Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0362(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0262/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0262/2011

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2012 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0044

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

12. Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: James Nicholson (A7-0262/2011)

Ο James Nicholson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michel Dantin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust και Maria do Céu Patrão Neves.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor και Ana Miranda.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και James Nicholson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου