Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0248(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0023/2012

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0056

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

13. Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα *** (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα, με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1, 2 και 3 και των παραρτημάτων τους, και με τις τροποποιήσεις της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: José Bové (A7-0023/2012)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα

Ο José Bové παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lorenzo Fontana (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Μαρία-Ελένη Κοππά και Michel Dantin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Σπύρος Δανέλλης, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora και Marco Scurria.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής), Nicolai Wammen και José Bové.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda και Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea και Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle και María Auxiliadora Correa Zamora, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου όσον αφορά αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012

- Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012

- Metin Kazak και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, όσον αφορά τη συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και το Βασίλειο του Μαρόκο σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα(2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Νικόλαος Χουντής, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012 και σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου