Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0248(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0023/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0056

Протокол
Вторник, 14 февруари 2012 г. - Страсбург

13. Споразумение между ЕС и Мароко за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите на рибарството *** (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: José Bové (A7-0023/2012)

Изявления на Съвета и на Комисията: Споразумение между ЕС и Мароко за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите на рибарството

José Bové представи доклада.

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) и Dacian Cioloş (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Lorenzo Fontana (докладчик по становището на комисията AGRI), Cristiana Muscardini, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, и Метин Казак, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa и Michel Dantin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora и Marco Scurria.

Изказа се Dacian Cioloş.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Štefan Füle (член на Комисията), Nicolai Wammen и José Bové.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda и Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти и рибни продукти (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea и Vital Moreira, от името на групата S&D, относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти и рибни продукти (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle и María Auxiliadora Correa Zamora, от името на групата PPE, относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти и рибни продукти (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy, от името на групата ECR, относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и рибните продукти (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Метин Казак и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно Споразумението между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и рибните продукти (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 16.2.2012 и точка 8.8 от протокола от 16.2.2012.

Правна информация - Политика за поверителност