Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2012 - Strasbourg

2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

  1. Dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0075/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki Paweł Robert Kowal och Marek Henryk Migalski, för ECR-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0076/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Liisa Jaakonsaari, för S&D-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0078/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0080/2012);

- Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0081/2012);

- Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0083/2012).

II.   Egypten: den senaste utvecklingen

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana och Juozas    Imbrasas, för EFD-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0077/2012);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta    Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska och Bogusław Sonik, för PPE-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0079/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0082/2012);

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi och Liisa Jaakonsaari, för S&D-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0084/2012);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen,    Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini och Barbara    Lochbihler, Verts/ALE-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0085/2012);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing och Marie-Christine    Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, om Egypten (B7-0086/2012);

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort,    Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham    Watson, Izaskun Bilbao Barandica och Antonyia Parvanova, för ALDE-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0087/2012).

III.   Dödsstraff i Japan

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana och Juozas Imbrasas, för EFD-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0088/2012);

- Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska och Bogusław Sonik, för PPE-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0089/2012);

- Véronique De Keyser, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon och Liisa Jaakonsaari, för S&D-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0090/2012);

- Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Barbara Lochbihler och Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0091/2012);

- Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0092/2012);

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel och Izaskun Bilbao Barandica, för ALDE-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0093/2012).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy