Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0183(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0032/2012

Ingivna texter :

A7-0032/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0042

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2012 - Strasbourg

11. Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Czesław Adam Siekierski redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Agnès Le Brun för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, ställde en fråga ("blått kort") till George Lyon, som besvarade frågan, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier och Karin Kadenbach.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spyros Danellis, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu och Franz Obermayr.

Talare: Dacian Cioloş och Czesław Adam Siekierski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 15.2.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy