Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2959(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000333/2011 (B7-0022/2012)

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

14. Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000333/2011) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Πρώτη απάντηση στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (B7-0022/2012)

Η Sharon Bowles αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση..

Παρεμβαίνουν οι Diogo Feio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edward Scicluna, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Corien Wortmann-Kool, Gianni Pittella, Carl Haglund, Pascal Canfin, Claudio Morganti και Werner Langen ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold και Elisa Ferreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jaroslav Paška, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas, Alfredo Pallone, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Markus Ferber ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sylvie Goulard.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Anneli Jäätteenmäki, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles και Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (2011/2959(RSP)) (B7-0016/2012)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου