRIFFLER Michèle

SVENSSON Alf

THEOCHAROUS Eleni

ZÁBORSKÁ Anna

ZANICCHI Iva

S&D (8)

BERMAN Thijs

CASHMAN Michael

CORTÉS LASTRA Ricardo

CREŢU Corina

DE KEYSER Véronique

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel

NEUSER Norbert

TIROLIEN Patrice

ALDE (4)

DONSKIS Leonidas

GOERENS Charles

NEWTON DUNN Bill

VAJGL Ivo

Verts/ALE (3)

GRÈZE Catherine

JOLY Eva

KELLER Franziska

ECR (2)

DEVA Nirj

KAMIŃSKI Michał Tomasz

GUE/NGL (1)

ZIMMER Gabriele

EFD (1)

VANHECKE Frank

NI (1)

van der STOEP Daniël

C03

Utskottet för internationell handel

31 ordinarie ledamöter

PPE (11)

ANDRIKIENĖ Laima Liucija

CASPARY Daniel

CORREA ZAMORA María Auxiliadora

FJELLNER Christofer

FRAGA ESTÉVEZ Carmen

MUSCARDINI Cristiana

PROUST Franck

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

ŠŤASTNÝ Peter

WINKLER Iuliu

ZALEWSKI Paweł

S&D (8)

ARIF Kader

ATTARD-MONTALTO John

DÉSIR Harlem

LANGE Bernd

MARTIN David

MENÉNDEZ del VALLE Emilio

MOREIRA Vital

SUSTA Gianluca

ALDE (3)

DE SARNEZ Marielle

KAZAK Metin

RINALDI Niccolò

Verts/ALE (2)

JADOT Yannick

TAYLOR Keith

ECR (3)

CAMPBELL BANNERMAN David

STURDY Robert

ZAHRADIL Jan

GUE/NGL (2)

MURPHY Paul

SCHOLZ Helmut

EFD (1)

(The Earl of) DARTMOUTH William

NI (1)

BECALI George

C04

Budgetutskottet

43 ordinarie ledamöter

PPE (16)

ABAD Damien

BÖGE Reimer

DEHAENE Jean-Luc

FERNANDES José Manuel

GARRIGA POLLEDO Salvador

GRÄSSLE Ingeborg

HOHLMEIER Monika

JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta

KOZŁOWSKI Jan

LA VIA Giovanni

LAMASSOURE Alain

MATERA Barbara

NEYNSKY Nadezhda

RIQUET Dominique

SALATTO Potito

SURJÁN László

S&D (11)

BALZANI Francesca

FÄRM Göran

GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider

GEIER Jens

GRELIER Estelle

HAUG Jutta

HAVEL Jiří

KALFIN Ivailo

MAŇKA Vladimír

VAUGHAN Derek

ALDE (5)

GODMANIS Ivars

HAGLUND Carl

JENSEN Anne E.

KOZLÍK Sergej

LYON George

Verts/ALE (2)

DURANT Isabelle

TRÜPEL Helga

ECR (2)

BOKROS Lajos

ELLES James

GUE/NGL (2)

PORTAS Miguel

REMEK Vladimír

EFD (3)

ANDREASEN Marta

MORGANTI Claudio

WŁOSOWICZ Jacek

NI (2)

HARTONG Lucas

WERTHMANN Angelika

C05

Budgetkontrollutskottet

30 ordinarie ledamöter

PPE (11)

AUDY Jean-Pierre

DEUTSCH Tamás

GRÄSSLE Ingeborg

ITÄLÄ Ville

IVANOVA Iliana

MACOVEI Monica Luisa

ORTIZ VILELLA Eva

PATRICIELLO Aldo

RIVELLINI Crescenzio

RÜBIG Paul

SONIK Bogusław

S&D (8)

AYALA SENDER Inés

BALČYTIS Zigmantas

COZZOLINO Andrea

CROCETTA Rosario

GEIER Jens

IVAN Cătălin Sorin

LIBERADZKI Bogusław

STAVRAKAKIS Georgios

ALDE (4)

GERBRANDY Gerben-Jan

MULDER Jan

SKYLAKAKIS Theodoros

THEURER Michael

Verts/ALE (2)

HÄUSLING Martin

STAES Bart

ECR (2)

ČEŠKOVÁ Andrea

CZARNECKI Ryszard

GUE/NGL (1)

SØNDERGAARD Søren Bo

EFD (1)

ANDREASEN Marta

NI (1)

EHRENHAUSER Martin

C06

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

48 ordinarie ledamöter

PPE (18)

BALZ Burkhard

DATI Rachida

FEIO Diogo

FERBER Markus

GÁLL-PELCZ Ildikó

GAUZÈS Jean-Paul

HÖKMARK Gunnar

KARAS Othmar

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

LANGEN Werner

LULLING Astrid

NARANJO ESCOBAR Juan

NITRAS Sławomir Witold

PALLONE Alfredo

STOLOJAN Theodor Dumitru

THYSSEN Marianne

WORTMANN-KOOL Corien

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

BULLMANN Udo

CUTAŞ George Sabin

DOMENICI Leonardo

FERREIRA Elisa

HOANG NGOC Liem

McCARTHY Arlene

PADAR Ivari

PODIMATA Anni

SÁNCHEZ PRESEDO Antolín

SCICLUNA Edward

SIMON Peter

SKINNER Peter

ALDE (5)

BOWLES Sharon

GOULARD Sylvie

KLINZ Wolf

SCHMIDT Olle

TREMOSA i BALCELLS Ramon

Verts/ALE (3)

CANFIN Pascal

GIEGOLD Sven

LAMBERTS Philippe

ECR (4)

EPPINK Derk Jan

KAMALL Syed

STREJČEK Ivo

SWINBURNE Kay

GUE/NGL (2)

CHOUNTIS Nikolaos

KLUTE Jürgen

EFD (2)

BLOOM Godfrey

TERHO Sampo

NI (2)

BINEV Slavi

MARTIN Hans-Peter

C07

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

49 ordinarie ledamöter

PPE (17)

BASTOS Regina

BAUER Edit

BECKER Heinz K.

BOULLAND Philippe

CASA David

ESSAYAH Sari

JAZŁOWIECKA Danuta

KASTLER Martin

KÓSA Ádám

LOPE FONTAGNÉ Veronica

MANN Thomas

MORIN-CHARTIER Elisabeth

ŐRY Csaba

POUPAKIS Konstantinos

RONZULLI Licia

SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna

UNGUREANU Traian

S&D (13)

BERÈS Pervenche

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

CERCAS Alejandro

CHRISTENSEN Ole

COZZOLINO Andrea

DAERDEN Frédéric

DE ROSSA Proinsias

FALBR Richard

HUGHES Stephen

LUDVIGSSON Olle

PLUMB Rovana

RAPTI Sylvana

STEINRUCK Jutta

ALDE (6)

BENNAHMIAS Jean-Luc

HARKIN Marian

HIRSCH Nadja

LYNNE Elizabeth

OVIIR Siiri

ZANONI Andrea

Verts/ALE (4)

CORNELISSEN Marije

DELLI Karima

LAMBERT Jean

SCHROEDTER Elisabeth

ECR (2)

CABRNOCH Milan

HELMER Roger

GUE/NGL (3)

HÄNDEL Thomas

LE HYARIC Patrick

ZUBER Inês

EFD (2)

BIZZOTTO Mara

CLARK Derek Roland

NI (2)

LE PEN Marine

SINCLAIRE Nicole

C08

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

69 ordinarie ledamöter

PPE (24)

ÁDER János

ANTONESCU Elena Oana

AUCONIE Sophie

AYUSO Pilar

BARTOLOZZI Paolo

BERLATO Sergio

de LANGE Esther

DELVAUX Anne

FLORENZ Karl-Heinz

GARDINI Elisabetta

GROSSETÊTE Françoise

GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina

HIBNER Jolanta Emilia

KLASS Christa

LIESE Peter

MAZEJ KUKOVIČ Zofija

MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ Radvilė

PIETIKÄINEN Sirpa

ŠADURSKIS Kārlis

SCHNELLHARDT Horst

SEEBER Richard

SONIK Bogusław

TATARELLA Salvatore

WEISGERBER Anja

S&D (17)

ARSENIS Kriton

CHILDERS Nessa

ESTRELA Edite

GROOTE Matthias

JØRGENSEN Dan

KADENBACH Karin

LEINEN Jo

McAVAN Linda

PARGNEAUX Gilles

PERELLO RODRIGUEZ Andres

PIRILLO Mario

POC Pavel

ROTH-BEHRENDT Dagmar

SÂRBU Daciana Octavia

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

WESTLUND Åsa

WILLMOTT Glenis

ALDE (8)

DAVIES Chris

GERBRANDY Gerben-Jan

KRAHMER Holger

LEPAGE Corinne

PANAYOTOV Vladko Todorov

PARVANOVA Antonyia

RIES Frédérique

SKYLAKAKIS Theodoros

Verts/ALE (6)

BÉLIER Sandrine

COCHET Yves

EICKHOUT Bas

EVANS Jill

HASSI Satu

SCHLYTER Carl

ECR (6)

CABRNOCH Milan

CALLANAN Martin

GIRLING Julie

OUZKÝ Miroslav

ROSBACH Anna

YANNAKOUDAKIS Marina

GUE/NGL (3)

de BRÚN Bairbre

LIOTARD Kartika Tamara

WILS Sabine

EFD (3)

CYMAŃSKI Tadeusz

NUTTALL Paul

ROSSI Oreste

NI (2)

GRIFFIN Nick

..........

C09

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

61 ordinarie ledamöter

PPE (23)

ALBERTINI Gabriele

AUDY Jean-Pierre

BELET Ivo

BENDTSEN Bendt

BŘEZINA Jan

CARVALHO Maria Da Graça

del CASTILLO VERA Pilar

EHLER Christian

FRANCO Gaston

GYÜRK András

JORDAN CIZELJ Romana

KARIŅŠ Krišjānis

KOLARSKA-BOBIŃSKA Lena

MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz

NIEBLER Angelika

PATRICIELLO Aldo

REUL Herbert

RÜBIG Paul

SARTORI Amalia

SEDÓ i ALABART Salvador

TSOUKALAS Ioannis A.

URUTCHEV Vladimir

VIDAL-QUADRAS Alejo

S&D (15)

ANDRÉS BAREA Josefa

BALČYTIS Zigmantas

DROUTSAS Dimitrios

GIEREK Adam

GLANTE Norbert

GOEBBELS Robert

HERCZOG Edit

MERKIES Judith A.

PRODI Vittorio

RIERA MADURELL Teresa

THOMSEN Britta

TOIA Patrizia

ULVSKOG Marita

VAN BREMPT Kathleen

WEBER Henri

ALDE (6)

CREUTZMANN Jürgen

CROWLEY Brian

HALL Fiona

JOHANSSON Kent

ROHDE Jens

VĂLEAN Adina-Ioana

Verts/ALE (5)

ANDERSDOTTER Amelia

BÜTIKOFER Reinhard

LAMBERTS Philippe

RIVASI Michèle

TURMES Claude

ECR (4)

CHICHESTER Giles

FORD Vicky

SZYMAŃSKI Konrad

TOŠENOVSKÝ Evžen

GUE/NGL (3)

HÉNIN Jacky

MATIAS Marisa

RANSDORF Miloslav

EFD (3)

PAKSAS Rolandas

PAŠKA Jaroslav

TZAVELA Niki

NI (2)

KOVÁCS Béla

SOSA WAGNER Francisco

C10

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

41 ordinarie ledamöter

PPE (15)

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

COMI Lara

CORAZZA BILDT Anna Maria

HANDZLIK Małgorzata

IVANOVA Iliana

JUVIN Philippe

KALNIETE Sandra

KORHOLA Eija-Riitta

LECHNER Kurt

MAYER Hans-Peter

MOTTI Tiziano

ROITHOVÁ Zuzana

SCHWAB Andreas

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

TREMATERRA Gino

S&D (11)

COFFERATI Sergio Gaetano

CORREIA DE CAMPOS António Fernando

GARCÉS RAMÓN Vicente Miguel

GEBHARDT Evelyne

GRECH Louis

PRENDERGAST Phil

REPO Mitro

SCHALDEMOSE Christel

STIHLER Catherine

VERGNAUD Bernadette

WEILER Barbara

ALDE (4)

BUŞOI Cristian Silviu

CHATZIMARKAKIS Jorgo

MANDERS Toine

ROCHEFORT Robert

Verts/ALE (3)

ENGSTRÖM Christian

RÜHLE Heide

TURUNEN Emilie

ECR (3)

BIELAN Adam

HARBOUR Malcolm

KOŽUŠNÍK Edvard

GUE/NGL (2)

GUSTAFSSON Mikael

de JONG Cornelis

EFD (1)

SALVINI Matteo

NI (2)

COLMAN Trevor

OBERMAYR Franz

C11

Utskottet för transport och turism

47 ordinarie ledamöter

PPE (16)

BACH Georges

CANCIAN Antonio

de GRANDES PASCUAL Luis

DE VEYRAC Christine

FIDANZA Carlo

GROSCH Mathieu

HIGGINS Jim

ITÄLÄ Ville

KOCH Dieter-Lebrecht

KOUMOUTSAKOS Georgios

KUHN Werner

MARINESCU Marian-Jean

PIRKER Hubert

ULMER Thomas

VLASTO Dominique

ZASADA Artur

S&D (12)

AYALA SENDER Inés

CUSCHIERI Joseph

EL KHADRAOUI Saïd

ERTUG Ismail

FLECKENSTEIN Knut

LEICHTFRIED Jörg

LIBERADZKI Bogusław

SASSOLI David-Maria

SEHNALOVÁ Olga

SERRACCHIANI Debora

SIMPSON Brian

ŢICĂU Silvia-Adriana

ALDE (5)

BILBAO BARANDICA Izaskun

DE BACKER Philippe

MEISSNER Gesine

SAVISAAR-TOOMAST Vilja

UGGIAS Giommaria

Verts/ALE (3)

CRAMER Michael

LICHTENBERGER Eva

TAYLOR Keith

ECR (4)

CZARNECKI Ryszard

van DALEN Peter

FOSTER Jacqueline

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (2)

KOHLÍČEK Jaromír

TOUSSAS Georgios

EFD (2)

ALLAM Magdi Cristiano

IMBRASAS Juozas

NI (3)

GOLLNISCH Bruno

NATTRASS Mike

STASSEN Laurence J.A.J.

C12

Utskottet för regional utveckling

50 ordinarie ledamöter

PPE (17)

CADEC Alain

DEUTSCH Tamás

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

HORTEFEUX Brice

HÜBNER Danuta Maria

KELLY Seán

LUHAN Petru Constantin

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MATULA Iosif

MAZZONI Erminia

MIKOLÁŠIK Miroslav

van NISTELROOIJ Lambert

OLBRYCHT Jan

PIEPER Markus

TEIXEIRA Nuno

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

S&D (13)

ALVES Luís Paulo

BOŞTINARU Victor

BRZOBOHATÁ Zuzana

CARONNA Salvatore

DE ANGELIS Francesco

IRIGOYEN PÉREZ María

KLEVA Mojca

KREHL Constanze Angela

NILSSON Jens

OLEJNICZAK Wojciech Michał

SMOLKOVÁ Monika

STAVRAKAKIS Georgios

WESTPHAL Kerstin

ALDE (6)

BEARDER Catherine

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOVINE Vincenzo

MĂNESCU Ramona Nicole

MANNER Riikka

USPASKICH Viktor

Verts/ALE (4)

ALFONSI François

BESSET Jean-Paul

MIRANDA Ana

TREMOPOULOS Michail

ECR (3)

BRADBOURN Philip

PORĘBA Tomasz Piotr

VLASÁK Oldřich

GUE/NGL (2)

ANGOURAKIS Charalampos

OMARJEE Younous

EFD (3)

BUFTON John

KURSKI Jacek Olgierd

de VILLIERS Philippe

NI (2)

STADLER Ewald

SZEGEDI Csanád

C13

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

44 ordinarie ledamöter

PPE (17)

DANTIN Michel

DESS Albert

DORFMANN Herbert

GLATTFELDER Béla

HERRANZ GARCÍA Esther

JAHR Peter

JEGGLE Elisabeth

KALINOWSKI Jarosław

KÖSTINGER Elisabeth

LE BRUN Agnès

McGUINNESS Mairead

MATO ADROVER Gabriel

NEDELCHEVA Mariya

NICULESCU Rareş-Lucian

PAPASTAMKOS Georgios

SIEKIERSKI Czesław Adam

SILVESTRIS Sergio Paolo Francesco

S&D (11)

CAPOULAS SANTOS Luis Manuel

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DE CASTRO Paolo

DUŠEK Robert

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

LE FOLL Stéphane

OLEJNICZAK Wojciech Michał

RODUST Ulrike

TABAJDI Csaba Sándor

TARABELLA Marc

ALDE (4)

AYLWARD Liam

LYON George

PAULSEN Marit

REIMERS Britta

Verts/ALE (3)

BOVÉ José

HÄUSLING Martin

SMITH Alyn

ECR (4)

ASHWORTH Richard

FAJMON Hynek

NICHOLSON James

WOJCIECHOWSKI Janusz

GUE/NGL (1)

RUBIKS Alfreds

EFD (2)

AGNEW John Stuart

SCOTTÀ Giancarlo

NI (2)

DODDS Diane

MORVAI Krisztina

C14

Fiskeriutskottet

25 ordinarie ledamöter

PPE (8)

ANTINORO Antonello

CADEC Alain

FRAGA ESTÉVEZ Carmen

KUHN Werner

MATO ADROVER Gabriel

PATRÃO NEVES Maria do Céu

RIVELLINI Crescenzio

WAŁĘSA Jarosław Leszek

S&D (6)

ARSENIS Kriton

GARCÍA-HIERRO CARABALLO Dolores

IOTOVA Iliana Malinova

MILANA Guido

RODUST Ulrike

TRAUTMANN Catherine

ALDE (3)

DAVIES Chris

GALLAGHER Pat the Cope

HAGLUND Carl

Verts/ALE (3)

HUDGHTON Ian

LÖVIN Isabella

ROMEVA i RUEDA Raül

ECR (2)

GRÓBARCZYK Marek Józef

STEVENSON Struan

GUE/NGL (1)

FERREIRA João

EFD (1)

FARAGE Nigel

NI (1)

LE PEN Jean-Marie

C15

Utskottet för kultur och utbildning

31 ordinarie ledamöter

PPE (11)

BAGÓ Zoltán

BORYS Piotr

CAVADA Jean-Marie

FISAS AYXELA Santiago

PACK Doris

SANCHEZ-SCHMID Marie-Thérèse

SCURRIA Marco

STOYANOV Emil

TŐKÉS László

VERHEYEN Sabine

ZVER Milan

S&D (8)

BADIA i CUTCHET Maria

COSTA Silvia

HONEYBALL Mary

IVAN Cătălin Sorin

KAMMEREVERT Petra

NEVEĎALOVÁ Katarína

PALIADELI Chrysoula

PITTELLA Gianni

ALDE (4)

LØKKEGAARD Morten

SCHAAKE Marietje

TAKKULA Hannu

VATTIMO Gianni

Verts/ALE (2)

BENARAB-ATTOU Malika

TRÜPEL Helga

ECR (2)

McCLARKIN Emma

MIGALSKI Marek Henryk

GUE/NGL (2)

BISKY Lothar

VERGIAT Marie-Christine

EFD (1)

FONTANA Lorenzo

NI (1)

VADIM TUDOR Corneliu

C16

Utskottet för rättsliga frågor

25 ordinarie ledamöter

PPE (9)

BALDASSARRE Raffaele

BODU Sebastian Valentin

GALLO Marielle

GARGANI Giuseppe

LEHNE Klaus-Heiner

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MÉSZÁROS Alajos

WIELAND Rainer

ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

BERLINGUER Luigi

CASTEX Françoise

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

MASIP HIDALGO Antonio

RAPKAY Bernhard

REGNER Evelyn

ALDE (3)

THEIN Alexandra

WALLIS Diana

WIKSTRÖM Cecilia

Verts/ALE (2)

ENGSTRÖM Christian

HÄFNER Gerald

ECR (1)

KARIM Sajjad

GUE/NGL (1)

MAŠTÁLKA Jiří

EFD (2)

SPERONI Francesco Enrico

ZIOBRO Zbigniew

NI (1)

STOYANOV Dimitar

C17

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

60 ordinarie ledamöter

PPE (23)

ANGELILLI Roberta

BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz

BUSUTTIL Simon

van de CAMP Wim

COELHO Carlos

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

ENGEL Frank

GÁL Kinga

HANKISS Ágnes

IACOLINO Salvatore

JÁRÓKA Lívia

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

MACOVEI Monica Luisa

MALINOV Svetoslav Hristov

MASTELLA Clemente

MATHIEU Véronique

MELO Nuno

PAPANIKOLAOU Georgios

PROTASIEWICZ Jacek

SÓGOR Csaba

SOMMER Renate

VOSS Axel

..........

S&D (15)

BORSELLINO Rita

BOZKURT Emine

CROCETTA Rosario

ENCIU Ioan

FAJON Tanja

FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

GÖNCZ Kinga

GUILLAUME Sylvie

HEDH Anna

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MORAES Claude

PAPADOPOULOU Antigoni

ROMERO LÓPEZ Carmen

SIPPEL Birgit

WEIDENHOLZER Josef

ALDE (8)

ALFANO Sonia

GRIESBECK Nathalie

in 't VELD Sophia

LUDFORD Baroness Sarah

MICHEL Louis

MULDER Jan

WEBER Renate

WIKSTRÖM Cecilia

Verts/ALE (5)

ALBRECHT Jan Philipp

FLAUTRE Hélène

SARGENTINI Judith

TAVARES Rui

ŽDANOKA Tatjana

ECR (3)

KIRKHOPE Timothy

McINTYRE Anthea

TOMAŠEVSKI Valdemar

GUE/NGL (2)

ERNST Cornelia

TRIANTAPHYLLIDES Kyriacos

EFD (2)

BATTEN Gerard

BORGHEZIO Mario

NI (2)

CLAEYS Philip

ZIJLSTRA Auke

C18

Utskottet för konstitutionella frågor

24 ordinarie ledamöter

PPE (9)

ANTONIOZZI Alfredo

CASINI Carlo

LE GRIP Constance

MAYOR OREJA Jaime

RANGEL Paulo

SAUDARGAS Algirdas

SZÁJER József

TRZASKOWSKI Rafał

WEBER Manfred

S&D (5)

GUALTIERI Roberto

GUERRERO SALOM Enrique

GURMAI Zita

MARTIN David

YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

ALDE (3)

DUFF Andrew

ILCHEV Stanimir

VERHOFSTADT Guy

Verts/ALE (2)

HÄFNER Gerald

TARAND Indrek

ECR (2)

FOX Ashley

HANNAN Daniel

GUE/NGL (1)

SØNDERGAARD Søren Bo

EFD (1)

MESSERSCHMIDT Morten

NI (1)

BRONS Andrew Henry William

C19

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

35 ordinarie ledamöter

PPE (12)

BASTOS Regina

BAUER Edit

JÁRÓKA Lívia

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

LE GRIP Constance

LULLING Astrid

MATERA Barbara

MORIN-CHARTIER Elisabeth

NIEBLER Angelika

SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna

ZÁBORSKÁ Anna

S&D (8)

BOZKURT Emine

ESTRELA Edite

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GURMAI Zita

HONEYBALL Mary

SENYSZYN Joanna

TARABELLA Marc

THOMSEN Britta

ALDE (4)

in 't VELD Sophia

KOCH-MEHRIN Silvana

OVIIR Siiri

PARVANOVA Antonyia

Verts/ALE (3)

CORNELISSEN Marije

KIIL-NIELSEN Nicole

ROMEVA i RUEDA Raül

ECR (2)

ČEŠKOVÁ Andrea

YANNAKOUDAKIS Marina

GUE/NGL (2)

GUSTAFSSON Mikael

ZUBER Inês

EFD (2)

BLOOM Godfrey

CYMAŃSKI Tadeusz

NI (2)

WERTHMANN Angelika

..........

C20

Utskottet för framställningar

35 ordinarie ledamöter

PPE (12)

BĂSESCU Elena

BECKER Heinz K.

BOULLAND Philippe

BUSUTTIL Simon

HANKISS Ágnes

ITURGAIZ ANGULO Carlos José

JAHR Peter

KOLARSKA-BOBIŃSKA Lena

MAZZONI Erminia

NEDELCHEVA Mariya

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WIELAND Rainer

S&D (8)

BOŞTINARU Victor

CASHMAN Michael

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

IOTOVA Iliana Malinova

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel

MERKIES Judith A.

PALIADELI Chrysoula

TABAJDI Csaba Sándor

ALDE (4)

McMILLAN-SCOTT Edward

VĂLEAN Adina-Ioana

WALLIS Diana

WIKSTRÖM Cecilia

Verts/ALE (3)

AUKEN Margrete

MIRANDA Ana

ŽDANOKA Tatjana

ECR (3)

CHICHESTER Giles

HELMER Roger

KAMIŃSKI Michał Tomasz

GUE/NGL (2)

CHOUNTIS Nikolaos

MEYER Willy

EFD (2)

PAKSAS Rolandas

SALAVRAKOS Nikolaos

NI (1)

SINCLAIRE Nicole

SC01A

Underutskottet för mänskliga rättigheter

31 ordinarie ledamöter

PPE (11)

ANDRIKIENĖ Laima Liucija

GÁL Kinga

GIANNAKOU Marietta

GRZYB Andrzej

JEGGLE Elisabeth

KUKAN Eduard

LE BRUN Agnès

OOMEN-RUIJTEN Ria

PROTASIEWICZ Jacek

TŐKÉS László

VAIDERE Inese

S&D (9)

ARLACCHI Pino

BERMAN Thijs

DE KEYSER Véronique

GOMES Ana

HOWITT Richard

LEICHTFRIED Jörg

MARTIN David

OBIOLS Raimon

SENYSZYN Joanna

ALDE (3)

DONSKIS Leonidas

GOERENS Charles

KAZAK Metin

Verts/ALE (2)

LOCHBIHLER Barbara

TAVARES Rui

ECR (2)

DEVA Nirj

TANNOCK Charles

GUE/NGL (1)

VERGIAT Marie-Christine

EFD (1)

VANHECKE Frank

NI (2)

SINCLAIRE Nicole

..........

SC01B

Underutskottet för säkerhet och försvar

31 ordinarie ledamöter

PPE (12)

DANJEAN Arnaud

DAVID Mário

EHLER Christian

GAHLER Michael

HANKISS Ágnes

KARAS Othmar

KELAM Tunne

KOVATCHEV Andrey

LANDSBERGIS Vytautas

LISEK Krzysztof

ŠŤASTNÝ Peter

ZALEWSKI Paweł

S&D (8)

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

KOPPA Maria Eleni

MAVRONIKOLAS Kyriakos

PALECKIS Justas Vincas

AŞCU Ioan Mircea

YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

ZEMKE Janusz Władysław

ALDE (3)

van BAALEN Johannes Cornelis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie

NICOLAI Norica

Verts/ALE (2)

CRONBERG Tarja

TARAND Indrek

ECR (3)

CAMPBELL BANNERMAN David

KOWAL Paweł Robert

VAN ORDEN Geoffrey

GUE/NGL (1)

LÖSING Sabine

EFD (1)

TERHO Sampo

NI (1)

..........

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy