Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0248(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0023/2012

Debaty :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0056

Protokół
Wtorek, 14 lutego 2012 r. - Strasburg

13. Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa *** (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, a także zastąpienia protokołów 1, 2 i 3 oraz załączników do nich, jak również zmian do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Królestwem Marokańskim z drugiej strony [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: José Bové (A7-0023/2012)

Oświadczenia Rady i Komisji: Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa

José Bové przedstawił sprawozdanie.

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i Dacian Cioloş (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Lorenzo Fontana (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Cristiana Muscardini w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D i Metin Kazak w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Davida Martina, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa i Michel Dantin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora i Marco Scurria.

Głos zabrał Dacian Cioloş.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Štefan Füle (członek Komisji), Nicolai Wammen i José Bové.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda i Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea i Vital Moreira w imieniu grupy S&D w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle i María Auxiliadora Correa Zamora w imieniu grupy PPE, w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy w imieniu grupy ECR, w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 16 lutego 2012 r. i pkt 8.8 protokołu z dnia 16 lutego 2012 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności